Al·legacions i Recursos

[Vídeo] "Tarifació social, una oportunitat per avançar cap a la justícia social" (al·legacions a la modificació d'ordenances fiscals)


El Compromís per Cerdanyola, com ja vam anunciar al ple del 26 de juliol, hem presentat al·legacions a la modificació de les ordenances fiscals 53, 90 i 91, reguladores dels preus dels serveis públics municipals d'escola bressol, escola de música i escola d'arts, i que incorpora criteris de tarifació social.

Al·legacions a la pujada de preu a la piscina municipal de Montflorit


Al·legacions presentades pel Compromís per Cerdanyola a la Modificació de l'Ordenança núm. 52, reguladora del Preu Públic per la utilització dels serveis de piscines municipals i instal·lacions esportives, aprovada inicialment al ple ordinari de maig del 2012.

Al·legacions a la pujada del preu del servei de bus urbà


Al·legacions presentades pel Compromís per Cerdanyola a la Modificació de l'Ordenança núm. 20, reguladora de la Taxa pel servei de transport col·lectiu urbà de viatgers, per la qual s'aprova la pujada dels preus del servei, d'un 30% en el cas del bitllet senzil, aprovada inicialment al ple ordinari de maig del 2012.

En marxa el contenciós administratiu contra l'aprovació del Pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2012


Tal com va anunciar després de l'aprovació definitiva del pressupost, en que s'ignorava el recurs d'alçada presentat contra l'aprovació inicial, el Compromís per Cerdanyola ha iniciat el procediment judicial per denunciar les greus irregularitats en la tramitació de l'expedient.

El Compromís per Cerdanyola considera il·legal la licitació del segon estudi sobre Can Planas


El Compromís per Cerdanyola va presentar el passat 9 de febrer un recurs d'alçada (llegir text sencer) demanant la nul·litat en l'adjudicació del segon estudi sobre Can Planas. El recurs, presentat davant del Consorci del Centre Direccional, gira entorn a dos eixos principals: el fraccionament irregular de l'estudi en dos contractes, i l'incompliment respecte del tipus d'estudi acordat pel Ple de l'Ajuntament.

Compromís presenta recurs contra l'aprovació del pressupost


Compromís per Cerdanyola ha presentat un recurs d’alçada en via administrativa contra l’aprovació inicial del pressupost municipal per al 2012 acordada en la sessió plenària del 26 de gener.

Al·legacions al Reglament del Viver d'Empreses


EXPOSA

Que al Ple Municipal del 24 de novembre de 2011 es va aprovar inicialment el Reglament intern regulador del servei de viver d'empreses de Cerdanyola del Vallès.

Que en el termini de 30 dies de la publicació de l'acord del Ple al DOGC número 6018, de 5 de desembre del 2011, es poden presentar les al·legacions i els suggeriments oportuns.

Contingut sindicat