Volen fer pagar un euro per recepta


Noves notícies sobre els disbarats del govern de la Generalitat i els seus responsables de Salut. Ara volen establir, amb l’aprovació dels pressupostos del 2012 de la Generalitat, una Taxa d’un euro per cada recepta de fàrmacs dels sistema públic de salut, es tracta de re-pagar el que ja hem pagat a través dels pressupostos públics.

Si es necessiten més cèntims es podrien obtenir amb una millor gestió del tema dels medicaments (1)

Però segons el Lluís Pellicer, el 20 de desembre a el PAIS, diu : “Mas-Colell ha negado que la tasa tenga un fin “recaudatorio”. “Se trata de poner barreras al sobreuso y abuso en el ámbito de la prescripción farmacéutica”

Segons els pressupostos presentats per el mateix Mas-Colell recaptaran per aquest concepte 102 milions d’euros en un any, no es menyspreable el “fin recaudatorio”, prefereixen que pagui el ciutadà que no les multinacionals de la indústria farmacèutica.

Però és que si fos veritat que aquesta taxa es posa com a mesura dissuasòria, els qui s’està posant en un compromís és als professionals metges que fan les receptes, ja que el ciutadà, en principi no demana receptes, els medicaments els prescriu el metge o metgessa per necessitats de tractament. S’està doncs penalitzant al professional i sobretot als pacients crònics (amb molta medicació) i als ciutadans econòmicament desfavorits. Si realment es veiessin obligats a deixar de fer tractaments ho pagaríem tots, a mig termini, amb més ingressos hospitalaris i patologies més greus (com ja s’ha comprovat en d’altres països que han pres mesures semblants)..S’està posant un impost a la malaltia.

Però és que a més, ja està sobradament demostrat que, el copagament de fàrmacs no ha rebaixat mai el seu consum i la seva despesa pel sistema públic, aquesta ha anat pujant independentment dels increments de copagaments històrics (actualment fins un 40% en les persones laboralment actives). Només les mesures estructurals (preus de referència, utilització de genèrics, millores en la gestió del coneixement dels professionals, etc) aconsegueixen frenar aquesta despesa.

Estem cansats d’haver de pagar sempre els mateixos, els errors i l’ambició dels que tenen els diners i el poder. És per això que hem de dir NO a aquest nou disbarat.

 

Centre d’Analisi i programes sanitaris (CAPS)
caps@pangea.org www.caps.cat

(1) Vegis en aquest sentit les propostes sobre polítiques del medicament de l’Informe: Per un millor Sistema Públic de Salut. Presentat recentment a la seu del CAPS, que es pot trobar a www.caps.cat