Convocatòria per a cobrir el lloc de tècnica d’organització de Compromís per Cerdanyola (CxC)


Treballa amb nosaltres!

Lloc: Tècnica d’organització de CxC.

Propòsits

1. Fer de pont entre el grup municipal i l’organització i viceversa
2. Vetllar per al bon funcionament intern de CxC
3. Portar al dia l’agenda política de CxC
4. Altres tasques que puguin sorgir amb caràcter d'urgència amb especial atenció a la comunicació. 5. Proposar les iniciatives polítiques que siguin necessàries en cada moment
6. Vetllar per les relacions de CxC amb les entitats del municipi
7. Executar les decisions del secretariat

Nombre de places 1

Lloc de treball
Local de CxC, Cerdanyola del Vallès.

Dedicació
 
Jornada de 20 hores

Durada

Obra i Servei mentre estiguem governant.

Retribució

12.737€ - 12 pagues (tres vegades el salari mínim interprofessional)

Funcions
Pont d’informació

• Traspassar la informació des del grup municipal al secretariat i viceversa.
 • Traspassar informació del treball que fan els grups de treball
• Traspassar informació de les relacions que hi hagi hagut amb les entitats del poble

Dinamització
 • Procurar que tots els espais estiguin funcionant o buscar els mecanismes i les persones per a dinamitzar-los.
• Replicar i/o substituir les persones responsables de grup si és necessari.
 • Coordinar i dinamitzar reunions, actes i/o altres.
 • Prendre les iniciatives polítiques que calguin en tot moment
• Vetllar perquè el programa de CxC es vagi complint en les iniciatives del grup municipal

Seguiment grup municipal

• Seguiment de l’agenda de les regidores
• Actualització de l’agenda de CxC.
• Reunions setmanals amb el Grup Municipal per a coordinar agenda i preparar la feina setmanal.

 Arxiu

• Tasques d’arxiu de tota la documentació generada (actes, etc).

 Altres

 • Suport per a la preparació de materials (cartelleria, etc..).
 • Tràmits interns burocràtics bàsics (instàncies).
• Ajuda en la gestió de la comunicació (notes de premsa, posicionaments, web, xarxes socials).

Comunicació
• Millorar i fer manteniment del web
 • Elaborar el butlletí de CxC
 • Gestionar la comunicació digital: web, xarxes socials…

Requisits

• Titulació de Batxillerat o equivalent (grau superior o prova d’accés a Grau superior).
 • Treball amb organitzacions polítiques o similars
• Capacitat per a desenvolupar treball conceptual i analític.
• Capacitat per a treballar en equip.
• Català parlat i escrit (Nivell C).
• Ofimàtica bàsica (correu electrònic, editor de textos, fulls de càlcul, infografies)

Altres condicions valorables

 • Experiència en la implicació en organitzacions assembleàries.
 • Grau o postgrau o estudis relacionats en: ciències polítiques, ciències de la comunicació o qüestions relatives a institucions polítiques i en l’àmbit local.
• Coneixements de la ciutat i de les dinàmiques polítiques.
• Experiència en el camp de la comunicació, premsa i gestió de xarxes, documentació i màrqueting polític o organitzacions polítiques.
• Domini d’eines informàtiques de disseny.

Terminis presentació de candidatures i comissió de selecció

• Les persones interessades han d’enviar la seva sol·licitud fins al dia 22 de desembre per correu electrònic
compromispercerdanyola@gmail.com

• A la sol·licitud cal incloure el currículum vitae i una carta de motivació i interessos.
 • Les candidatures seran rebudes i avaluades per la Comissió de Selecció.
• CxC aplica criteris de discriminació positiva per a aquelles persones que es trobin a l’atur o en situacions de precarietat laboral.

Procés de selecció

Serà responsabilitat de la Comissió de Selecció portar a terme les següents fases del procés de selecció.

 • 1a Fase: Preselecció de candidatures en base a l’anàlisi curricular.  (entre el 22 de desembre del 2017 i el 8 de gener de 2018)
• 2a Fase: Proves específiques (si s’escauen) i entrevista personal. (entre el 8 i 13 de gener)
• 3a Fase: Proposta d’adjudicació. (el 22 de gener

La Comissió de Selecció podrà decidir que, per manca d’idoneïtat de les persones presentades, no es pot cobrir la plaça. De ser així, es tornaria a iniciar un segon procés de selecció.

La Comissió de selecció estarà formada per una persona regidora, una persona del secretariat i una persona de la militància.

Incorporació i contractació

• La disponibilitat dels seleccionats a incorporar-se a la plaça ha de ser total.
• S’estableix un període de prova de tres mesos a partir de la seva incorporació. Si teniu cap dubte sobre el procés o les característiques del lloc de treball podeu contactar a

 compromispercerdanyola@gmail.com

Etiquetes: