Precs i preguntes al ple de juliol de 2013


Precs i preguntes del Compromís per Cerdanyola al ple de juliol del 2013, en relació al Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) i el nou abocador il·legal que ha implantat l'empresa TMA a l'antiga argilera Suceram.

Ens trobem en una situació d'emergència social i de retallades en serveis públics, un moment en que els professionals dels serveis d'atenció a les persones dels municipis estan desbordats i col·lapsats. Davant aquesta situació, els Serveis Socials Bàsics (SSB) són un dels serveis més afectats, però que alhora que cal mantenir per cobrir i donar suport a les necessitats més bàsiques de la població. 

Avui dia, les necessitats bàsiques de les persones van més enllà de l'alimentació, el vestir i l'habitatge, incloem la Salut. Entenent la Salut a partir de la idea de salut holística, si la salut manca repercuteix en la resta d'aspectes i necessitats bàsiques de les persones. Partint d'aquest marc, volem resoldre uns quants dubtes que ens està generant el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) d'aquest municipi, sent el servei principal, i més directe, de la cura d'aquesta salut que requereix qualsevol persona del nostre entorn per poder desenvolupar-se de manera plena. Els dubtes i qüestions que plantegem amb aquestes preguntes, no estan plantejades amb ànim de qüestionar cap de les treballadores i treballadors del sector social del nostre municipi, sinó que pretenem entendre millor el funcionament del SAD i les relacions, i els acords, que estableix l'empresa gestora del servei amb aquest consistori.

En relació al Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), que es presta en l'actualitat a través de l'empresa INPROSS ASSISTÈNCIA A DOMICILI S.L., 

 1. Quin és el circuit que han de seguir les persones que volen sol·licitar un servei d'atenció domiciliària? 

 2. Quantes sol·licituds s'han tramitat en els anys 2011, 2012 i 2013 als Serveis Socials municipals? Quin és el número de visites domiciliàries es duen a terme abans de la tramitació del servei, durant la prestació del servei i per valorar la finalització del servei? En cas que no estigui estipulat, quin és el número mig d'aquestes visites? Especificant les del SAD de dependència, el SAD de gent gran i el SAD social. 

 3. Existeix un protocol per rebre i respondre les queixes de les persones receptores d'un servei d'atenció domiciliària? En cas afirmatiu, quin és aquest protocol? 

 4. En cas afirmatiu a la pregunta anterior: Quantes queixes s'han presentat durant els anys 2011, 2012 i 2013? Quantes persones han presentat queixes? Quantes d'aquestes queixes han estat tramitades i resoltes? 

 5. Existeix un òrgan, o espai de seguiment, i coordinació dels casos entre els Serveis Socials municipals i l'empresa INPROSS ASSISTÈNCIA A DOMICILI S.L.? 

 6. Existeix un protocol per a que els Serveis Socials facin un seguiment dels casos i, en cas que es produeixi un canvi en la situació de la persona receptora del servei, una actualització del servei a prestar? En cas afirmatiu, quin és aquest protocol. 

 7. Quants domicilis s'han adaptat en els anys 2011, 2012 i 2013 per a la correcta prestació del servei d'atenció domiciliària? Quines actuacions s'hi han fet en cada cas? 

 8. Quin temps estableix el plec de clàusules per a la prestació diària del servei d'atenció, i quin temps per a que les treballadores encarregades es traslladin des d'un domicili a l'altre? 

 9. Existeix un servei d'auxiliar de la llar que es pugui sol·licitar a través dels Serveis Socials? Quina empresa el du a terme? En cas negatiu, qui realitza les neteges dels domicilis amb problemes d'higiene importants? No ens referim a les neteges de xoc, sinó al manteniment diari/setmanal. 

 10. Es faciliten mesures per a la mobilitat de les treballadores del SAD durant el seu horari laboral? Quines són?

 11. En la prestació del servei es contempla la seguretat de la treballadora? Es faciliten reforços per atendre persones amb dificultats de mobilitat greus (obesitat mòrbida, persones que requereixen grues però no en tenen, etc.)? 

 12. Es té un control sobre l'horari i la distribució de la plantilla del SAD des de l'Ajuntament, o tot el control es du des de l'empresa prestadora del servei? 

 13. El SAD està vinculat al servei de teleassistència i/o telealarma? Existeix una xarxa municipal d'atenció a les persones, de caràcter interdepartamental, on es treballi conjuntament per donar un servei integral a les persones usuàries?

 

Fa uns mesos l’empresa TMA del Grup Sánchez va adquirir la nau i els terrenys de l’argilera Suceram, situada a la frontera dels termes municipals de Cerdanyola i Sant Cugat, al costat del barri de Roquetes de Sant Cugat.

Des de fa unes quantes setmanes ha tornat a saltar l’alarma entre el veïnat en veure que en aquests terrenys ha començat a créixer una muntanya de bales de residus de composició difícil de determinar , tal com es pot apreciar a les fotografies que adjuntem.

 1. Quina és l’activitat que l’empresa TMA du a terme en els terrenys de l’antiga argilera Suceram?

 1. Té TMA els permisos necessaris per emmagatzemar-hi residus?

 1. Quin tipus de residus hi emmagatzema?

 1. S’ha fet una caracterització del tipus de residus?

 1. Quina és la destinació final d’aquests residus?

 1. Poden garantir les administracions que aquests residus són innocus?