Precs i preguntes al ple de gener de 2013


Precs i preguntes del Compromís per Cerdanyola al ple de gener del 2013, en relació al projecte de remodelació de l'edifici Altis per ubicar-hi la nova biblioteca, i el manteniment dels col·lectors municipals de la riera de Sant Cugat.

Preguntes relatives al manteniment dels col·lectors municipals de la riera de Sant Cugat:

En relació amb el control i manteniment dels col·lectors municipals i de la riera de Sant Cugat, al llarg del recorregut per Cerdanyola del Vallès, demanem resposta detallada a les preguntes següents: 

 1. Qui fa el manteniment de les conduccions dels col·lectors municipals?

 2. El mateix respecte la Riera de sant Cugat.

 3. Si es tracta d'empreses, és per Conveni o a demanda puntual?

 4. Si és per conveni què inclou, quant costen i quins períodes tenen?

 5. Quina és la periodicitat amb que revisen els col·lectors, o si només es revisen "a demanda", quan hi ha avisos o denúncies, qui s'encarrega de vigilar quan cal i amb quina periodicitat ho fa?

 6. El mateix respecte la riera de Sant Cugat,

 7. Quina és l'àrea responsable última sobre aquest manteniment? Quina supervisió en fa?

 8. Què és responsabilitat de medi ambient i què d'Espais Públics en els problemes dels abocaments irregulars (com ara el del 25-8-2010)?

 9. Quants diners té al partida destinada al manteniment de la Riera?

 10. Quins treballs inclou el manteniment ordinari i habitual de la riera? 

En relació al cas concret d'abocament irregular del 25 d'agost del 2010,

 1. Tot i que els Serveis Municipals implicats saben que és un fet habitual que després de pluges intenses els col·lectors de la xarxa municipal de clavegueram s'obturen i poden causar abocaments d'aigües residuals dins dels cursos fluvials, i tot i saber que a la riera de Sant Cugat aquesta incidència és molt més habitual del que caldria, per què l'agost de 2010, havent hagut pluges considerables el dia 19 d'agost, amb 26,4 litres per m2, no és van prendre les mesures necessàries per evitar l'abocament posterior d'aigües residual a la riera que va causar la mortaldat de peixos i la sanció de 6.010,13 euros de l'ACA? En tot cas, quin és el Servei Municipal que ho hauria d'haver previst?

 2. Quins serveis té obligació de prestar EMSSA en el manteniment dels col·lectors de Cerdanyola del Vallès?

 3. L'ACA va requerir a EMSSA que que netegés i desobturés el col·lector, que retirés les canyes que obturaven la passera de sant Iscle, que retirés les aigües residuals entollades i que s'endugués els cadàvers dels peixos. L'Ajuntament va haver de pagar aquest servei prestat per EMSSA?

 4. Per què l'ACA va requerir a EMSSA que restituís la qualitat ambiental del lloc de l'incident i, en canvi, imposa la multa de 6.010,13€ a l'Ajuntament de Cerdanyola?

 

Preguntes relatives al projecte de remodelació de l'Altis:

En les últimes setmanes hem conegut la decisió ferma del Govern de Cerdanyola d'ubicar la futura Biblioteca a l'edifici conegut com Casal de l'Esport a la Plaça Enric Granados s/n. Prova de que és una decisió ferma és haver-nos presentat un pre-projecte de remodelació integral de l'edifici, haver previst una partida pressupostària de 3,5 milions d'euros aproximadament en el pressupost municipal que es portarà a aprovació properament, i haver aconseguit que fons del projecte URBAN es destinin a aquest projecte. Atès que aquest edifici està en una zona inundable i entenent que el Govern municipal ha tingut en compte en primer terme la seguretat de persones i bens, demanem resposta detallada a les preguntes i precs següents: 

 1. Segons els darrers estudis realitzats per l'Agència Catalana de l'Aigua arran del projecte URBAN, quin és el risc d'inundabilitat i/o període de retorn de la zona on s'ubica l'edifici Casal de l'Esport (10, 50, 100 i 500 anys)? 

 2. Tenint en compte que l'edifici es va construir a principis dels anys 90 del segle passat, l'Ajuntament de Cerdanyola ha estudiat amb detall que la ubicació d'una biblioteca en aquesta zona del riu s'adiu amb la legislació urbanística i hidràulica vigent actualment? En quins articles de quina legislació i en quins estudis hidràulics es basen per garantir la idoneïtat d'aquesta ubicació en relació a la seguretat de les persones i bens? 

 3. L'Edifici del Casal de l'Esport, quan es va construir, disposava d'un Informe Favorable de l'Agència Catalana de l'Aigua? De quina data és l'Informe? En cas negatiu, hi ha hagut Informe Favorable posteriorment? 

 4. Atès que en els darrers anys l'Ajuntament ha mantingut contactes amb l'ACA arran del projecte URBAN, ha informat l'Ajuntament de Cerdanyola a l'ACA del projecte de remodelació de l'edifici “Casal de l'Esport” per ubicar-hi la Biblioteca Pública? En cas afirmatiu l'ACA ha expedit un informe favorable al canvi d'us? 

 5. El Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i en concret el seu Article 6 “Directriu de preservació davant dels riscos d'inundacions” estableix que dins l'espai inundable hi ha tres zones: la zona fluvial (retorn de 10 anys), la zona de sistema hídric (retorn de 100 anys) i la zona inundable per a períodes extraordinaris (500 anys). En quina d'aquestes tres zones està avui dia, amb la legislació vigent, el “Casal de l'Esport”? 

 6. La Directriu de preservació davant dels riscos d'inundació establerta en l'article 6 del Reglament de la Llei d'urbanisme, de 8 de juliol, en desenvolupament del que determina l'article 9.2 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005. de 26 de juliol, conté el règim d'usos admissibles, limitats i prohibits en les zones en que es divideix l'espai fluvial o zona inundable. A la llum d'aquesta nova legislació, el terreny urbà en què s'ubica l'edifici, amb referència cadastral 8440611DF2984A0001PX, en quina de les 3 zones esmentades està a dia d'avui ? 

 7. La remodelació del Casal de l'Esport i la posterior ubicació de la Biblioteca a quins dictàmens i estudis de risc s'ha sotmès arran de la seva proximitat al riu per tal de garantir la seguretat de persones i bens abans no es tiri endavant la tramitació del projecte de remodelació? 

 8. Hem tingut coneixement que actualment s'està portant a terme un important estudi d'un tram estret i molt concret del Riu Sec perquè l'Ajuntament ha considerat que els estudis existents de tot el Riu no són suficientment aprofundits per aquest punt en concret. Es tracta d'un estudi bidimensional de riscos per d'inundacions. Quina és exactament la zona del Riu Sec sotmesa a aquest estudi més profund? Per què s'ha considerat necessari per aquest lloc? Qui ha encarregat l'estudi? Qui en paga el cost? Quin cost? Fem el prec de què se'ns lliuri un plànol de tot el Riu Sec al terme municipal amb la senyalització detallada del tram sotmès a estudi bidimensional.

 9. Està previst de sotmetre la zona del Casal de l'Esport a un estudi bidimensional com l'esmentat a la pregunta anterior per tal de garantir la seguretat de les persones i del bens a la nova Biblioteca, donat que l'edifici es va ubicar allà sense tenir les possibilitats de coneixement de què disposem avui dia ? Per què?

 10. Quina és la causa per la qual aquest edifici que és propietat de l'Ajuntament i que es va construir l'any 1993 encara està pendent de la declaració d'obra nova i, per tant, no pot ser inscrit al Registre de la Propietat ?