Precs i preguntes al ple de febrer de 2013


Precs i preguntes del Compromís per Cerdanyola al ple de febrer del 2013, en relació a les partides del Pla Urban destinades a la remodelació de l'edifici Altis per ubicar-hi la nova biblioteca, el pla parcial del Centre Direccional i les beques de menajdors escolars.

En relació als Projecte URBAN:

 1. Quins Projectes inclou a dia d'avui el Pla URBAN i quin és l'estat de tramitació i/o d'execució de cadascun (avant-projecte, redacció del projecte, aprovació inicial, licitació, execució, etc)?

 2. Hi ha projectes ja executats? Quins?

 3. El finançament europeu d'aquests Projectes amb fons de l'URBAN, està condicionat a la seva execució en un termini concret?

 4. Quin és exactament el termini màxim d'execució dels projectes que reben finançament de l'URBAN abans l'Ajuntament perdi aquest finançament europeu? Quina és exactament la data límit abans no es perdin els diners del fons europeu?

 5. El termini al qual està condicionat el finançament, és diferent en cada Projecte? En cas afirmatiu, quin és el termini per a cada Projecte esmentat a la pregunta núm. 1?

 6. A data d'avui, quines quantitats de diner ha rebut l'Ajuntament de la UE, en quines dates i per quins conceptes?

 7. Quines quantitats ha gastat l'Ajuntament, en quines dates i per quins conceptes?

 8. A data d'avui, hi ha romanents? Existeixen terminis que condicionen la seva despesa abans no hagin de ser retornats a la UE? Quina data és el termini?

 9. A data d'avui, quines quantitats de diner ha gastat l'Ajuntament amb fons propis en Projectes inclosos en el Pla URBAN? I altres institucions públiques? Quines institucions? A quins projectes s'han destinat cadascuna de les quantitats esmentades?

 10. Quines quantitats està previst que l'Ajuntament desemborsi a compte dels seus propis fons en Projectes vinculats a l'URBAN? En quins projectes? El mateix d'altres institucions públiques.

 11. Quines modificacions hi ha hagut en el Pla URBAN pel que fa a substitució d'uns projectes per uns altres des de l'any 2009? Aquestes modificacions, modifiquen el termini d'execució perllongant-lo abans no es perdi el finançament europeu, o aquest terminis es mantenen inamovibles malgrat es canviï el projecte al qual es destinen els diners? Quins projectes s'han abandonat i quins han sorgit entre 2009 i 2013 i en quines dates és van adoptar aquest canvis?

 12. Exactament en quina data es va efectuar el canvi de destí dels diners de l'URBAN que avui estan destinats a la construcció de la Biblioteca Central a l'edifici del Casal de l'Esport i quin era el projecte anterior al qual anaven destinats aquest diners?

 13. En relació a la pregunta anterior, quins són exactament i exhaustiva els canvis que es van fer per destinar diners a la remodelació del Casal de l'Esport per a albergar la Biblioteca Central (tramitacions, permisos, dates, etc)

 14. En relació a les preguntes 12 i 13, al canviar el Projecte en què s'invertien diners de l'URBAN per destinar-los al nou projecte de Biblioteca a l'edifici del Casal de l'Esport, va canviar conseqüentment el termini d'execució del nou projecte adoptat, de manera que es perllongui la seva execució abans no es perdi, o es manté el mateix?

 15. Quin termini té exactament l'execució de la Biblioteca Central a l'edifici del Casal de l'Esport abans no es perdi el finançament per haver exhaurir el termini establert per fer la despesa?

 16. A data d'avui, consten com a rebudes per l'Ajuntament algunes quantitats econòmiques associades al projecte de la Biblioteca Central?

 17. Quines possibilitats hi ha de modificar de nou el destí de la partida econòmica de l'URBAN destinada avui dia a la Biblioteca Central a l'edifici del Casal de l'Esport en el cas hipotètic que hi hagués voluntat política per fer algun canvi en la ubicació de la Biblioteca?

 18. Quin seria el termini d'execució en cas que es decidís ubicar la Biblioteca Central en un indret diferent abans no es perdés la quantitat. En aquest cas, s'hauria de tornar alguna quantitat ja rebuda i que ja s'hagi gastat?

 19. Quins són els tràmits necessaris en cas de modificar la ubicació de la Biblioteca Central per poder construir-la en un indret diferent del Casal de l'Esport inclòs dins el Projecte URBAN?

 20. En cas que hipotèticament es materialitzés el canvi esmentat a la pregunta anterior, quin seria el termini d'execució de la Biblioteca Central?

 

En relació a la redacció del pla parcial del Centre Direccional:

Atès que el pla aprovat el 2005 va ser objecte d'impugnacions judicials.

Atès que, davant una pregunta de la Plataforma Cerdanyola sense Abocadors al post-ple de la sessió plenària ordinària del Consistori de novembre de 2012, adreçada a la regidora Eulàlia Mimó, sobre si el propietari, Puigfel SA i/o SACESA, de la finca situada a la Carretera de Sant Cugat, Kilòmetre tres, qualificades com a parcs i jardins urbans metropolitans (clau 6c), reserva viària i zona forestal, rebria compensació en el planejament del Centre Direccional, la regidora va contestar que l'Ajuntament "farà allò que dicta la sentència".

El Compromís per Cerdanyola pregunta:

 1. Quina és la sentència a la que es fa referència en la contestació?

 2. La sentència és ferma o està recorreguda?

 3. Aquesta sentència atorga al propietari drets urbanístics?

 4. El propietari de l'esmentada finca rep o no compensació en drets urbanístics al pla parcial del Centre Direccional independentment de quina administració el redacti, tramiti i aprovi?

En relació a les beques per a menjadors escolars, sufragades conjuntament pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Cerdanyola,

 1. Demanem les dades sobre les partides totals assignades a beques de menjadors escolars cada any des del 2007 fins el 2012 (partida pressupostada inicialment i total liquidat), desglossant la quantia consignada pel Consell Comarcal de la quantia consignada directament per l'Ajuntament de Cerdanyola.

 2. Quants alumnes i quantes famílies han estat beneficiàries de beques de menjadors escolars des del 2007? Demanem el detall de dades per curs.