Ordre del dia del ple ordinari de març (28/03/2012)


1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA I DELS REGIDORS I REGIDORES DELEGATS

3.- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DEL PLA DE SANEJAMENT VIGENT

4.- INFORMAR AL PLE DE LA RELACIÓ CERTIFICADA D'OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

5.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I PREUS PÚBLICS PER L'ANY 2012

6.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (EXP. 4201-2012-001002)

7.- RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS PER A L'EXERCICI 2012, DE LES BASES D'EXECUCIÓ, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

8.- APROVACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS ECONÒMICS PER FAMÍLIES

9.- APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS RELATIUS A L’ IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES A LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (EXP 4201-2012-030002)

10.- APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS RELATIUS A L’ IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES A LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (EXP 4201-2012-030003)

11.- APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS RELATIUS A LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITATS DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A L'ASSOCIACIÓ CATALANA ELS XIPRERS

12.- APROVACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL BOSC TANCAT (EXP.152/2010/001)

13.- AUTORITZACIÓ A L'AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT URBÀ (AMTU) PER A REPRESENTAR A L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA EN EL SEGON CONVENI SIGNAT ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L'ATM I AMTU, PER A LA MILLORA DEL TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ. EPV-024/12

14.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC AUDIOVISUAL CATALÀ (EXP. 98-2012-026)

15.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM PER A QUÈ L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS ES POSICIONI RESPECTE LA SITUACIÓ ACTUAL DEL PARATGE DE CAN FATJÓ DELS AURONS (EXP. 98-2012-035)

16.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CXC PER A LA DEFENSA DELS DRETS LABORALS A L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS (EXP.98-2012-031)17.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PP, CXC I ERC-AM PER A QUÈ L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS ES POSICIONI RESPECTE LA SITUACIÓ ACTUAL DE L'ABOCADOR DE CAN PLANAS (EXP.. 98-2012-034)

18.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE EL PAGAMENT DE LA PLUSVÀLUA PELS AFECTATS PER EXECUCIONS HIPOTECÀRIES (EXP. 98-2012-032)

19.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER A DEMANAR DESCOMPTES PER LA COMPRA DE TIQUETS DE LA ZONA BLAVA PER REGALAR ALS CLIENTS DELS ESTABLIMENTS DE CERDANYOLA (EXP. 98-2012-033)

20.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ PER LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL PATRONAT MUNICIPAL D'HABITATGE (EXP. 98-2012-036)

21.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSEC-PM EN DEFENSA DELS AFECTATS PER LA CONTRACTACIÓ DE "PARTICIPACIONS PREFERENTS" EMESES PER DIVERSES ENTITATS FINANCERES (EXP. 98-2012-037)

22.- PRECS I PREGUNTES