Ordre del dia del Ple ordinari del 29 de desembre


1.- APROVACIÓ DE L'ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 24 DE NOVEMBRE DE 2011

2.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA I DELS REGIDORS I REGIDORES DELEGATS

3.- DONAR COMPTE DE DIFERENTS RESOLUCIONS REFERIDES A CONTRACTACIÓ DE PERSONAL

4.- APROVACIÓ DE L'INVENTARI GENERAL I CONSTITUCIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I L'HABITATGE

5.- INCOACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CESSIÓ D'ÚS A PRECARI DE PART DEL LOCAL MUNICIPAL SITUAT A L'AVGDA. ESPANYA 8A-8B

6.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE CONSTRUCCIÓ DE CLAVEGUERONS (EXP. 154/2003/020)

7.- APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS (APORTACIÓ MUNICIPAL) DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ (EXP. 416/CSP-05/01)

8.- APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE POMPES FÚNEBRES PER L'ANY 2012

9.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ EN L'ÀMBIT DE L'EQUIPAMENT EDUCATIU RAMON FUSTER I ÀMBIT DISCONTINU DEL PARC DE LA BONAIGUA - CAN DOMÈNEC (PGM-2010/007)

10.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES CONTRA L'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES I APROVACIÓ DEFINITIVA.

11.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL NÚM. 18/2011

12.- CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS A LA FUNDACIÓ PRIVADA PRO PERSONES AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA DE L'IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (EXP. OM121/5/2011)

13.- CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS A LA FUNDACIÓ PARC DE RECERCA UAB EN L'IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (EXP. ON 183/2010)

14.- CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE L'IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (EXP. ON 095/2005)

15.- CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS AL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA DE L'IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (EXP. OE 005/2011)

16.- CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS A L'ASSOCIACIÓ CATALANA DELS XIPRES DE L'IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (EXP. ON 229/2010)

17.- MOCIÓ ICV-EUIA-E PER AL DESENVOLUPAMENTDEL PARC NATURAL DE LA SERRA COLLSEROLA (EXP. 98-2011-0000070)

18.- PRECS I PREGUNTES

 

Cerdanyola del Vallès, 23 de desembre de 2011