Ordre del dia del Ple ordinari del 28 de juny


1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 31 DE MAIG DE 2012

2.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA I DELS REGIDORS I REGIDORES DELEGATS

3.- DONAR COMPTE DE L'INFORME NÚM 1/2012 DE LA TRESORERA MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT ESTABLERTS PER LA LLEI DE MOROSITAT PEL PERÍODE DEL PRIMER TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2012

4.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2.821 DE DATA 24 DE MAIG DE 2012 DE PERSONACIÓ AL RECURS CONTENCIÓ ADMINISTRATIU NÚM. 639/2011 INTERPOSAT PEL SENYOR JOSEP FONT I FATJÓ DELS XIPRERS

5.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

6.- CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS A L'ÀREA METROPLITANA DE BARCELONA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

7.- CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS A IRU ARRI, S.A. DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

8.- APROVACIÓ DE LA SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ FORMALITZAT ENTRE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS, EL CONSORCI URBANÍSTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS, L'AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I L'ENTITAT METROPOLITANA DE SERVEIS HIDRÀULICS I TRACTAMENT DE RESIDUS - EXP.MA 2012/0028

9.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM EN DEFENSA DE LA UNITAT LINGÜÍSTICA DE LA LLENGUA CATALANA (EXP. 98-2012-56)

10.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM PER TAL D'IMPULSAR UNA POLÍTICA DE TARIFACIÓ SOCIAL EN ELS SERVEIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS (EXP. 98-2012-057)

11.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM
PER INICIAR ELS TRÀMITSPER L'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE L'ESTALVI DE L'AIGUA (EXP. 98-2012-058)

12.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CxC DE REBUIG AL PROJECTE D'EUROVEGAS(EXP. 98-2012-059)

13.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CxC CONTRA LA REPRESSIÓ POLICIAL ALS MOVIMENTS SOCIALS (EXP. 98-2012-060)

14.- PRECS I PREGUNTES