Ordre del dia del Ple ordinari del 28 de febrer


1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA I DELS REGIDORS I REGIDORES DELEGATS

3.- RESTAR ASSABENTAT DE L'INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST 2012

4.- DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE L INFORME NÚM. 2/2012 DE LA TRESORERA MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT ESTABLERTS PER LA LLEI DE MOROSITAT PEL PERÍODE DEL SEGON TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2012

5.- DONAR COMPTE DE L'INFORME NÚM. 3/2012 DE LA TRESORERA MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT ESTABLERTS PER LA LLEI DE MOROSITAT PEL PERÍODE DEL TERCER TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2012

6.- DACIÓ DE COMPTES DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 772, DE15 DE NOVEMBRE DE 2012, DICTADA PER LA SECCIÓ SEGONA DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, QUE REVOCA LA SENTÈNCIA NÚMERO 110/2011, D'1 D'ABRIL DE 2011, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 9 DE BARCELONA, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 173/2008, INTERPOSAT PER ESPAIS CERDANYOLA SL, REGAL URBIS SA I GOLDEN LOAST SEGUR SAU

7.- RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA D'INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES (363/2012/032)

8.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL I DE LA MODIFICACIÓ DE L'ACORD DEL PLE DE DATA 7 DE JULIOL DE 2011 DE DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE

9.- APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL PER L'ESTALVI D'AIGUA

10.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA SOBRE JORNADES I HORARIS DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

11.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL BOSC TANCAT (152/2010/001)

12.- APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ ÀMBIT B30 I DELS SEUS ESTATUTS

13.- AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT PER A L'EXERCICI D'ACTIVITATS PRIVADES A PERSONAL LABORAL (M.D. PALAU)

14.- APROVACIÓ DEL MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES EL DIA 8 DE MARÇ DE 2013

15.- DECLARACIÓ POLÍTICA SOBRE EL DRET A VOT DELS REPRESENTANTS ELECTES ALS MUNICIPIS

16.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS, PSC-AM, ICV-EUIA-E, PP, CXC I ERC-AM PER MOSTRAR EL SEU REBUIG A LA DECISIÓ PRESA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA RELATIVA A LA SUSPENSIÓ DEFINITIVA DE LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESCOLA D'INFANTIL I PRIMÀRIA AL BARRI DEL RIU SEC I AL TANCAMENT DE L'ESCOLA D'INFANTIL I PRIMÀRIA XARAU

17.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM EN CONTRA DE LA INSTRUCCIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT D'ELABORACIÓ DEL PLA DIRECTOR DEL CENTRE DIRECCIONAL

18.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CXC EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ DE SÒL CONTAMINAT DE L'ABOCADOR CAN PLANAS PER PART DE L'AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

19.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CXC PER A LA SOL·LICITUD DE DESPROGRAMACIÓ DE LA VARIANT URBANA DEL VIAL DE CORNISA, CONEGUDA COM A "RONDA SUD", AL TERME MUNICIPAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

20.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA FORMULADA PER LA SENYORA MARIA ISABEL RODRÍGUEZ GRÀCIA AL CÀRREC DE REGIDORA DE L’AJUNTAMENT

21.- PRECS I PREGUNTES