Ordre del dia del Ple ordinari del 26 d'abril


1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 29 DE MARÇ DE 2012

2.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA I DELS REGIDORS I REGIDORES
DELEGATS

3.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 2.196 DE DATA 20 D'ABRIL DE 2012 REFERIDA A LA DETERMINACIÓ DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS, NOMENAMENT DE TINENTS I TINENTES D'ALCALDESSA, CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIÓ DE DETERMINADES ATRIBUCIONS DE L'ALCALDIA A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DETERMINATS REGIDORS I REGIDORES. EXP.149/2011/0000001

4.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2054, DE DATA 13 D'ABRIL DE 2012 PER LA QUE S'APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2011

5.- DONAR COMPTE DELS INFORMES NÚM. 3 I NÚM. 4 DE LA TRESORERA MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT ESTABLERTS PER LA LLEI DE MOROSITAT PELS PERÍODES DEL TERCER I QUART TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2011

6.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ACORD DEL PLE DE DATA 7 DE JULIOL DE 2011 REFERIT A LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

7.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ACORD DEL PLE DE DATA 7 DE JULIOL DE 2011 REFERIT A LA DENOMINACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS. EXP: 149/2011/0000004

8.- APROVACIÓ DE LA DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DE REGIDORS I REGIDORES DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS RESULTANTS DE LES ATRIBUCIONS I DELEGACIONS APROVATS PER LA RESOLUCIÓ DE  L’ALCALDIA DE 20 D’ABRIL DE 2012, QUE COMPLEMENTEN LES DEDICACIONS DE REGIDORS I REGIDORES APROVATS EN EL PLE DE 7 DE JULIOL DE 2011

9.- NOMENAMENT REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS EN ÒRGANS COL·LEGIATS EXTERNS.EXP. 149/2011/0000005

10.- RATIFICACIÓ DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA DE PERSONACIÓ EN RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS INTERPOSATS EN ASSUMPTES DE COMPETÈNCIA DEL PLE

11.- NOVA DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ REDACTORA DE LA MEMÒRIA EN L'EXPEDIENT PER A L'EXERCICI D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES RELACIONADES AMB LA CONSTRUCCIÓ, LA INSTAL·LACIÓ, LA GESTIÓ I L'EXPLOTACIÓ  D'APARCAMENTS PER A CAMIONS EN EL TERME MUNICIPAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS (150/2011/0600060)

12.- PARTICIPACIÓ EN EL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA PER AL FOMENT DE L<A PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL CERDANYOLA-RIPOLLET-MONTCADA (98-2012-038)

13.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ EN L'ÀMBIT DISCONTINU CAN XARAU I LA BÒBILA

14.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CXC PER A LA DEFENSA DELS DRETS LABORALS A L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS (EXP. 98-2012-031)

15.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE EL PAGAMENT DE LA PLUSVÀLUA PELS AFECTATS PER EXECUCIONS HIPOTECÀRIES (EXP. 98-2012-032)

16.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER A DEMANAR DESCOMPTES PER LA COMPRA DE TIQUETS DE LA ZONA BLAVA PER REGALAR ALS CLIENTS DELS ESTABLIMENTS DE CERDANYOLA (EXP. 98-2012-033)

17.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM EN DEFENSA DELS AFECTATS PER LA CONTRACTACIÓ DE "PARTICIPACIONS PREFERENTS" EMESES PER DIVERSES ENTITATS FINANCERES (EXP. 98-2012-037)

18.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CXC DE CONDEMNA DE L'ATAC FEIXISTA A LA SALA STROIKA DE MANRESA (EXP. 98-2012-039)

19.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM PER TAL D'ESTABLIR MESURES CONCRETES QUE FACILITIN L'APARCAMENT ALS EIXOS COMERCIALS DE LA CIUTAT (EXP. 98-2012-040)

20.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE CONDEMNA PER LA PARTICIPACIÓ DEL REI JOAN CARLES I EN UNA CACERA D'ELEFANTS, ANIMAL EN GREU PERILL D'EXTINCIÓ. (EXP.98-2012-041)

21.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC-PM I ICV-EUIA-E REFERENT AL DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DEL TDAH (EXP.98-2012-042)

22.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC-PM I ICV-EUIA-EREFERENT A LA CONSTRUCCIÓ DEL CEIP DEL CARRER RIU SEC (EXP. 98-2012-042)

23.- PRECS I PREGUNTES