Ordre del dia del Ple ordinari del 25 d'octubre


1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27 DE SETEMBRE DE 2012

2.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA I DELS REGIDORS I REGIDORES DELEGATS

3.- DONAR COMPTE DE L'INFORME NÚM. 2/2012 DE LA TRESORERA MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT ESTABLERTS PER LA LLEI DE MOROSITAT PEL PERÍODE DEL SEGON TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2012

4.- RESTAR ASSABENTATS DE L'ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 10 D'OCTUBRE DE 2012, D'APROVACIÓ DEL TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE TARIFACIÓ SOCIAL I DE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA QUE HA D'ACOMPANYAR A LES SOL·LICITUDS

5.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

6.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE CONDICIONS ECONÒMIQUES I SOCIALS PER AL PERSONAL FUNCIONARI AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS I DEL CONVENI COL·LECTIU PER AL PERSONAL LABORAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS REFERIT AL COMPLEMENT PER BAIXA PER INCAPACITAT TEMPORAL

7.- APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ ALS EXCLUSIUS EFECTES DE PROCEDIR A LA FITACIÓ DEL TERRITORI DE L’EMD DE BELLATERRA

8.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA D'INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES (363/2012/032)

9.- APROVACIO PROVISIONAL DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PERI DE L’UAB PER A LA UBICACIO D’UN INTERCANVIADOR DE TRANSPORT PÚBLIC A CERDANYOLA DEL VALLES

10.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÒS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ EN L'ÀMBIT DE L'EQUIPAMENT EDUCATIU RAMON FUSTER I ÀMBIT DISCONTINU DEL PARC DE LA BONAIGUA- CAN DOMÈNEC

11.- PRECS I PREGUNTES