Ordre del dia del Ple ordinari del 24 de novembre


1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27 D'OCTUBRE DE 2011
I DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 5 DE NOVEMBRE DE 2011

2.- DESPATX D'OFICI

3.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA I DELS REGIDORS I REGIDORES
DELEGATS

4.- DONAR COMPTE DE DIFERENTS RESOLUCIONS REFERIDES A CONTRACTACIÓ DE
PERSONAL

5.- DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS DE MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE
TREBALLS DEL PERSONAL DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA AULOS

6.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ D'ALCALDIA D'INTERPOSICIÓ DE RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA LA DESESTIMACIÓ DEL REQUERIMENT
D'ANUL·LACIÓ DE LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIRECTORA
DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA. (EXP. 150/2011/0600049)

7.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT DE PERSONAL LABORAL (SECTOR PÚBLIC)

8.- APROVACIÓ DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LA FRANJA DE PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS DE LES URBANITZACIONS

9.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT INTERN REGULADOR DEL SERVEI DE VIVER
D’EMPRESES-ESPAI COWORKING DE CERDANYOLA DEL VALLÈS (136/2011-27-156)

10.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL NÚM.
14/2011

11.- APROVACIÓ DEL MANIFEST DE REBUIG A LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 2011

12.- APROVACIÓ DEL MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT 2011

13.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUIA-E PER A LA CONSTITUCIÓ
D'UNA COMISSIÓ CIUTADANA AMB REPRESENTACIÓ A LA COMISSIÓ ESPECIAL
ENCARREGADA DE REDACTAR EL NOU REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL
(EXP.98-2011-0000065)

14.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP D'ERC-AM SOBRE LA CREACIÓ DEL FONS
D'ORDENACIÓ HIPOTECARI DE CATALUNYA (FOHCAT) (EXP. 98-2011-0000067)

15.- PRECS I PREGUNTES

 

Cerdanyola del Vallès, 21 de novembre de 2011