Ordenança de Civisme: una amenaça als drets civils


Instem al govern a aturar la tramitació de la citada ordenança i iniciar el necessari procés de participació ciutadana per impulsar un Pacte de Ciutat per la Convivència, un acord fruit del consens ciutadà i l'anàlisi en positiu de les problemàtiques reals de Cerdanyola.

El Compromís per Cerdanyola volem posar en coneixement de la ciutadania que el govern de la vila està treballant en l'aprovació de l'anomenada “Ordenança de Civisme”. Darrere aquest nom eufemístic, s'amaga una proposta profundament reaccionària basada en les sancions, les actuacions policíaques i l'apropiació de l'espai públic per part de l'Ajuntament, que s'atorga el monopoli de decidir què es pot fer i què no es pot fer. D'aquesta forma, el govern de PSC i ICV-EUiA s'apunta al carro iniciat per altres municipis, com Barcelona, afegint-se a aquesta onada repressiva i d'atacs als drets civils pels quals tants anys hem lluitat.

El text, que encara és només un esborrany de treball, s'inicia amb un preàmbul que defineix objectius com "promoure l'acció educativa com a instrument de consciència social" o "avançar cap a un projecte global d'educació cívica", però enlloc del document es concreta cap acció que vagi en aquest sentit. Per contra, l'ordenança conté 5 pàgines de règim sancionador absolutament desproporcionat, arribant a l'extrem que la multa per penjar un cartell a un lloc no permès podria comportar una sanció superior a, per exemple, la que pot imposar un jutjat penal per atemptat contra la integritat física d'una persona.

L'element més perillós i preocupant d'aquesta ordenança és la prohibició de facto de qualsevol tipus de manifestació, concentració o protesta organitzada que no sigui explícitament autoritzada per l'Ajuntament. Aquest fet, sumat a la prohibició (a la pràctica total) dels mitjans de difusió més a l'abast de les classes populars (cartells, enganxines, pancartes, megafonia...), sobrepassa totes les línies vermelles d'una societat mínimament democràtica i suposa un atemptat directe contra la llibertat d'expressió. Davant la creixent mobilització popular per fer front a les criminals polítiques de retallades de serveis públics i drets laborals, el govern local deixa molt clar de quin costat està.

Des del Compromís per Cerdanyola som conscients que existeixen algunes problemàtiques puntuals en la convivència a la nostra ciutat, però en cap cas aquestes suposen problemes socials greus que obliguin a emprendre accions repressives. Cerdanyola no necessita retrocessos en matèria de drets civils ni més eines repressives, com ens planteja el govern, sinó que necessita més i millors instruments per avançar en la justícia social. Instruments que incideixin en les causes de les problemàtiques i no en les seves conseqüències, i que situïn la mediació com a via prioritària de la resolució de conflictes comunitaris.

Aquesta ordenança, i més encara en els termes en que s'està plantejant, suposa una modificació de les actuals regles i normes de convivència de les que ens hem dotat les ciutadanes i els ciutadans, i és per aquest motiu que una mesura d'aquestes característiques no pot elaborar-se des de despatxos i d'esquenes a la ciutadania. Cal, ben al contrari, iniciar un procés de debat a fons, amb el temps necessari i, sobretot, obert a tota la ciutadania, en el que col·lectivament puguem confrontar les nostres visions, anàlisis i propostes, per finalment arribar a un acord amb el màxim de consens.

Per tot això exposat, instem al govern a aturar la tramitació de la citada ordenança i iniciar el necessari procés de participació ciutadana per impulsar un Pacte de Ciutat per la Convivència, un acord fruit del consens ciutadà i l'anàlisi en positiu de les problemàtiques reals de Cerdanyola. Altrament, des del Compromís per Cerdanyola ens oposarem frontalment a la proposta d'ordenança i treballarem per construir una majoria social i política per aturar-la i posar sobre la taula una alternativa integral.