Moció per la transparència sobre el funcionament de la Corporació Sanitària Parc Taulí


Proposta de moció que es presentarà aquest mes de març als Plens de diferents municipis de l'àrea d'influència de l'Hospital Taulí. (la proposta ha estat aprovada amb els vots a favor de Compromís, ERC, ICV-EUiA, PP i PSC, i l'abstenció de CiU)

La Coordinadora per la Defensa de la Sanitat Pública és un espai on ens coordinem diferents persones i col·lectius de diverses localitat del Vallès Occidental que treballem per defensar la Sanitat Pública i ens oposem activament a la seva privatització.

Des de la Coordinadora denunciem que en els darrers anys la Sanitat Pública, propietat de totes i tots, està sent objecte d'una calculada política de retallades que té per objectiu deteriorar-la i desmantellar-la, per així potenciar la privada. En les nostres localitats s'està produint un degoteig de reducció de recursos humans i materials a nivell d'atenció primària, urgències i especialistes.

Alhora, l'Hospital Taulí, centre hospitalari de referència per a una part important de la població del Vallès Occidental, també és objecte de retallades, en forma d'acomiadaments de professionals, tancament de quiròfans i supressió de llits. Denunciem que en paral·lel a aquesta política de retallades, s'han incrementat les derivacions de consultes, proves i intervencions cap a centres hospitalaris privats, especialment l'Hospital General de Catalunya i la Clínica del Vallès, ambdós centres finançats amb diners públics per posteriorment cedir la seva gestió a la multinacional Grupo IDC Salud (abans Grupo Capio Sanidad). Totes aquestes derivacions de pacients es realitzen en funció de criteris de benefici empresarial per als centres privats (excloent, per exemple, patologies oncològiques que suposen una elevada despesa econòmica), i fins i tot es produeixen retorns de pacients cap a l'Hospital Taulí quan els hospitals privats tenen complicacions en les intervencions o detecten que els tractaments suposaran més despesa de la prevista. A tot això cal sumar que part del personal sanitari de l'Hospital Taulí està realitzant actualment intervencions i guàrdies en els citats centres hospitalaris privats, en el marc d'uns convenis de col·laboració que no són públics.

Donada aquesta greu situació, a la que se suma la política d'opacitat premeditada per part de la direcció de la Corporació Sanitària Parc Taulí, hem elaborat una proposta de moció que, a través amb les Candidatures Alternatives del Vallès, es presentarà aquest mes de març als Plens de diferents municipis de l'àrea d'influència de l'Hospital Taulí. Els municipis on es presentarà la moció són: Badia, Castellar, Cerdanyola i Ripollet.

L'objectiu de la moció és que existeixi transparència sobre el funcionament de Corporació Sanitària Parc Taulí i que es pugui conèixer la següent informació:

  • Pressupost, tant dels ingressos com de les despeses, des de l'any 2010.
  • Convenis actualment en vigor amb centres hospitalaris privats, com l'Hospital General de Catalunya i la Clínica del Vallès, que regulen les condicions econòmiques i organitzatives de cessió de treballadors i treballadores del Taulí cap als hospitals privats, derivacions de pacients (inclòs el llistat de patologies que es deriven) cap a aquests centres privats, i qualsevol altre mecanisme de cooperació entre aquests centres hospitalaris.
  • Actes del Consell de Govern de la corporació des de l'any 2010.
  • Llistat de totes les empreses externes amb les que existeixen contractes de provisió de material o serveis.
  • Informe comparatiu anual de les llistes d'espera per a cada una de les especialitats des de l'any 2010.

Alhora, la moció també demana que les properes convocatòries del Consell de Govern de la corporació es facin de forma pública i transparent, i que hi tinguin representació tots els municipis de la seva àrea d'influència, sindicats del sector sanitari i plataformes ciutadanes que treballen per la defensa de la Sanitat Pública.

Des de la Coordinadora per la Defensa de la Sanitat Pública esperem que la moció s'aprovi als diferents Plens on es presentarà i que els Ajuntaments exigeixin a la Corporació Sanitària Parc Taulí que doni a conèixer tota la documentació i informació requerida. Alhora emplacem aquests mateixos Ajuntament a que també defensin activament la Sanitat Pública i que s'oposin, amb tots els mitjans que tinguin al seu abast, a la política de retallades que duu a terme la Generalitat de Catalunya. Perquè no treballar activament contra les retallades és ser-ne còmplice.

Coordinadora per la Defensa de la Sanitat Pública
Vallès Occidental, març del 2014

 

TEXT DE LA MOCIÓ

Atès que les ciutadanes i els ciutadans de Cerdanyola del Vallès tenim com a centre hospitalari de referència la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.

Atès que el servei hospitalari a l'hospital Taulí ha patit importants retallades en els darrers anys, com són acomiadaments de professionals, tancament de quiròfans i supressió de llits.

Atès que en paral·lel a aquesta política de retallades en els serveis sanitaris, s'han incrementat les derivacions de consultes, proves i intervencions cap a centres hospitalaris privats, especialment l'Hospital General de Catalunya i la Clínica del Vallès, ambdós centres finançats amb diners públics per posteriorment cedir la seva gestió a la multinacional Grupo IDC Salud (abans Grupo Capio Sanidad).

Atès que les derivacions de pacients es realitzen en funció de criteris de benefici empresarial per als centres privats (excloent, per exemple, patologies oncològiques que suposen una elevada despesa econòmica), i que fins i tot es produeixen retorns de pacients cap a l'Hospital Taulí quan els hospitals privats tenen complicacions en les intervencions o detecten que els tractaments suposaran més despesa de la prevista.

Atès que part del personal sanitari de l'Hospital Taulí està realitzant actualment intervencions i guàrdies en els citats centres hospitalaris privats, en el marc d'uns convenis de col·laboració que no són públics.

Atès que aquesta reducció en els serveis sanitaris hospitalaris públics ve a sumar-se a les retallades patides a nivell d'atenció primària, urgències i especialistes.

Atès que les retallades només serveixen per deteriorar i desmantellar els Serveis Públics i potenciar la sanitat privada. S’estan aplicant polítiques de desmantellament de la Sanitat Pública en ares d'afavorir la Sanitat Privada.

Atès l'imperatiu democràtic de gestionar de forma transparent els recursos públics.

Per tots aquests motius proposem al Ple de l’Ajuntament els següents

ACORDS

PRIMER. REQUERIR a la Corporació Sanitària Parc Taulí informació detallada sobre el pressupost d'aquesta corporació, tant dels ingressos com de les despeses, des de l'any 2010.

SEGÓN. REQUERIR a la Corporació Sanitària Parc Taulí el detall dels convenis actualment en vigor amb centres hospitalaris privats, com l'Hospital General de Catalunya i la Clínica del Vallès, que regulen les condicions econòmiques i organitzatives de cessió de treballadors i treballadores del Taulí cap als hospitals privats, derivacions de pacients (inclòs el llistat de patologies que es deriven) cap a aquests centres privats, i qualsevol altre mecanisme de cooperació entre aquests centres hospitalaris.

TERCER. REQUERIR a la Corporació Sanitària Parc Taulí còpia de les actes del seu Consell de Govern des de l'any 2010. Alhora, que les properes convocatòries de dit Consell de Govern es facin de forma pública i transparent, i que hi tinguin representació tots els municipis de la seva àrea d'influència, sindicats del sector sanitari i plataformes ciutadanes que treballen per la defensa de la Sanitat Pública.

QUART. REQUERIR a la Corporació Sanitària Parc Taulí un llistat de totes les empreses externes amb les que existeixen contractes de provisió de material o serveis.

CINQUÈ. REQUERIR a la Corporació Sanitària Parc Taulí un informe comparatiu anual de les llistes d'espera per a cada una de les especialitats des de l'any 2010.

SISÈ. POSAR a disposició dels grups municipals i els membres del Consell Municipal de Salut la documentació proporcionada per la Corporació Sanitària Parc Taulí en resposta als requeriments dels acords anteriors de la present moció.

SETÈ. INFORMAR d'aquests acords la Corporació Sanitària Parc Taulí.