Moció de suport a la Declaració de Sobirania i el Dret a Decidir del poble de Catalunya


La moció, presentada conjuntament pels grups municipals d'ICV-EUiA, CiU, Compromís i ERC al ple de gener, va ser aprovada malgrat el vot contrari de PSC i PP.

El poble català ha demostrat al llarg de la seva història la voluntat que té d'autogovernar-se. Ho ha fet sempre de manera democràtica i pacífica, amb l'objectiu principal de progressar, millorar el benestar dels seus ciutadans i ciutadanes i lluitar per mantenir aquells trets que el caracteritzen com a poble, que li donen una dimensió cultural pròpia i que li permeten projectar-se al Món com una nació orgullosa del seu passat i esperançada amb el seu futur.

Durant tot el segle XX la voluntat d'autogovernar-nos ha estat una constant i els anhels del poble català han hagut de fer front de manera reiterada a no poques situacions d'extremada gravetat. La majoria d'intents del poble català per recuperar les seves institucions i la seva plena sobirania han estat contestades per l'Estat espanyol amb l'abolició dels avenços aconseguits i amb mesures de caràcter autoritari fonamentades en la negació dels nostres drets col·lectius. Des de les dictadures que emergeixen durant la primera meitat de segle fins a l'ofensiva anti-autonomista engegada pel poder central a partir de l'inici del tràmit parlamentari del malmès però vigent Estatut d'Autonomia, les catalanes i els catalans com a comunitat política i social hem treballat per aconseguir ampliar les quotes d'autogovern i benestar cenyint-nos a mètodes estrictament democràtics i pacífics que ens avalen i legitimen davant el Món.

La via de l'aprofundiment de l'autogovern que les institucions catalanes han posat en pràctica durant els darrers anys, recolzada per una àmplia majoria de les forces polítiques i socials catalanes, ha topat amb reiterades negatives per part de les institucions de l'Estat Espanyol que comporten la negació radical al dret dels catalans i catalanes per evolucionar, donar sortida als seus anhels i desenvolupar-se com a societat democràtica.

El nostre poble ha expressat de formes diverses la seva voluntat de superar l'actual etapa autonomista i el bloqueig polític i econòmic al que es troba sotmès. Més enllà de les demostracions públiques, el cert és que les Eleccions al Parlament de Catalunya del 2012 han aportat una majoria folgada als partits compromesos amb la sobirania del nostre poble i decidits a impulsar l'exercici del Dret d'Autodeterminació.

En data 23 de gener de 2013, el Parlament de Catalunya, dipositari de la sobirania popular que li han atorgat les catalanes i els catalans i en representació de la majoria de la seva ciutadania, reunit en la primera sessió de la X legislatura va aprovar una “Declaració de Sobirania i pel Dret a Decidir del Poble de Catalunya” que afirma que el nostre poble, per raons de legitimitat democràtica, té caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà. Declaració que ha de donar el tret de sortida per tal que durant el present mandat autonòmic el Govern de la Generalitat de Catalunya convoqui un referèndum d'autodeterminació per tal que tots els catalans i les catalanes juntes i seguint normes estrictament democràtiques decidim quin és el futur que volem i de quines institucions ens volem dotar.

No obviant que, tant durant el passat com el present i que així sia en un futur, un dels pilars de la nostra societat ha estat el municipalisme i que les institucions locals no poden restar al marge dels esdeveniments històrics que estem vivint, els grups municipals d'ICV-EUiA, CiU, Compromís per Cerdanyola i Esquerra proposen al Ple de Cerdanyola del Vallès l'adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Manifestar l'adhesió de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a la “Declaració de Sobirania i pel Dret a Decidir del Poble de Catalunya” que d'acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament pel poble de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l'exercici del Dret a Decidir per tal que les ciutadanes i els ciutadans puguin decidir en pau i llibertat el seu futur polític col·lectiu amb sobirania plena i sense limitacions derivades dels acords internacionals signats per l'estat espanyol ni la legalitat espanyola.

SEGON.- Manifestar l'adhesió de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès als principis legítims i democràtics que inspiren aquesta declaració i que es recullen de manera explícita en el seu contingut.

TERCER.- Vetllar per fer possible els objectius d'aquesta declaració, implicant-se la institució en la voluntat de fer possible l'exercici democràtic del dret d'Autodeterminació dels catalans i les catalanes i responent durant el procés a les indicacions del Govern de la Generalitat de Catalunya, especialment en el que fa a fer possible la realització del referèndum i malgrat els diferents graus de persecució als que l'Estat espanyol pugui sotmetre a les institucions del país, els seus partits polítics i les persones que s'impliquin en la realització d'aquest procés històric.

QUART.- Comunicar l'aprovació dels anteriors acords i fer arribar el contingut íntegre d'aquesta moció a la Presidència del Parlament de Catalunya i traduït en llengua anglesa al consolat de Barcelona de tots els països membres de la Unió Europea.