Moció per a la sol·licitud de desprogramació de la variant urbana del Vial de Cornisa, coneguda com a "Ronda Sud", al terme municipal de Cerdanyola


La moció, presentada pel Grup Municipal del Compromís per Cerdanyola al ple de febrer del 2013, va ser aprovada per unanimitat.
(Foto: www.collserola.org)

ANTECEDENTS

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, conjuntament amb els Ajuntaments de Sant Cugat del Vallès i de Molins de Rei, van sol·licitar desprogramar i desqualificar la Reserva viària del Vial de Cornisa previst al Pla General Metropolità de Barcelona en els seus municipis al·legant que és un vial no previst pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona (Acord de Govern 77/2010 de 20 d’abril) i per ser, a dia d'avui, innecessari per a la mobilitat actual i incompatible amb les funcions i la Declaració del Parc Natural de Collserola de l’any 2010.

Com a conseqüència, actualment el Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat els tràmits per a la supressió d'aquest del Vial de Cornisa,

En relació a aquesta tramitació administrativa, en el mes de novembre de 2012, l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, va atorgar el termini de consulta d'un mes per tal que els ajuntaments afectats fessin els suggeriments, consideracions i aportacions que estimessin oportunes en relació amb l'abast i el grau d'especificació de l'informe de sostenibilitat ambiental que forma part de la documentació de l'avanç de la Modificació puntual del Pla General Metropolità.

Com a resposta, l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès va elaborar i entregar un informe ambiental, però aquest informe no va incloure una important demanda des de Cerdanyola com és què es procedeixi a desafectar i desprogramar dins del mateix expedient la variant urbana de la Via de Cornisa a Cerdanyola del Vallès, popularment coneguda com a “ronda sud”, que transcorre pels barris de Montflorit, Guiera i Canaletes. Mentre tant, l'Ajuntament de Sant Cugat sí que ha fet entrar en l'expedient la referida variant urbana del Vial de Cornisa en el seu municipi.

La variant urbana del “Vial de Cornisa” o “ronda sud” de Cerdanyola és un vial previst al Pla General Metropolità-PGM (1976), que ressegueix la Riera Major o Riera de Sant Cugat, unint el barri de Canaletes i el Parc de la Riera amb la Via de Cornisa, amb la autopista C-58, amb la crta. BV-1411 a Montcada, i amb la N-152 cap el Vallès Oriental. Aquest vial transcorre per dins el Parc Natural de Collserola, i en algun tram implica el soterrament total de la Riera Major o Riera de Sant Cugat.

La variant urbana del Vial de Cornisa, planificada l'any 1973 amb la Xarxa Arterial Metropolitana d’autopistes, es va implantar amb l’aprovació del Pla General Metropolità (PGM) l'any 1976. El seu objectiu, innecessari a dia d'avui, era resoldre les demandes viàries de Cerdanyola i el ja previst aleshores Centre Direccional. El seu traçat , si s'executés, malmetria el patrimoni natural i el medi ambient de forma contundent i irreversible, alterant de forma reiterada en sentit longitudinal la llera de la Riera de Sant Cugat , destruint els límits agrícoles i forestals del Parc Natural de Collserola, incrementant notablement el risc d'incendis forestals, i implicaria l'augment de la contaminació atmosfèrica, sonora i lluminosa de l'espai natural. Cal assenyalar també que afectaria el jaciment arqueològic de Can Xercavins.

La variant urbana del Vial de Cornisa, o “ronda sud”, que ocupa més de 50 hectàrees de terreny no urbanitzable dins del Parc Natural de Collserola, és, avui, una reserva viària del PGM totalment obsoleta. És un vial innecessari perquè la seva funció ja la compleix el recent desdoblament de la Carretera de Cerdanyola a Sant Cugat, la BP-1413, i perquè les demandes de vialitat del PGM (1976) eren molt exagerades i totalment desequilibrades a favor del vehicle privat i les carreteres, sense comptar amb el transport públic: el bus, el ferrocarril i el previst tramvallès.

De tot lo exposat es conclou que amb la sol·licitud de desprogramar el Vial de Cornisa per obsolet, innecessari i perniciós, l’Ajuntament de Cerdanyola reconeix, reivindica i requerix que també es desprogrami, en la mateixa tramitació administrativa, la seva variant urbana, coneguda popularment com a “ronda sud”, perquè seria una incongruència fer una tasca de millora ambiental del Parc Natural de Collserola desprogramant el Vial de Cornisa però mantenir ,en canvi, una de les seves variants també obsoleta, innecessària i perniciosa, que alteraria l'entorn de Riera de Sant Cugat destruint-ne la llera, malmetria espais agrícoles de gran interès paisatgístic necessaris per a la biodiversitat del Parc Natural, destruiria patrimoni arqueològic, i afectaria finques i habitatges del barri de Montflorit perquè transcorre a menys de 10 metres d'edificis existents i consolidats durant aquests 40 anys.

 

Per tots aquests motius, el grup municipal Compromís per Cerdanyola proposa al Ple de l’Ajuntament els següents

ACORDS

PRIMER.- Que el Govern de Cerdanyola dicti una Resolució o Decret d'Alcaldia que reculli el que s'exposa en aquest moció.

SEGON.- Que en l'imminent tràmit administratiu d'aprovació inicial de l'expedient de desprogramació del Vial de Cornisa, el Govern de Cerdanyola hi presenti una al·legació que reculli la totalitat del que s'exposa en aquesta Moció, ja que no ho sol·licitat en la fase de suggeriments a d'avant-projecte.

TERCER.- Requerir als Ajuntaments impulsors i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona-AMB com ens administratiu supramunicipal i metropolità que procedeixin a ampliar la desprogramació i desqualificació urbanística de la Via de Cornisa amb la incorporació a l’àmbit de la Ronda Sud de Cerdanyola del Vallès per a la seva desprogramació.

QUART.- Que aquest acord municipal REQUERIMENT es comuniqui al departament de Sostenibilitat i Territori de la Generalitat de Catalunya (Direcció General d’Urbanisme i Direcció General de Carreteres) encarregats d’informar aquest tràmit per a que així ho informin, i s’obligui a ampliar l’àmbit de desafectació de la Modificació de PGM en curs i pendent d’Aprovació Inicial i exposició Pública per part de l’ens metropolità