Moció sobre la qualitat de l'aire a Cerdanyola


Moció presentada al ple de desembre de 2013 i que va quedar sobre la taula davant la voluntat mostrada per alguns grups de trobar una proposta d'acord amb més suports. La moció, modificada, es presentarà al ple de gener de 2014.

PREÀMBUL

L'any 2006, essent president en Pasqual Maragall, el Govern de la Generalitat va emetre el Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaraven zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, entre els quals hi havia Cerdanyola del Vallès per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules.

Ja aleshores, l'any 2006, els nivells de qualitat de l’aire per al diòxid de nitrogen avaluats a determinats municipis de Catalunya eren superiors als nivells admissibles que fixa la normativa vigent, amb un risc d’afectació a la salut humana i el medi ambient. D’altra banda, els nivells de qualitat de l’aire per a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres avaluats també a d’altres municipis de Catalunya eren superiors als nivells admissibles que fixa la normativa vigent, amb un risc d’afectació a la salut humana i el medi ambient.

Sis anys després el Govern de la Generalitat va adoptar altre cop un Acord de Govern, el GOV/82/2012, de 31 de juliol, pel qual es declaraven de nou com a zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric, pel contaminant diòxid de nitrogen, diversos municipis de les comarques del Baix Llobregat, del Vallès Occidental i del Vallès Oriental, entre els quals hi ha Cerdanyola del Vallès.

La Generalitat de Catalunya, en exercici de les competències assumides en matèria de protecció de l’ambient atmosfèric, ha de vetllar per la restauració de la qualitat de l’aire i fer ús dels instruments i els mecanismes que li atorga la normativa vigent, amb la participació dels ens locals. És per això que, de conformitat amb l’article 10.1.a) de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric, i havent iniciat i tramitat l’expedient corresponent, d’acord amb l’establert als articles 26 i 27 del Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, mitjançant aquest l'Acord esmentat va declarar una zona de protecció especial pel diòxid de nitrogen i els àmbits territorials afectats.

La Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric, estableix que el Govern ha de declarar una zona determinada com a “zona de protecció especial” si es constata que aquest sector del territori ultrapassa els nivells de situació admissible pel que fa a qualitat de l’aire. Els articles 24 i 25 del Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, estableix que, en aquelles zones i aglomeracions del territori on se superen o hi hagi risc de superació dels valors límits de qualitat de l’aire, les comunitats autònomes han d’adoptar plans d’actuació que permetin restablir els nivells de qualitat de l’aire.

Per tant es conclou que els nivells de qualitat de l’aire per al diòxid de nitrogen avaluats a determinats municipis de les comarques del Baix Llobregat, del Vallès Occidental i del Vallès Oriental, entre els quals hi ha Cerdanyola del Vallès són, de manera contrastada des de fa gairebé una dècada, superiors als nivells admissibles que fixa la normativa vigent, amb un risc d’afectació a la salut humana i el medi ambient.

En el mateix sentit, a l'Annex 4 de l'Avaluació d'Impacte Ambiental del Pla Director Urbanístic del Centre Direccional aprovat inicialment pel Govern de la Generalitat es fa referència a què Cerdanyola és un territori envoltat d’infraestructures de transport i zones industrials, planta de cogeneració, etc, i amb activitats extractives que van donar lloc a nombrosos abocadors. Així, segons les dades obtingudes per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), se superan els nivells dels contaminants valorats, que són NOx, O3, CO, SO2, PM10 i Benzè

En el mateix document, en l'apartat dedicat a la qualitat atmosfèrica, hi podem llegir el següent:

“Els treballs realitzats en 2001 en l’àmbit de Can Planes, indiquen la presència d’hidrocarburs, que s’associarien inicialment als residus presents en l’abocador de Can Planas.

• Cubeta nord-est. Es detecta afecció rellevant (supera valors de referència) per un ampli ventall de
contaminants relacionats amb els residus industrials presents (metalls pesats, hidrocarburs del
petroli, hidrocarburs clorats, compostos benzènics i fenòlics així com compostos orgànics volàtils de diversa natura).

• Cubeta sud. Es detecta afecció rellevant (supera valors de referència) per un ampli ventall de
contaminants relacionats amb els residus industrials presents (metalls pesats, hidrocarburs del
petroli, hidrocarburs clorats, compostos benzènics i fenòlics així com compostos orgànics volàtils de diversa natura).
Altres compostos de diversa naturalesa i que tenen concentracions per sobre dels nivells genèrics de
referència (NGR) han estat per a metalls pesats: Sb, Ba, Cr, CO, Cu, Pb, Mo, Ni, Si Zn), hidrocarburs orgànics volàtils (benzè, etilbenzè, toluè i xilens), clorobenzens (1,2,4-Triclorobenzè), clorofenols (pentaclorofenol), policlorobifenils, fenols (cressols), hidrocarburs aromàtics policíclics (naftalè, benzo(a)antracè, benzo(b)fluorantè, benzo(a)pirè i Indè(123cd)pirè) i hidrocarburs clorats volàtils (cis+trans 1,2-dicloroetilè i clorur de vinil).”
(SIC).

Segons el document, a tot això cal afegir les immissions causades per compostos orgànics volàtils (COV).

La Unió Europea fixa els valors límit de qualitat de l’aire que els Estats membres han de respectar amb l’objectiu de preservar la salut de les persones i el medi ambient. En el supòsit de sobrepassar aquests nivells, l’organisme competent, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, ha d’elaborar plans d’acció amb mesures concretes que permetin restablir la qualitat de l’aire.

Així, el Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de protecció de l'ambient atmosfèric, diu que que per tal de restablir la qualitat de l'aire en les zones declarades de protecció especial, calen mesures a mitjà i llarg termini. Per tant, vegada declarada una àrea zona de protecció especial, el Consell Executiu ha d'aprovar un pla d'actuació que contingui les accions concretes necessàries per restablir la qualitat de l'aire a la zona.

Segons consta a la pàgina web de la Generalitat l’any 2007 es va redactar i aprovar un pla d’actuació que comprenia el període 2007-2010. La mateixa pàgina informa que aquest pla va ser prorrogat l’any 2010 fins l’elaboració d’un Pla d’actuació. De la diagnosi feta els anys 2011/2012 es pot concloure que, hagi o no hagi hagut la implementació d'un Pla d'actuació 2007-2010, aquest no va ser eficaç perquè, tal com diu la mateixa pàgina web, es continuaren superant els límits europeus pels òxids de nitrogen i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres en alguns municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona, inclòs el municipi de Cerdanyola del Vallès.

Davant d'aquest situació la Generalitat de Catalunya va iniciar l'elaboració d'un nou Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire 2011-2015, però malauradament aquest Pla no està aprovat. A data d'avui, novembre de 2013, només hi ha la redacció del Document Base del Pla, però el Pla mateix està pendent de revisió, d'aprovació i d'exposició pública per tal de, posteriorment, poder ser aprovat per acord de Govern.

En un informe recent emès per Ecologistes en Acció en col·laboració amb el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente sobre qualitat de l'aire a l'estat espanyol el 2012 es manifesta que tota Catalunya es troba en valors per sobre dels recomanats per la Organització Mundial de la Salut en quant a partícules en suspensió. En el citat informe es fa palès que el Vallès es troba entre les zones més afectades de l'estat. Tot i no contenir dades sobre Cerdanyola es pot deduir que ens trobem a la zona especialment afectada per aquest problema de la lectura dels preocupants resultats dels municipis veïns als que s'han mesurat (Sant Cugat, Montcada, Barberà i Sabadell, resultats a la pàgina 58, enllaç: http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe_calidad_aire_2012.pdf )

Mentre la zona declarada de protecció especial roman mancat de l'obligat Pla d'actuació, la contaminació segueix afectant la població. Així, per exemple, dia 12 de juliol de 2013 els serveis informatius municipals de Cerdanyola del Vallès van transmetre a la població que segons “el Servei de Vigilància i Control de l’Aire del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya es podrien estar superant els nivells d'ozó troposfèric a les zones de qualitat de l'aire del Vallès, el Baix Llobregat, l'Alt Llobregat i la Plana de Vic.” (SIC).

La notícia especificava que “la legislació estableix, com a valors orientatius per prevenir possibles efectes de l’ozó, uns llindars que es recomana no superar. Quan se sobrepassa el llindar d’informació (180 µg/m3 en 1 hora) o el llindar d’alerta (240 µg/m3 durant 1 hora) establerts s’informa a la població i a diversos organismes i entitats d’aquesta superació per tal que puguin adoptar mesures preventives de protecció.” (SIC). O sia que la informació a la població era obligada per la Llei.

A més a més la notícia afegia lles següents mesures preventives: “les recomanacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, com a mesura preventiva cal renunciar a fer esforços corporals a l'aire lliure que no siguin usuals, principalment si produeixen fatiga, són de llarga durada i es duen a terme especialment a les hores en què els nivells d'ozó són més alts (entre les 10h i les 16h). Els grups que poden ser particularment més sensibles són les persones amb asma o altres malalties de les vies respiratòries o cardíaques, les que fan exercici físic a l'aire lliure, els infants i la gent gran. En funció de la concentració d’ozó i de la durada de l'episodi, aquest gas pot causar diferents efectes sobre la salut, com ara tos, irritacions a la faringe, al coll i als ulls, dificultats respiratòries (efecte “gola seca”), disminució del rendiment, empitjorament de la funció pulmonar i símptomes de malestar general, com ara cansament, mal de cap o decaiguda, entre d’altres.” (SIC)
Enllaç: http://www.cerdanyola.info/menu_principal/inici/noticies/2013/07/12/ozo.htm

La manca de qualitat de l'aire que respirem causa efectes negatius sobre salut de les persones com per exemple problemes d'asma en menors que deriven a malalties respiratòries cròniques al créixer, mortalitat per malaltia cardiovascular, reducció en l'esperança de vida en esportistes que practiquen en zones d'alta contaminació, agreujament de l'activitat respiratòria en persones d'edat avançada, entre altres.

Mereixen especial atenció les micro-partícules PM-2,5 expel·lides pels motors de gasoil que al ser més petites romanen més temps en suspensió i penetren fins a la part més profunda dels pulmons per quedar-s'hi per sempre. L'exposició quotidiana al llarg dels anys empitjora irremeiablement la salut dels individus. És per això que la prevenció és un imperatiu de les administracions públiques que han de prendre totes les mesures necessàries per evitar mals irrecuperables en les persones.

Després de gairebé una dècada des de la declaració de Zona de Protecció Especial sense que a data d'avui s'hi hagi fet res eficaç per restituir la qualitat atmosfèrica, la implantació d'un Pla d'actuació a la zona és urgent. Segons consta a l'Estudi de CREAL (pàg 22) si a la Regió metropolitana de Barcelona s'aconseguís rebaixar la mitjana de concentració de partícules PM10 (un sol contaminant) en 10 µg/m3 posant-nos al nivell que demana la Unió Europea, evitaríem cada any, en la població d’aquesta àrea, 1.160 morts prematures, augmentaríem l’esperança de vida en 4,6 mesos, evitaríem 600 hospitalitzacions per malalties cardiovasculars, 1.700 bronquitis cròniques en adults, 10.300 episodis de bronquitis agudes i 18.000 atacs d’asma.

Atès que el principal deure de les administracions publiques és garantir la seguretat i la salut de les persones individualment i col·lectivament...i fen us de les recomanacions del OMS al respecte dels nivells de contaminació de les micro-partícules PM..10 i PM:.2,5 en àrees urbanes, que afecten principalment a menors, a gent gran i el col·lectiu de persones amb diverses patologies cròniques demanem que el govern de Cerdanyola implementi totes les mesures possibles per tal de detectar quina és la magnitud exacte del problema a Cerdanyola del Vallès, en quins llocs del terme municipal el problema és més greu, on es concentra i quines serien les mesures per tal d'eradicar la contaminació que està per damunt de la normativa vigent, respectant i prioritzant el dret a la prevenció de la salut de les persones.

En data de 12 de novembre de 2013 es va instal·lar a Cerdanyola una unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica de la Diputació de Barcelona, a petició de la regidoria de medi ambient de l'Ajuntament després que veïns de la ciutat ho sol·licitessin insistentment, per tal de mesurar la qualitat de l'aire del nostre municipi de manera permanent per un període de dos mesos.

Atès que un període de dos mesos és del tot insuficient perquè les mostres que s'obtenen estan sotmeses a la climatologia del moment (pluja, vent, anticicló, sequera, etc) i els resultats no són, per tant, extrapolables i no permeten treure conclusions acurades de la qualitat de l'aire més enllà del període dels dos mesos estudiats, i atès que la unitat mòbil s'ubica en un lloc de la ciutat que no es prou representatiu de la pol·lució que es pateix en molts barris de la ciutat,

Es proposen els següents

ACORDS

PRIMER.- que atès que el desenvolupament del Pla Director Urbanístic del Centre Direccional, malgrat les mesures correctores que estableixi el propi Pla, causarà un gran impacte sobre el medi ambient en general i sobre la qualitat de l'aire en particular, a causa de l'increment de totes les fons de contaminació possibles(increments població, increment mobilitat, infraestructures previstes, etc), que el Govern de Cerdanyola del Vallès, en l'exercici del seu deure de protecció de la salut de la població, presenti un contenciós administratiu contra l'aprovació de l'esmentat Pla.

SEGON.- que el Govern de Cerdanyola requereixi al Govern de la Generalitat que executi Plans de remeiació a tots i cadascun dels espais contaminats de la plana del castell, i que es declari l'abocador de Can Planas sòl contaminat, tal com li va requerir per unanimitat el Ple municipal a la sessió de data 26 de gener de 2012 i el Parlament de Catalunya el 30 de maig de 2012.

TERCER.- que el Govern de Cerdanyola requereixi al Govern de Generalitat que instal·li a Cerdanyola del Vallès 3 unitats permanents i estàtiques de vigilància de la contaminació atmosfèrica de partícules (PM10< 10 μm, PM2,5 < 2,5 μm, amb prioritat les primeres), compostos de sofre (SO2, H2S, H2SO4, mercaptans, sulfurs, etc.),  compostos de nitrogen (NO, NO2, NOx, NH3 ...), compostos de carboni (CO, CO2, CH4, HCT ...), halogenats (Cl2, HCl, HF, CFC ...), oxidants fotoquímics (O3, peròxids, aldehids...) i d'altres com metalls pesats. La ubicació d'aquestes unitats fixes s'efectuarà en els següents llocs:

1) entrada a la ciutat pel nord, a la cruïlla dl carrer Cardener i la N-150,

2) entrada a la ciutat per Canaletes, a la rotonda que hi ha al final de la Ronda de Cerdanyola,

3) zona del Mercat de Serraparera.

QUART.- que el govern de Cerdanyola crei immediatament una partida pressupostaria adient per a la compra de l'aparell de medició de la contaminació de l'aire descrit al punt TERCER d'aquesta Moció, amb l'objectiu de comprar l'aparell esmentat en cas que, transcorregut un any des de la data d'avui, no hagi aconseguit que sigui la Generalitat qui doti el municipi de l'esmentat aparell.

CINQUÈ.- que mentre no disposem de les 3 estacions requerides al punt primer d'aquesta Moció, instar al a què la unitat mòbil que hi ha instal·lada a Cerdanyola amb una previsió de 2 mesos , romangui a Cerdanyola de manera indefinida, fins que el govern de la Generalitat doni compliment al Requeriment de l'acord primer

SISÈ.- que immediatament, en paral·lel a les negociacions per aconseguir l'aparell fix per mesurar de la qualitat de l'aire a Cerdanyola, el Govern de Cerdanyola crei una Comissió de Seguiment mixta entre el Consell de Medi Ambient i el Consell de Mobilitat per a que faci el seguiment permanent de la qualitat de l'aire al municipi i elabori un Pla d'Actuació Municipal i que aquest Pla sigui elevat al Ple per a la seva aprovació.

SETÈ.- que el Govern de Cerdanyola implementi totes les eines que té a l'abast, entre les quals hi ha la de promoure la fundació d'una Plataforma d'Ajuntaments que estan dins de l'àmbit decretada com a Zona d'Especial Protecció, per a requerir al Govern de la Generalitat que aprovi i implementi el Pla d'Actuació obligat i pendent des de l'any 2011.