Moció en relació a la declaració de sòl contaminat de l'abocador de Can Planas per part de l'Agència de Residus de Catalunya


Aquesta moció, presentada pel Grup Municipal del Compromís per Cerdanyola al ple de febrer del 2013, va ser rebutjada amb els vots en contra del govern (PSC-Els Verds i ICV-EUiA) i CiU.

ANTECEDENTS

Atès que el dia 26 de gener de 2012 el ple de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès va votar de manera unànime "requerir a l'Agència de Residus de Catalunya que efectuï la declaració de sòl contaminat de les 18 hectàrees i limítrofs si s'escau que ocupa l'abocador Cam Planas, als efectes de la seva neteja, remeiació, descontaminació i recuperació ambiental" i altres acords entre els quals: "crear una comissió de seguiment de la tramitació de la declaració de sòl contaminat, on hi siguin presents tots els grups municipals i les entitats ciutadanes que hi tenen interès i ho desitgin".

Atès que el 31 de gener l'Ajuntament, mitjançant la seva secretària, va comunicar el text de l'acord a l'Agència de Residus de Catalunya.

Atès que el dia 7 de juny de 2012 la Tinenta d'alcaldia i regidora de Medi Ambient i Espais Naturals va convocar la primera sessió de la comissió de seguiment esmentada, en la qual es va acordar redactar un text de requeriment consensuat per la comissió i ajustat a la forma legalment prevista en el procés administratiu.

Atès que el dia 26 de juny estava convocada la comissió de seguiment en què s'havia de tancar el text del requeriment i el dia abans va ser anul·lada per la regidora sense que mai més s'hagi tornat a convocar.

Atès que el dia 8 d'octubre de 2013 l'alcaldessa va enviar una comunicació a l'ARC preguntant a l'ARC si arrel de la comunicació efectuada per l'Ajuntament el 31 de gener del 2012 s'havia incoat el corresponent expedient i, en el seu cas, en quin estat es trobava el mateix.

Atès que de la resposta de l'ARC se’n desprèn que no s'ha incoat cap expedient als efectes d’allò sol·licitat.

Atès que ha transcorregut més d’un any des de la primera comunicació per part de l’ajuntament i més de 4 mesos des del segon requeriment sense que per part de l’ARC s’hagi iniciat l’expedient administratiu adient per a resoldre en un sentit o un altre declarar sòl contaminat l’espai ocupat per l’abocador de Can Planes, s’ha d’entendre denegat per silenci l’esmentada petició.

Atès que acabat l’expedient administratiu només resta la presentació d'un recurs contenciós administratiu en el què es requereixi a l’ARC per a què declari sòl contaminat l’abocador de Can Planas.

Atès que el Govern de Cerdanyola del Vallès està legitimat, té la obligació democràtica i el mandat unànime del ple de l’Ajuntament per a donar compliment a l'acord del ple.

Atès que l'Ajuntament té els recursos humans i tècnics per a interposar el corresponent recurs contenciós administratiu en defensa dels interessos de la població i té el mandat i l’exigència del ple de l'Ajuntament per a fer-ho.

Per tots aquests motius, el grup municipal Compromís per Cerdanyola proposa al Ple de l’Ajuntament els següents

ACORDS

ÚNIC.- Donar el mandat al Govern de Cerdanyola del Vallès per a què, en compliment de l’acord pres per unanimitat el dia 26 de gener de 2012 pel ple de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, els serveis jurídics de la corporació anunciïn i interposin el corresponent recurs contenciós administratiu davant dels òrgans judicials adients contra la desestimació per silenci de la petició formulada per l’ajuntament a l’Agència de Residus de Catalunya amb l’objecte de què sigui declarat sòl contaminat l’espai que ocupa l’abocador de Can Planas al terme municipal de Cerdanyola del Vallès.