Moció per a la participació ciutadana a la comissió informativa especial en relació a la gestió de diferents equipaments per part de la Federació Catalana d'Handbol


Moció presentada al ple de novembre del 2013 i que va ser rebutjada amb els vots en contra dels grups municipals del PSC-Els Verds, ICV-EUiA i CiU (emparant-se en una suposada impossibilitat legal que no té cap sentit perquè aquest tipus de participació ciutadana sí es va aprovar a la comissió especial aprovada per modificar el Reglament Orgànic Municipal).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès que en el Ple Ordinari del 27 de juny del 2013 es va aprovar una moció per crear una Comissió Informativa Especial en relació a la gestió de diferents equipaments per part de la Federació Catalana d'Handbol.

Atès que l'article 71.4 de l'Estatut de Catalunya recull el criteri general de transparència i participació dels ciutadans, la Llei 26/2010 de 3 d'agost en els articles 26 i 27 regula el dret d'accés als expedients administratius, arxius i registres, ateses les recomanacions efectuades per la sindicatura de greuges sobre el dret d'accés a la informació pública al seu informe extraordinari de març de 2012, apartat 5.2.

Atès que el Reglament Orgànic Municipal (ROM) no nega explícitament la possibilitat de la assistència de ciutadans i ciutadanes a les Comissions Informatives.

Atès que es necessita una política municipal més pròxima a la ciutadania.

Per tots aquests motius, el grup municipal del Compromís per Cerdanyola-Candidatures Alternatives del Vallès insta el Ple Municipal a l’adopció dels següents

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRIMER. PERMETRE la assistència com a públic a la Comissió Informativa Especial en relació a la gestió de diferents equipaments per part de la Federació Catalana d'Handbol.

SEGON. INFORMAR d'aquest acord del Ple Municipal als usuaris i usuàries dels diferents equipaments per part de la Federació Catalana d'Handbol.