Moció per instar al govern a interposar recurs d'alçada davant l'Agència Catalana de Residus (ARC)


Moció presentada conjuntament pels grups municipals del Partit Popular, Compromís per Cerdanyola i Esquera Republicana de Catalunya, per instar al govern a interposar recurs d'alçada davant l'Agència Catalana de Residus (ARC) front la seva negativa a declarar l'abocador de Can Planas com a sòl contaminat. La proposta va ser rebutjada amb els vots en contra de PSC-Verds, ICV-EUiA i CiU.

Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, en la sessió Ordinària que es va fer el dia 26 de gener de 2012 adoptà per unanimitat l'acord de requerir a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) que efectui la declaració de sòl contaminat de les 18 hectàrees, i limítrofs si s'escau, que ocupa l'abocador de Can Planas, als efectes de la seva neteja, remediació, descontaminació i recuperació ambiental. De la mateixa forma es va requerir que aprofundís en els aspectes jurídics de l'Informe Jurídic emès a l'any 2003, amb l'objectiu que quedin ben definides les responsabilitats legals pel que fa al rebliment, al segellat i a la gestió post-clausura, tant de les administracions públiques com dels propietaris privats, si s'escau, i també amb l'objectiu d'establir, segons la legislació vigent, les responsabilitats econòmiques de cara al finançament de la descontaminació, assegurant una distribució de les càrregues segons estableix la llei.

Atès que en data de 21 de febrer de 2012 l'Ajuntament de Cerdanyola va rebre un escrit del Director de l'Àrea Industrial de l'ARC (registre d'entrada 3946 d'1 de març de 2012) reclamant diversa documentació relacionada amb la instal·lació, explotació i clausura del dipòsit controlat de Can Planas.

Atès que en data de 14 de març de 2012 (registre d'entrada núm. 6210 de data 26 de març de 2012) l'Ajuntament va rebre un escrit del Director de l'ARC en què comunicava un seguit de consideracions respecte a l'acord de Ple notificat, sense entrar a analitzar cap de les motivacions contingudes a l'ACORD de Ple ni indicar si amb aquest escrit es podia entendre incoant el procediment administratiu per a la declaració de sòl contaminat.

Atès que amb data d'1 de març l'ARC va reclamar a l'Ajuntament que li lliurés tota la documentació requerida.

Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès va procedir a lliurar a l'ARC tota la documentació requerida i reclamada, la qual va tenir entrada a l'ARC en data 30 de març de 2012 amb registre d'entrada 017977.

Atès que a data de 8 d'octubre de 2012 l'Alcaldessa de Cerdanyola del Vallès, Sra. Carme Carmona va adreçar un escrit al Director de l'ARC, Sr. Josep Maria Tost i Borràs, el qual va tenir entrada a l'ARC en data 25 d'octubre de 2012, en el qual li sol·licita que informi a l'Ajuntament de l'estat de la tramitació de l'expedient i de les actuacions que ha dut fins al moment per donar compliment a allò acordat pel Ple.

Atès que entre mig d'aquests contactes i comunicacions entre l'Ajuntament i l'ARC, l'ARC ha emès alguna altre comunicació amb asseveracions diverses i sempre contraries a allò que el Ple li va REQUERIR, però que en cap cas eren una resposta motivada jurídicament.

Atès que segons el que el govern ha manifestat a la ciutadania interessada en sessions plenàries o en post-plens en referència a prioritzar la via política en comptes de la via jurídica en la defensa del compliment de l'acord unànime del Ple.

Atès que des de l'Acord de Ple han transcorregut més de 16 mesos dedicats a l'esmentada via política.

Atès que en data de 24 de maig de 2013 el director de l'ARC ha dictat una resolució d'acord amb l'article 58 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les administracions públiques i el procediment comú, modificada per la Llei 4/ 1999, de 13 de gener, en què resol no admetre a tràmit la sol·licitud presentada per l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de declaració de sòl contaminat de l'espai afectat per l'abocador de Can Planas i el seu entorn, al·legant que segons l'informe emès en data de 4 de març de 2013, “l'anàlisi quantitativa de risc efectuada avalua una situació de risc acceptable”, i això és prou motiu per a no admetre a tràmit allò que unànimement va requerir el Ple.

Atès que la manca d'interès de l'ARC al llarg de 16 mesos a obrir el pertinent expedient de declaració de sòl contaminat li ha permès remetre's a aquest darrer estudi de l'abocador que, sigui dit de pas, segons s'hi diu al mateix , d'estudis previs de Can Planas n'hi ha més d'una vintena tots ells pagats amb diners públics.

Atès que aquesta Resolució de l'ARC és la primera comunicació motivada jurídicament i que l'ha dilatat innecessàriament en el temps possiblement a l'espera del resultat del darrer estudi de Can Planas.

Atès que aquest estudi va ser objecte d'un conveni entre el Consorci del Centre Direccional i l'ARC que n'establia un cost de 318.255,04 €, i el 40% dels quals era subvencionat per la mateixa ARC, suposant aquesta subvenció un total de 127.302,02 €.

Atès que l'estudi referit està actualment sent investigat pel Jutjat per irregularitats greus de procediment en la contractació.

El ple de Cerdanyola del Vallès ACORDA:

PRIMER- Que el Govern de Cerdanyola, en representació de l'Ajuntament i en defensa del compliment de l'acord unànime del Ple de Cerdanyola del Vallès de data de 26 de gener de 2012, interposi el pertinent recurs d'alçada davant el president de l'ARC, dins del termini d'un mes a partir de l'endemà que va rebre la resolució esmentada de data 24 de maig de 2013 d'acord amb el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i l'article 67.2 del text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/ 2009, de 21 de juliol.