Moció per la impugnació de dacions en pagament encobertes


Moció presentada al Ple de juny del 2013 per instar el govern municipal a impugnar el negocis jurídics fraudulents que fan les entitats bancàries per emmascarar dacions en pagament i així estalviar-se el pagament de l'impost de plusvàlues. La proposta va ser rebutjada amb els vot en contra de PSC-Verds, ICV-EUiA i PP, l'abstenció de CiU, i el vot favorable de Compromís i ERC. Lamentablement cap grup (excepte Compromís i ERC) van intervenir en el debat.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola va aprovar una moció per la que es comprometia a no cobrar l'impost municipal que es deriva de la transmissió patrimonial que té lloc en la dació en pagament que s'acorda en alguns casos derivats de negociacions en processos de desnonament.

Atès que la legislació permet la inversió de la càrrega fiscal per tal de que aquest impost sigui pagat per qui executa el desnonament, és a dir: l'entitat financera que acorda amb el deutor la dació en pagament.

Atès que, a les seves ordenances fiscals, l'Ajuntament ha incorporat aquesta figura jurídica per tal de cobrar l'impost a les entitats financeres i no perdre l'ingrés corresponent.

Atès que s'ha observat que les entitats financeres en molts casos estan fent servir diferents negocis jurídics, especialment compravendes fingides o condonacions de deute per tal d'evitar la qualificació jurídica corresponent a la dació en pagament per tal d'evitar el fet impositiu al no estar prevista legalment la inversió de la càrrega fiscal en aquests supòsits.

Atès que s'observa que aquestes qualificacions tenen lloc en frau de llei i que són imposades a les persones afectades donat el cas que no tenen capacitat real de negociació amb les entitats financeres creditores.

El grup municipal del Compromís per Cerdanyola (CxC-CAV) proposa al Ple de l’Ajuntament els següents

ACORDS

PRIMER. L'Ajuntament de Cerdanyola es compromet a impugnar els negocis jurídics que les entitats bancàries facin servir o hagin fet servir fins ara en frau de llei en els casos de desnonament per a evitar el pagament dels impostos que corresponen d'acord a la present legislació o que corresponguin en el futur en els casos de desnonament.

SEGON. En tant en quant els processos d'impugnació no es resolguin favorablement als tribunals, estiguin pendents de resolució o es trobin recorreguts l'Ajuntament es compromet a que, en cap cas, es cobrarà cap impost per causa de la transmissió de l'habitatge a les persones desnonades.

TERCER. Per tal de garantir l'acompliment del punt anterior l'Ajuntament habilitarà la partida pressupostaria que sigui necessària.

QUART. L'Ajuntament de Cerdanyola no celebrarà contractes de cap mena amb les entitats financeres que hagin dut a terme les pràctiques en frau de llei descrites en aquesta moció.