Moció per garantir els drets dels infants i adolescents de Cerdanyola del Vallès


Moció presentada al ple ordinari del mes de novembre del 2012, per garantir els drets dels infants i adolescents de Cerdanyola del Vallès. La moció va aprovada per unanimitat.

Moció presentada al ple ordinari del mes de novembre del 2012, per garantir els drets dels infants i adolescents de Cerdanyola del Vallès. El text de la moció, aprovada per unanimitat, és el següent:

ANTECEDENTS

Atès que històricament a Cerdanyola del Vallès a les polítiques d’infància no se’ls hi ha donat la importància necessària, arribant, així, a una situació on s’incompleixen d’altres normatives autonòmiques o estatals.

Atès que a nivell internacional es van consolidar els drets dels infants i adolescents gràcies a la Convenció de 1989. Aquesta obliga l’estat espanyol a produir una sèrie de millores en aquest àmbit.

Atès que al Parlament de Catalunya l’any 2010 es va aprovar la llei dels drets i oportunitats per a la infància i l’adolescència obligant als ajuntaments a assumir una sèrie de responsabilitats. Aquesta llei ha estat reafirmada amb el recent pacte nacional sobre els drets de la infància i l’adolescència. Així entenent que aquesta legislació promou que les ajuntaments han de desenvolupar projectes de promoció, prevenció i participació infantil, com atendre la infància i l’adolescència des d’una perspectiva integral, treballant conjuntament amb totes les vessants que afecten els infants i adolescents.

Atès que al nostre municipi falten molts recursos d’aquest tipus i sobretot un estudi diagnòstic de la situació de la infància i l’adolescència per tal de poder impulsar un pla local d’infància on s’integrin tots aquells projectes que es considerin oportuns.

Atès que en el pressupost del 2012 no es destinen suficients recursos per a poder impulsar aquest tipus de projectes. Per tant creiem que cal donar-li la importància que es mereix a aquest tema i començar a actuar.

Per tots aquests motius, el grup municipal Compromís per Cerdanyola proposa al Ple de l’Ajuntament els següents

ACORDS

Primer. DESENVOLUPAR un procés participatiu amb representats de tots els partits polítics, entitats, associacions i totes les ciutadans i ciutadanes interessades en aquest àmbit, per tal de reflexionar sobre el camí a seguir en les polítiques d’infància del municipi.

Segon. COMENÇAR, just sigui aprovada aquesta moció, a fer un diagnòstic i un pla local d’infància amb una visió multidimensional, tenint en compte la visió que han donat les entitats i teixit associatiu del municipi. Com també s’haurà de donar resposta del diagnòstic als col·lectius que hagin participat en aquest procés.

Tercer. DOTAR el nostre municipi dels recursos necessaris per a treballar correctament en la prevenció, amb la infància i l’adolescència en situació de risc social, com seria garantint els recursos econòmics necessaris a l’entitat que actualment fa aquesta funció com també creant un centre obert o un altre recurs similar al centre del poble.

Quart. DESENVOLUPAR un programa per garantir la participació infantil i juvenil, com per exemple seria un consell d’infants i adolescents.

Cinquè. OBSERVAR i REFLEXIONAR sobre els projectes o programes d’aquest tipus que actualment ja s’estan duen a terme en molts municipis propers al nostre.