Moció per a la desprogramació i desqualificació urbanística definitiva del Túnel d'Horta viari i per a la desprogramació de la reserva ferroviària entre Barcelona i el Vallès a través del Parc Natural de Collserola


Moció dels grups municipals de Compromís per Cerdanyola i d'Esquerra Republicana de Catalunya, a proposta de les entitats ambientalistes ADENC i Via Verda, per a la desprogramació i desqualificació urbanística definitiva del Túnel d'Horta viari i per a la desprogramació de la reserva ferroviària entre Barcelona i el Vallès a través del Parc Natural de Collserola, en favor de l'opció del túnel ferroviari Glòries-Meridiana pel Coll de Montcada pel nou accés al Vallès passant soterrat pel nucli urbà de Cerdanyola del Vallès.

Aquesta proposta va ser presentada al Ple de l'Ajuntament del 30 de maig del 2013. Davant la manca de suports per tirar-la endavant (s'hi oposavem PSC-Verda, ICV-EUiA, PP i CiU), i amb l'objectiu de garantir que al menys una part de la moció s'aprovés, els grups municipals del Compromís i ERC vam acceptar l'esmena proposada pel govern per limitar la moció a la desprogramació del túnel d'Horta viari. La moció definitiva va ser aprovada amb els vots favorables dels grups PSC-Verds, ICV-EUiA, Compromís i ERC, i el vot en contra de PP i CiU.

 

EXPOSICIÓ DE FETS

Atès que les entitats citades en aquesta Moció així com l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, són coneixedores de l’inici de l’expedient de PLA DIRECTOR DEL CENTRE DIRECCIONAL–PARC DE L’ALBA, en la seva tramitació ambiental prèvia, i que ens consta que hi ha voluntat per iniciar de forma urgent la tramitació urbanística en el tràmit d’Aprovació Inicial.

Atès que tant el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, com el Pla d'Infraestructures de Transport de Catalunya i el Pacte Nacional, com a instruments i marcs de planificació territorial de les Infraestructures de transport i mobilitat, no contemplen el Túnel d'Horta viari pel Parc Natural de Collserola, però en preveuen com actuació d'infraestructura fixa de transport públic un nou eix ferroviari pel Parc Natural de Collserola que connecti Barcelona i el Vallès, del qual ens consta que hi ha estudis preliminars.

Atès que aquest nou eix proposat és el Túnel d'Horta ferroviari que travessaria el Parc Natural de Collserola, i en el seu recorregut entre Barcelona (estació de Glòries) i Cerdanyola tindria més de 12 km de túnel continu (més llarg que el túnel central dels Pirineus), i atès que en alguns documents se l'ha anomenat “el metro del Vallès” però que, en canvi, en travessar la serra no donaria servei a la població al llarg de gairebé 6 km, i això comportaria una greu pèrdua de rendibilitat econòmica, social i ambiental.

Atès que tant el Túnel viari com el Túnel ferroviari pel Parc Natural de Collserola en no ser completament soterrats provocarien un impacte ambiental molt greu a la serra de Collserola, fragmentant els hàbitats i reduint-ne les dimensions ja que aquesta fragmentació, causada per la barrera física de la infraestructura, trenca totalment la connexió entre els dos costats de la mateixa a causa de les dificultats pròpies de travessar-la, i també genera una barrera comportamental, que provoca pautes d’allunyament de la barrera. Tot plegat afectaria greument la diversitat biològica degradant irreversiblement la qualitat ambiental del Parc Natural. Als perjudicis de la fragmentació dels hàbitats cal afegir l'increment de la contaminació acústica, de l’aire i lluminosa.

Atès que l'opció de reserva de sòl del Túnel viari per Collserola que manté el Pla Director del Centre Direccional és en contra del que estableix el Pla Territorial de Catalunya (2010), sense que el Pla Director ni mostri i ni publiqui amb claredat les seves intencions de planificació amb la reserva viària de més de 100m d’amplada, i obliga a acceptar, sense consulta ni debat social amb la ciutadania de Cerdanyola, unes reserves viàries inviables i insostenibles econòmicament i ambientalment.

Atès que a Cerdanyola del Vallès l'any 2008 es va presentar públicament la “Plataforma Aturem els Túnels a Collserola” formada per nombroses entitats ciutadanes com són: Associació Cerdanyola Via Verda, Maulets, PAS, ERC, JERC, EUiA (actualment al Govern de Cerdanyola), Associació de Veïns i Veïnes de Montflorit i Els Verds (actualment al Govern de Cerdanyola), ADENC, AMPA CEIP Collserola, Associació de les Antiguitats i del Col·leccionisme de Cerdanyola i Ripollet, Arrieres i Arriers de Sant Antoni Abat de Cerdanyola del Vallès, Grup de Natura del Club Muntanyenc Sant Cugat, Sant Quirze Vallès Natura, Plataforma Cívica en Defensa de Collserola, Ecologistes de Catalunya entre d'altres.

Atès que aquestes entitats es presentaven com a organitzacions i entitats ciutadanes, polítiques, veïnals i mediambientals que rebutgen la construcció d'infraestructures de transport a la Serra de Collserola i plantegen alternatives possibles i més eficients per a respondre a les necessitats de mobilitat de la ciutadania, alternatives que s'exposen a la part dels ACORDS d'aquesta Moció.

Atès que l’Ajuntament de Cerdanyola per ACORD unànime del Ple, l’any 2009 va presentar al·legacions al Pla Territorial Metropolità de Barcelona (2010) en què mostrava total desacord amb el Túnel viari d’Horta i les seves reserves de sòl perquè perjudicarien el Parc Natural de Collserola i causarien un impacte de barrera entre la ciutat (Montflorit, els Gorgs, Serragalliners i Serraparera) i la Plana del Castell i dificultarien l'accés i el gaudi de la ciutadania tant de la plana com de la serra.

Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ja està treballant per evitar malmetre el Parc de Collserola amb les infraestructures de transport previstes i amb aquest objectiu va impulsar l'any 2011 la desprogramació del vial de Cornisa, avui dia ja en tràmit, i ha sol·licitat amb una Moció unànime del Ple municipal de febrer d'enguany (2013), a l'autoritat competent i a l’òrgan que redacta i tramita l’aprovació inicial, la desqualificació de la reserva viària de la variant urbana del vial de Cornisa dins del Parc Natural de Collserola, l'anomenada la Ronda Sud.

Atès que amb data de maig de 2013 l’Associació Promoció del Transport Públic (PTP), conjuntament amb altres entitats com Greenpeace, WWF i CCOO han presentat el Proyecto TREN 2020. Propuesta ferroviaria para una nueva realidad, que és un document que comprèn la totalitat de la xarxa ferroviària de l'Estat Espanyol i que té l'objectiu de prioritzar, atesa la situació de crisi econòmica, les inversions més necessàries, i que tot i ser un document d'àmbit estatal espanyol assenyala com a prioritat el que es demana en aquesta Moció: el Túnel Meridiana-Coll de Montcada-Cerdanyola del Vallès per a millorar la comunicació entre Barcelona i el Vallès Occidental, en detriment del Túnel ferroviari d’Horta per Collserola.

■ Documento completo (PDF 696 páginas): http://www.transportpublic.org/images/pdf/20130500-tren2020-completo.pdf
■ Resumen ejecutivo (PDF– 35 páginas): http://www.transportpublic.org/images/pdf/20130500-tren2020-resumen.pdf
■ Presentación Madrid (PDF 45 diapositivas): http://www.transportpublic.org/images/pdf/20130508-tren2020-madrid.pdf
■ Documentos on-line: http://transportpublic.org/component/content/article/61-general/1261

Atès que en el període de consulta de l'Informe Ambiental del Pla Director del Centre Direccional les entitats que hi han presentat suggeriments han palesat totes elles la seva postura totalment favorable al que es planteja en aquesta Moció.

Per tots aquests motius les entitats Associació Cerdanyola Via Verda, ADENC, i Ecologistes de Catalunya, amb el suport de la Associació per a la Promoció del Transport Públic i de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola i els grups municipals a Cerdanyola del Vallès d’Esquerra Republicana de Catalunya i Compromís per Cerdanyola, proposen al Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès els següents

ACORDS

PRIMER.- REQUERIR al Govern de Cerdanyola que en el termini de 10 dies dicti una Resolució o Decret d'Alcaldia que reculli la totalitat del contingut d'aquesta Moció.

SEGON.- REQUERIR al Govern de Cerdanyola que en el termini de 10 dies a comptar des de la data d'avui presenti la totalitat d'aquesta Moció com a suggeriment fora de termini a l'Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar del Pla Director Urbanístic del Centre Direccional amb el requeriment exprés que es tingui en compte en la redacció del documents de referència i en la redacció del Pla. .

TERCER.- REQUERIR al Govern de Cerdanyola que, en el termini de 10 dies a comptar des de la data d'avui, presenti com a AL·LEGACIÓ en l'imminent tràmit administratiu d'aprovació inicial de l'expedient del Pla Director del Centre Direccional Parc de l’Alba, que reculli la totalitat del que s'exposa en aquesta Moció, ja que no es va incorporar en la fase de suggeriments a l'avantprojecte o Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar mentre era en exposició pública, sense detriment i en paral·lel al compliment de l'ACORD SEGON d'aquesta Moció. .

QUART.- REQUERIR al Govern de Cerdanyola que en el termini de 10 dies a comptar des de la data d'avui faci un REQUERIMENT formal en els termes establerts a la normativa administrativa (article 29 de la Llei 29/1998 reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa), al Consorci del Centre Direccional, a l’equip redactor de l’INCASOL i a la Secretaria de Territori i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, com a redactors de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental i com ens administratius actuants, que procedeixin a incorporar de forma obligada conforme la legislació vigent en el Pla Director del Centre Direccional la totalitat del que es diu en aquesta Moció.

CINQUÈ.- RECONÈIXER, com s'indica en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona-PTMB (2010), la innecessarietat de noves demandes viàries pel Túnel d’Horta pels propers 15-25 anys entre el Vallès Occidental i Barcelona, les quals es resolen de forma regulada amb la gestió de la mobilitat mitjançant l’Eix de la C-58 pel Coll de Montcada i mitjançant el carril per Vehicles d'Alta Ocupació (VAO).

SISÈ.- REQUERIR al Govern de Cerdanyola que en el termini de 10 dies a comptar des de la data d'avui REQUEREIXI en els termes establerts a la normativa administrativa (article 29 de la Llei 29/1998 reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa), al Conseller de Territori i Mobilitat, a la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya, a la Direcció de transports i Mobilitat i a la Autoritat del Transport Metropolità , que en la tramitació del Pla Director Urbanístic del Centre Direccional es desprogrami i es desqualifiqui el Túnel d’Horta viari del Pla General Metropolità (PGM), amb totes les seves afectacions en el Parc Natural de Collserola, i les corresponents reserves viàries urbanes en contacte amb el Centre Direccional, al Parc Tecnològic i als barris de Montflorit, els Gorgs i Serraparera a Cerdanyola del Vallès, conforme les al·legacions que va realitzar l’Ajuntament al vigent Pla Territorial Metropolità de Barcelona de l’any 2010.

SETÈ.- REQUERIR al Govern de Cerdanyola del Vallès que en el termini de 10 dies a comptar des de la data d'avui faci un REQUERIMENT, en els termes establerts a la normativa administrativa (article 29 de la Llei 29/1998 reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa), al Conseller de Territori i Mobilitat, a Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya, a la Direcció General de Transports i Mobilitat i a la Autoritat del Transport Metropolità, que en la planificació general de les infraestructures i concretament en la tramitació del Pla Director Urbanístic del Centre Direccional es desprogrami i es desqualifiqui la reserva de sòl per a la línia ferroviària al Vallès entre Barcelona (estació de Glòries) i Cerdanyola-UAB que travessa per l'interior del Parc Natural de la Serra de Collserola, motivada per no servir amb proximitat els nuclis urbans afectats, per ser totalment inviable econòmicament i socialment i per comportar un gran impacte ambiental al Parc Natural de la Serra de Collserola, tal com demanen les entitats ambientals com són a data d'avui CCOO l'Associació PTP, ADENC, Ecologistes de Catalunya, Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola, Greenpeace, WWF, etc.

VUITÈ.- REQUERIR al Govern de Cerdanyola que en el termini de 10 dies a comptar des de la data d'avui, REQUEREIXI en els termes establerts per la normativa administrativa (article 29 de la Llei 29/1998 reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa), al Conseller de Territori i Mobilitat, a la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya, a la Direcció de transports i Mobilitat i a la Autoritat del Transport Metropolità que iniciïn els treballs de planificació i de reserva de sòl necessaris en favor del nou eix ferroviari proposat en aquesta Moció per connectar Barcelona amb el Vallès Occidental, el qual ha de passar pel túnel existent de Meridiana (BCN) i pel nou túnel previst a Montcada abans de l'estació actual de Montcada-Santa Maria, i continuant amb el traçat urbà pel subsòl de Cerdanyola del Vallès, amb noves estacions dins el nucli urbà, concretament a Canaletes, Guiera, a la zona dels Gorgs-Parc Tecnològic i a Serraparera, fins a connectar amb la línia que prové de Sant Quirze del Vallès, a l’alçada del turó de Sant Pau de Riusec, abans d’entrar en el túnel proper a l’estació de la UAB, de manera que la línia passaria per l’actual aparcament del costat del vial est de la UAB (la línia carenejaria), redefinint en aquest punt el Pla Director d’Infraestructures de la Regió Metropolitana de Barcelona, tal com demanen nombroses entitats ambientals ciutadanes i sindicals com són a data d'avui CCOO l'Associació PTP, ADENC, Ecologistes de Catalunya, Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola, Greenpeace, WWF, etc.

NOVÈ.- REQUERIR al Govern de Cerdanyola del Vallès que els REQUERIMENTS que el Ple li fa en aquesta Moció siguin d'obligat compliment tant en els continguts com en les formes i terminis per tal que s'obligui conforme a la llei esmentada a planificar i incorporar tant les desqualificacions i desprogramacions com les reserves de sòl relatives a les d’infraestructures de mobilitat i transport públic i col·lectiu que afecten al Pla Director del Centre Direccional en curs i pendent d’Aprovació Inicial i exposició pública.

DESÈ.- REQUERIR al Govern de Cerdanyola que en el termini de 10 dies COMUNIQUI el contingut d'aquesta Moció al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.