Moció per la defensa dels drets laborals a l'Ajuntament de Cerdanyola


Moció presentada al ple ordinari del mes de març del 2012, convocat per a la vigília de la Vaga Gneral del 29-M. Des del Compromís per Cerdanyola mostrem el nostre ferm suport als drets laborals de tots els treballadors i treballadores, també els del sector públic. El text de la moció és el següent:

ANTECEDENTS

Atès que el Ple de l'Ajuntament de Cerdanyola, reunit en el passat 23 de febrer sessió ordinària, va aprovar per majoria absoluta dels seus membres una “MOCIÓ EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN DE L’ESTAT”, en la que s'explicitava que “en un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que s’han pres introdueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al límit les relacions laborals.”. S'entén, per tant, que el Ple va mostrar el seu rebuig majoritari a aquesta reforma laboral i, en conseqüència, a les modificacions legislatives en ella contingudes.

Atès que aquesta nova reforma laboral no només incorpora instruments legals que suposen un atac a les condicions laborals de les treballadores i treballadors del sector privat, sinó que també conté elements d'aplicació a les Administracions Públiques, com la possibilitat de realitzar Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO) entre el personal laboral.

Atès que en el context actual de retallades en les Administracions Públiques s'estan posant en el punt de mira els drets del personal públic (funcionari i laboral), arribant fins i tot a qualificar de privilegi un dret fonamental com és un lloc de treball indefinit. Cal recordar que en els darrers anys s'han vingut realitzant, entre altres, reduccions salarials, ampliacions de jornades i eliminació de millores socials aconseguides amb la negociació col·lectiva.

Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola té l'obligació de garantir la qualitat dels serveis públics que ofereix a la ciutadania i que per assolir aquesta fita és imprescindible garantir unes adequades condicions laborals del personal públic encarregat de prestar aquests serveis.

Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola, a través de diferents mecanismes de subcontractació, ha deixat la gestió de molts serveis públics en mans d'empreses privades, i per tant les condicions laborals del personal d'aquestes empreses és, en definitiva, un element també a defensar a l'hora de garantir la qualitat del servei prestat.

Atès que l'observació de la legislació en matèria de seguretat laboral és d'obligat compliment també a les Administracions Públiques i que a l'Ajuntament de Cerdanyola no es compleix la normativa de prevenció de riscos laborals, com venen denunciant diferents seccions sindicals d'aquest consistori.

Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola, com venim denunciant reiteradament des del Grup Municipal del Compromís per Cerdanyola, fa un ús abusiu de la contractació sota plans d'ocupació, de forma que una part del personal queda exclosa de l'aplicació de cap conveni col·lectiu i per tant l'única coberta legal de que disposen és el que estableix l'Estatut del Treballadors, que no és més que una legislació de mínims.

Atès que els drets laborals, que són conquestes socials aconseguides amb lluites i sacrificis de les treballadores i els treballadors, esdevenen instruments de redistribució de la riquesa i, per tant, de cohesió social.

Per tots aquests motius, el Plenari de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès arriba als següents

ACORDS

PRIMER. L'Ajuntament de Cerdanyola renuncia, per coherència amb la moció aprovada al passat Ple del 23 de febrer, a aplicar cap dels preceptes recollits en la Reforma Laboral aprovada pel govern de l'estat.

SEGON. Obrir negociacions amb els representants de les seccions sindicals amb representació a l'Ajuntament de Cerdanyola per, en el termini de 3 mesos, acordar la incorporació al conveni col·lectiu de tot el personal laboral contractat, de forma que cap treballadora o treballador municipal sigui privat d'aquesta cobertura.

TERCER. Elaborar, conjuntament amb els delegats de Prevenció del Comitè de Salut i Seguretat Laboral, i en el termini de tres mesos, un full de ruta sobre les actuacions necessàries per garantir la correcta aplicació de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, on es faci una previsió del cost econòmic i una planificació temporal de la seva execució.

QUART. Crear una comissió de seguiment de les condicions laborals dels treballadors i treballadores que presten serveis a l'Ajuntament a través d'empreses subcontractades, en la que hi estiguin representats tots els Grups Municipals del consistori i les seccions sindicals amb representació a l'Ajuntament de Cerdanyola i a les empreses adjudicatàries de contractes amb l'administració municipal.

CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a totes les seccions sindicals amb presència a l'Ajuntament de Cerdanyola, al Comitè d'empresa i la Junta de personal de la corporació local, i a tots els Grups polítics del Parlament de Catalunya i el Congrés de Diputats.