Moció contra les retallades als Centres d'Educació Especial


Moció presentada al Ple de juny del 2013 per a la demanda de l'incompliment del dret a menjador escolar i transport escolar del Centres d'Educació Especial de la comarca, i sol·licitud d'estudiar la viabilitat d'interposar una demanda per la retallada en menjadors escolars i transport per als alumnes del CEE Jeroni de Moragas de Cerdanyola. La proposta va ser aprovada per unanimitat.

ANTECEDENTS

La Delegació Territorial d’Ensenyament del Vallès Occidental, ha manifestat el seu ferm interès en reduir les despeses de menjador i transport als Centres d’Educació Especial de la comarca. Actualment tots els alumnes que estan escolaritzats en aquests centres tenen assegurat el transport i el servei de menjador. El Centre d’Educació Especial Jeroni de Moragas, és una escola que atén alumnat de Cerdanyola i d’altres localitats. Amb aquest mateix problema es trobaran els alumnes del Centre Especial de Formació i Treball Flor de Maig.

L’administració educativa de la Generalitat de Catalunya, acollint-se a la legislació referent a les prestacions de menjador i transport escolar, estableix que els alumnes residents fora de Cerdanyola continuaran gaudint del servei de menjador i transport gratuït i els residents a Cerdanyola hauran d’abonar les despeses de menjador i transport si utilitzen aquest serveis.

El Director Territorial ha explicat que les famílies podran demanar les beques d’Educació Especial del Ministerio de Educación i les ajudes del Consell Comarcal .

Aquesta situació provoca que el menjador i el transport escolar dels CCEE deixi de ser un dret universal per a tot l’ alumnat d’Educació Especial i es genera una situació de pèrdua de drets i un greuge que afectara als alumnes i les seves famílies.

També estan arribant informacions als diferents serveis i centres, que la Direcció Territorial té intenció de reduir l’aportació econòmica als menús del menjador escolar. Actualment l’aportació econòmica del Departament d’Ensenyament és de 13,25€ per dia i nen, les previsions són que aquesta passi a ser de 9,90€ per dia i nen. El servei de menjador als Centres d’Educació Especial, és una activitat educativa, i de tractament individual per les necessitats dels alumnes que estan escolaritzats al centre, com a conseqüència d’aquesta situació, té un cost més elevat que el d’una escola ordinària. Aquesta reducció de l’aportació econòmica, implica que els centres hauran d’ampliar la ràtio d’alumnes per monitor/a, provocant que la tasca dels educadors i educadores del centre es limiti a les hores lectives, i evitant l’enfocament integral en l’educació dels alumnes.

L’escolarització d’un alumne en un Centre d’Educació Especial es realitza a partir d’una proposta d’escolarització de la mateixa Administració Educativa. Habitualment és realitza quan l’alumne, per les seves necessitats especials, requereix d’un seguit de suports i ajuts individualitzats que el centre ordinari no pot facilitar. Són alumnes sense autonomia plena en els desplaçaments, i moltes vegades necessiten d’un suport per poder menjar. La proposta d’escolarització la realitzen els serveis educatius del Departament d’Educació, i sempre hi ha una resolució del Delegat. En definitiva, hi ha un reconeixement i valoració de les necessitats especifiques de l’alumne per part de l’administració competent.

Considerem que aquestes retallades discriminen la població més dèbil del sistema educatiu i generen situacions de patiment als nens/es i les famílies que obliguen a fer desplaçaments que per les característiques de l’alumnat són difícils i complexes.

Per aquests motius, el Grup Municipal del COMPROMÍS PER CERDANYOLA-CANDIDATURES ALTERNATIVES DEL VALLÈS proposa els següents

ACORDS

PRIMER.- Que el Govern de Cerdanyola dicti una Resolució o Decret d'Alcaldia que reculli el que s'exposa en aquest moció.

SEGON.- Requerir a la Direcció Territorial d’Ensenyament, i al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a modificar les retallades dels Centres d’Educació Especial. Assegurant la igualtat de drets de l’alumnat al marge del lloc de residència.

TERCER.- Emetre un informe jurídic sobre la viabilitat de les retallades, possibles demandes jurídiques per discriminació, i alternatives legals a les retallades.

Quart.- Que aquest acord municipal, en forma de REQUERIMENT, es comuniqui al Departament d’Educació de la Catalunya i la Direcció Territorial del Vallès Occidental.