Mesures per a la reducció de la despesa política a l'Ajuntament de Cerdanyola


Moció presentada al ple ordinari d'octubre del 2011. Durant el debat, i donada la manca de suports per tirar endavant les mesures, el nostre grup municipal va proposar la supressió del segon acord de la moció per facilitar que altres grups s'hi puguessin sumar i així garantir que alguna de les mesures pugués tirar endavant. Finalment la moció va ser rebutjada amb els vots en contra de PSC, PP i CiU, i els vots favorables de CxC, ICV i ERC.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Atès que el ple extraordinari celebrat el 7 de juliol del 2011 va aprovar la determinació del règim de dedicació dels regidors i regidores de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i del règim de retribucions i assistències als grups municipals i als regidors i regidores de la corporació.

Atès que en l'acord adoptat no s'establia cap limitació en el nombre d'assistències a sessions del Ple de l'Ajuntament, la Junta de Portaveus i la Junta de Govern Local, cada sessió extraordinària convocada, independentment del seu contingut i duració, comporta el pagament d'indemnitzacions als regidors i regidores que no tenen règim de dedicació a l'Ajuntament.

Atès que actualment 20 dels 25 regidores i regidors de l'Ajuntament de Cerdanyola tenen dret a cobrar indemnitzacions per assistència a sessions, fet que comporta la següent despesa per cada convocatòria extraordinària de:
- Ple de l'Ajuntament: 7.588,80 €
- Junta de Portaveus: 1.575 €
- Junta de Govern Local: 2.205 €

Atès que actualment 5 càrrecs polítics es troben en règim de dedicació exclusiva a l'Ajuntament amb unes retribucions anuals que sumen 241.734,31 €. A aquesta xifra cal sumar les retribucions dels dos càrrecs eventuals contractats per govern i les obligacions derivades de la pròpia relació laboral establida en els 7 casos indicats.

Atès que les subvencions que rebran els diferents grups municipals anualment sumen un total de 63.900,00 €, diners que haurien de servir per sufragar les despeses que els grups puguin tenir en l'exercici de la seva activitat política.

Atès que els membres del govern local amb dedicació exclusiva i el personal eventual de lliure designació disposen de telèfons mòbils i que el govern ha ofert als grups municipals la possibilitat de disposar també de telèfon mòbil, tots ells a càrrec municipal. Aquesta despesa és imprevisible donada la dificultat de controlar que se'n faci un correcte ús.

Atès que el deute total de l'Ajuntament de Cerdanyola a data 31 de desembre del 2010, segons s'indica al Compte General del 2010, és de 54.276.000,00 € i que l'Ajuntament de Cerdanyola també és responsable del 50% del deute actual del Consorci Urbanístic del Centre Direccional, que és de 90 milions d'euros.

Atès que l'Ajuntament de Cerdanyola està patint una preocupant retallada en els ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya i un descens en la recaptació d'impostos i taxes provocat per la reducció de l'activitat econòmica de l'actual context de crisi econòmica.

Atès que en l'actual context de retallades dels drets socials i els serveis públics calen mesures exemplaritzants en la línia de reduir la despesa política de la corporació local.

El grup municipal del Compromís per Cerdanyola proposa a l’ajuntament en ple l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER. Establir en 12 la limitació en el nombre de indemnitzacions que cada regidor o regidora pot percebre per assistència a sessions del Ple de l'Ajuntament, la Junta de Portaveus i la Junta de Govern Local.

SEGON. Aplicar una reducció del 30% en les remuneracions de l'Alcaldessa, els membres del govern amb dedicació exclusiva i el personal eventual de lliure designació. Aplicar la mateixa reducció a les indemnitzacions per assistència a sessions i a les subvencions als grups municipals.

TERCER. Supressió dels telèfons mòbils a càrrec de l'Ajuntament de que disposen els membres del govern, el personal eventual i els grups municipals.