Lloc de treball: Tècnic/a de comunicació política de CxC


El CxC busca un tècnic de comunicació!

 1. Perfil

Número de places: 1

Lloc de treball: Local de CxC, Cerdanyola del Vallès.

Dedicació: 10 hores setmanals

Durada: Obra i Servei

Retribució: 12 pagues – 480€

 

2. Funcions

·       Elaborar un Pla de Comunicació

·       Millorar i fer manteniment del web

·       Elaborar el butlletí de CxC

·       Preparació de materials: infografies i cartelleria.

·       Gestionar la comunicació digital: web, xarxes socials…

·       Coordinar-se amb la persona alliberada per la realització de les funcions.

 

3. Requisits

Experiència

·       Formació en Periodisme, Comunicació o Publicitat

·       Es valorarà el coneixement i l’experiència en comunicació política, premsa i gestió de xarxes, documentació i màrqueting polític o organitzacions polítiques.

·       Domini de les eines informàtiques de disseny per l’elaboració de material digital: butlletins, infografies, cartelleria...

·       Experiència en l’elaboració de Plans de Comunicació

·       Nivell C de català (escrit i parlat)

Competències

·       Capacitat de treball autònom: organització del temps i de la pròpia feina

·       Adaptabilitat, flexibilitat i proactivitat

·       Capacitat de treballar en equip

 

4. Altres aspectes valorables

·       Experiència en la implicació en organitzacions assembleàries.

·       Coneixements de la ciutat i de les dinàmiques polítiques.

 

6.  Terminis presentació de candidatures i comissió de selecció

·       Les persones interessades han d’enviar la seva sol·licitud  a compromispercerdanyola@gmail.com  fins al 11 de gener  a les 14h,

·       Cal incloure a la sol·licitu del currículum i una carta de motivació.

·       Les candidatures seran rebudes i avaluades per la Comissió de Selecció.

·       CxC aplica criteris de discriminació positiva per a aquelles persones que es trobin a l’atur o en situacions de precarietat laboral.

 

 6.       Procés de selecció

Serà responsabilitat de la Comissió de Selecció portar a terme les següents fases del procés de selecció.

·       1a Fase: Preselecció de candidatures en base a l’anàlisi curricular.

·       2a Fase:  Entrevista personal i, si s’escau, proves específiques (si s’escauen)

·       3a Fase: Proposta d’adjudicació.

 La Comissió de Selecció podrà decidir que, per manca d’idoneïtat de les persones presentades, no es pot cobrir la plaça convocada aquesta quedarà sense adjudicar.

 

7.       Incorporació i contractació

·       La disponibilitat dels seleccionats a incorporar-se a la plaça ha de ser immediata.

·       S’estableix un període de prova de tres mesos a partir de la seva incorporació.

·       La data d’inici serà el mes de gener del 2017

Si teniu cap dubte sobre el procés o les característiques del lloc de treball podeu contactar a compromispercerdanyola@gmail.com