Retorn Social 2018**


Informació i bases per participar de la convocatòria del retorn social 2018. **AMPLIACIÓ DEL TERMINI FINS EL 18 DE DESEMBRE.

RETORN SOCIAL – CxC- any 2018

El retorn social són aquells diners que cada any, des de CxC, destinarem a ajudes per a projectes socials col•lectius a nivell local.

• L’objectiu

L’objectiu del fons és donar suport i fomentar el desenvolupament d’iniciatives i projectes amb voluntat de transformació social, que fomentin la participació, l’apoderament i la xarxa entre comunitats i persones.

• D’on surten els diners?

El fons econòmics procedeixen del romanent dels càrrecs públics de CxC a l’Ajuntament. Les regidores tenen un topall salarial de 3 vegades el salari mínim interprofessional (tal com es fixa en el codi ètic, i que suposa uns 1.800 € nets mensuals). Malgrat intentar que aquest topall de sou fos el que es fixés per a totes les regidores de l’Ajuntament, no ho vam aconseguir, ja que la resta de partits no hi van estar d’acord. Davant la impossibilitat legal que unes regidores cobrin menys que les altres, les regidores de CxC retornen en forma de donació el que sobrepassa d’aquest límit salarial.

• Qui decideix el import econòmic a repartir?

Les responsables econòmiques faran la proposta de la quantitat que es pot destinar cada any, un cop formulat el pressupost.

• Quants diners retornarem del 2018?

Es disposa de 4.000 € per a retornar i dedicar a projectes socials i de solidaritat.

• Comissió de Projectes Socials, quines són les seves tasques

La Comissió de Projectes Socials està formada per un grup de persones de CxC. Les seves tasques són rebre els projectes, estudiar-los, avaluar-los i si compleixen els criteris, proposar-los a l'assemblea, per a la seva aprovació.

• Criteris a seguir en l'aprovació de projectes

- Els projectes de menys de 300 euros es decidiran conjuntament en la Comissió de Projectes Social i el secretariat de CxC i no caldrà que siguin aprovats per l'assemblea.

- Els projectes de més de 300 euros, avaluats per la Comissió de Projectes Social, és proposaran a l'assemblea per a la seva aprovació

- Es reservarà una part, a determinar la quantitat, per campanyes o caixes de resistència. Aquestes poden ser per a Cerdanyola o d'àmbit més general si són d'interès general.

- Aquest grup de persones vetllaran per tal que es compleixin els criteris marcats i el procés es desenvolupi de forma transparent i correcta.

 

• Criteris de selecció dels projectes

Cal que el desenvolupament del projecte proposat sigui transformador i tingui una incidència social. La Comissió tindrà en compte els criteris de valoració següents i la puntuació assignada a cadascun d'ells

– participació col•lectiva – màxim 5 punts

– foment de xarxa ciutadana – màxim 5 punts

– economia solidària – màxim 5 punts

– perspectiva de gènere – màxim 5 punts

– projecte amb continuïtat (en el cas dels projectes de més de 300€) - 1 o 0 punts

 

· Es prioritzaran projectes de gent de Cerdanyola i per a Cerdanyola, projectes que siguin d'àmbit social i que afectin col•lectius amb risc d'exclusió social.

· Els projectes han de ser presentats al compte de correu de CxC, o directament a retornsocialcompromis@gmail.com

· Hi podrà participar qualsevol iniciativa col•lectiva que compleixi amb les bases establertes.

· Es donarà un màxim de 1.000 euros per projecte, tot i que es pot valorar d'ampliar aquesta quantitat, en funció de la transcendència social del projecte.

· Els projectes aprovats hauran de presentar una petita memòria i justificació econòmica del projecte .

· A l’hora de puntuar es prioritzaran els projectes que no s’hagin presentat en altres edicions de retorn social .

· Els projectes que hagin estat seleccionats en dues edicions anteriors si es presenten per tercera vegada es procedirà en funció de la disponibilitat econòmica .

 

• El calendari previst

 01.11.2017: inici del període de presentació de projecte.

 18.12.2017: finalització del període de presentació de projectes.

 18.12.2017 / 20.12.2017 : Revisió dels projectes per part del grup i període de puntuació segons criteris i votació dels projectes.

 22.12.2017: s’anunciarà quins han estat els projectes més votats, i per tant han obtingut els diners demanats. Es farà públic en quins projectes es destinen els 4000 euros

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

• Objecte i destinataris

L’objectiu d’aquests ajuts és donar suport i fomentar el desenvolupament d’iniciatives i projectes que amb voluntat de transformació social a la ciutat o entorn més proper, fomentin la participació, l’empoderament i la xarxa entre comunitats i persones.

• Quantia econòmica dels projectes

Es concediran 2 tipus d’ajuts:

 De fins a 300€

 D’entre 300€ i 1000€

• Sol•licitud i terminis de presentació

La documentació sol•licitada i especificada a les bases haurà de presentar-se per correu electrònic a retornsocialcompromis@gmail.com o en paper al grup CXC, Comissió de Projectes Socials. El termini de presentació de sol•licituds serà el 18.12.2017

• Resolució

El termini per la resolució i notificació a les entitats o col•lectius seleccionats serà el 20.12.2017

• Requisits

Podran optar als ajuts qualsevol persona o entitat amb fins socials o col•lectiu.

Tots els sol•licitants hauran de garantir la viabilitat del projecte amb la documentació aportada, que en tot cas podrà fer-se pública a través dels mitjans corresponents i durant el procés de la convocatòria.

Si els o les sol•licitants reben aportacions o han fet peticions d’altres ajuts a altres organismes per al mateix projecte ho hauran de comunicar en la sol•licitud.

En la convocatòria per al 2018 s’hi podran presentar projectes que s’hagin acollit a la convocatòria del 2017 i que hagin fet el tancament del projecte presentant la memòria final

Tots els projectes s’avaluaran individualment segons les condicions de les bases de cada convocatòria

• Normes de presentació de sol•licituds i documentació requerida

La documentació necessària a presentar és:

1. Fitxa sol•licitud de retorn social amb les següents dades: dades de les entitats i persones responsables, descripció de l’activitat a realitzar amb els objectius principals que es volen aconseguir.

2. Fitxa tècnica amb la descripció dels recursos necessaris (materials, humans, i econòmics), calendari de desenvolupament del projecte, pressupost detallat.

3. Fotocòpia del NIF de l’entitat, persona o empresa sol•licitant o de l’entitat que dóna suport als grups Enllaç

En cap cas les persones de la Comissió de Projectes Social podran formar part directa d’alguna de les sol•licituds realitzades.

• Formalització de l’ajuda i pagament

Per tal de rebre l’ajut s’haurà de signar un acord entre CxC i el sol•licitants conforme l’ajut queda vinculat al seguiment del projecte. Els ajuts es pagaran un sol cop i en el moment de la concessió de l’ajut.

• Seguiment i justificació

Les persones, entitats, col•lectius o grups que rebin un ajut de CxC es comprometen a fer constar la col•laboració de CxC en el desenvolupament del projecte (material de difusió, comunicació, etc), a dur a terme el projecte en els terminis establerts i a comunicar qualsevol canvi que es pugui produir.

· Justificació

S’haurà de presentar una memòria final del projecte amb justificació de totes les despeses (memòria d’activitats i memòria econòmica) i presentar-la a la Comissió de Projectes Socials en el període entre 1 i 2 mesos posteriors a la finalització del projecte

Si les persones, entitats o col•lectius no presenten els documents justificatius o no duen a terme el projecte en les condicions que es van establir, la Comissió estudiarà si cal que retornin els diners i es quedarien exclosos d’ajuts per a edicions posteriors.

Més imatges