Convocatòria per a cobrir el lloc de tècnic d’organització de Compromís per Cerdanyola (CxC)


Lloc: Tècnic d’organització de CxC. Propòsits: Estar al cas de l'acció de govern i dels temes que requereixen traspàs amb CxC, vetllar pel correcte traspàs d'informació entre el govern i CxC, vetllar per al bon funcionament intern de CxC, portar al dia l'agenda política de CxC, altres tasques que puguin sorgir amb caràcter d'urgència amb especial atenció a la comunicació.

 1.               Perfil

Número de places

1

Lloc de treball

Local de CxC, Cerdanyola del Vallès.

Dedicació

25 hores setmanals

Durada

Obra i Servei

Retribució

12 pagues - 1200€/mensuals

2.       Funcions

Pont d’informació

 • Recollir informació dels espais de treball per saber, en cada moment, en que treballen i anar traspassant informació.
 • Traspassar informació del treball desenvolupat pels grups cap a l’assemblea, grup municipal, etc.
 • Coordinar amb les persones responsables dels grups per a gestionar la resolució de dubtes que es puguin plantejar per mail, assemblees, reunions...

Informes

 • Elaborar informes dels diferents àmbits de treball per a que puguin ser comunicats.

Dinamització

 • Procurar que tots els espais estiguin funcionant o buscar els mecanismes i les persones per a dinamitzar-los.
 • Replicar i/o substituir les persones responsables de grup si és necessari.
 • Coordinar i dinamitzar reunions, actes i/o altres.

Seguiment grup municipal

 • Seguiment de l’agenda de les regidores
 • Actualització de l’agenda de CxC.
 • Reunions setmanals amb el Grup Municipal per a coordinar agenda i prepar la feina setmanal.

Arxiu

 • Tasques d’arxiu de tota la documentació generada (actes, etc).

Altres

 • Suport per a la preparació de materials (cartelleria, etc..).
 • Tràmits interns burocràtics bàsics (instàncies).
 • Ajuda en la gestió de la comunicació (notes de premsa, posicionaments, web, xarxes socials).

3.       Requisits

 • Titulació de Batxillerat o equivalent (grau mig + prova d’accés).
 • Coneixements de mecanismes de l’activitat municipal i l’Administració Pública.
 • Capacitat per a desenvolupar treball conceptual i analític.
 • Capacitat per a treballar en equip.
 • Català parlat i escrit (Nivell C).
 • Ofimàtica bàsica (correu electrònic, editor de textos, fulls de càlcul, infografies)

4.       Altres condicions valorables

 • Experiència en la implicació en organitzacions assambleàries.
 • Grau o postgrau relacionats en: ciències polítiques, ciències de la comunicació o qüestions relatives a institucions polítiques i en l’àmbit local.
 • Coneixements de la ciutat i de les dinàmiques polítiques.
 • Experiència en el camp de la comunicació, premsa i gestió de xarxes, documentació i màrqueting polític o organitzacions polítiques.
 • Domini d’eines informàtiques de disseny.

5.       Terminis presentació de candidatures i comissió de selecció

 • Les persones interessades han d’enviar la seva sol·licitud a partir del dia 19 Gener abans del 2 de Febrer per correu electrònic a contacte@compromispercerdanyola.cat.
 • A la sol·licitud cal incloure el currículum vitae i una carta de motivació i interessos.
 • Les candidatures seran rebudes i avaluades per la Comissió de Selecció.
 • CxC aplica criteris de discriminació positiva per a aquelles persones que es trobin a l’atur o en situacions de precarietat laboral.

 

6.       Procés de selecció

Serà responsabilitat de la Comissió de Selecció portar a terme les següents fases del procés de selecció.

 • 1a Fase: Preselecció de candidatures en base a l’anàlisi curricular.
 • 2a Fase: Proves específiques (si s’escauen) i entrevista personal.
 • 3a Fase: Proposta d’adjudicació.

 

La Comissió de Selecció podrà decidir que, per manca d’idoneïtat de les persones presentades, no es poden cobrir totes o algunes de les places convocades. De ser així, es tornaria a iniciar un segon procés de selecció.

7.       Incorporació i contractació

 • La disponibilitat dels seleccionats a incorporar-se a la plaça ha de ser total.
 • S’estableix un període de prova de tres mesos a partir de la seva incorporació.

Si teniu cap dubte sobre el procés o les característiques del lloc de treball podeu contactar a contacte@compromispercerdanyola.cat.