La contractació del segon estudi sobre Can Planas en via judicial


El contenciós administratiu presentat als jutjats, gira entorn a dos eixos principals: el fraccionament irregular de l'estudi en dos contractes, i l'incompliment respecte del tipus d'estudi acordat pel Ple de l'Ajuntament.
L'abocador de Can Planas l'any 1981

Compromís per Cerdanyola anuncia que la contractació del segon estudi sobre l’abocador tòxic de Can Planas està en via judicial. Aquesta contractació es va fer de forma il·legal i per això demanem la seva nul·litat.

El contenciós administratiu presentat als jutjats, gira entorn a dos eixos principals: el fraccionament irregular de l'estudi en dos contractes, i l'incompliment respecte del tipus d'estudi acordat pel Ple de l'Ajuntament.

En primer lloc, l'estudi ha estat dividit en dues licitacions, dictamen hidrogeològic i dictamen de gasos, de 60.000€ i 50.000€ respectivament, que curiosament sumen un total de 110.000 euros, quantitat única per la qual la llei impedeix acudir a un procediment negociat, i obliga a fer els tràmits del procediment general amb publicitat i concurrència.

Des del Compromís per Cerdanyola es considera que aquest fraccionament en dos contractes vulnera l'article 74.2 de la Llei 30/2007 de contractacions de les administracions públiques, que estableix expressament la prohibició de fraccionar una contractació per disminuir la quantia i evitar-ne la publicitat. Això queda demostrat pels següents fets:

  • En els dos plecs de prescripcions tècniques s'afirma que el grau d’especialització del treball ha fet que no s’hagi trobat cap grup especialitzat que pugui resoldre els dos informes alhora, per la qual cosa s’ha optat per encarregar dos informes diferenciats amb les seves corresponents licitacions. L’existència de dos equips diferenciats era completament salvable tot incloent la possibilitat de que hi poguessin concórrer les Unions Temporals d’Empreses.
  • Els propis plecs de clàusules administratives preveuen impossible que ambdós lots puguin ser executats per separat, atès que els treballs han de coordinar-se en fase d'execució i en fase de conclusions.
  • El Consorci obliga als respectius adjudicataris a emetre conclusions unificades, establint un condicionant apriorístic sobre les seves respectives actuacions. Això evidencia de facto un únic projecte i referma l'existència d'una única licitació que s’ha duplicat però que el seu objecte és que ofereixin una única opinió. Els dos contractes tenen les mateixes clàusules que obliguen els adjudicataris a treballar plegats en les mateixes tres fases.

Pel que fa al propi fons de l'estudi, el Compromís per Cerdanyola denuncia que no és allò que es va aprovar al Ple de l'Ajuntament. En el seu dia, l'acord plenari demanava encarregar un nou estudi exclusivament de solucions, una segona opinió en l’àmbit d’anàlisi i alternatives de gestió i recuperació ambiental. En paraules de l'alcaldessa Carme Carmona del 23 de desembre del 2010, “tenim un informe IDOM que fa un treball de camp amb un diagnòstic exhaustiu del què tenim a l'abocador Can Planas. No necessitem un nou diagnòstic, sabem el què hi ha”.

Segons Compromís, tot aquest procés fosc i realitzat d'esquenes a la ciutadania (en contra del propi compromís del govern d'obrir a la participació la redacció del plec de clàusules i la licitació) permet afirmar que darrere de les licitacions del Consorci hi ha realment la voluntat de contradir part del diagnòstic acurat fet a l'estudi IDOM. I això es fa amb un objectiu clar: evitar la declaració de Can Planas com a sòl contaminat i evitar la descontaminació total de l'abocador. Aquesta conclusió, curiosament, és la que més interessa a les empreses i particulars amb interessos urbanístics en el desenvolupament del Centre Direccional. A més, darrerament aquesta afirmació es veu reforçada per la negativa continuada per part del govern de Cerdanyola a complir allò que l’Acord de Ple del passat gener va concloure per unanimitat: requerir a la l’Agència Catalana de Residus (Generalitat de Catalunya) que declari Can Planas sòl contaminat i així lligar el futur de l’abocador tòxic a la seva descontaminació.

Per tots aquest motius, el Compromís per Cerdanyola referma el seu compromís ferm per la total descontaminació de Can Planas i anuncia que continuarà mirant amb lupa tots i cadascun dels moviments del Consorci del Centre Direccional.