Compromís presentem moció al Ple de Cerdanyola contra la Llei Mordassa


Presentem moció al Ple contra la Llei de Seguretat Ciutadana tot esperant que rebi el suport de la resta de grups municipals.

Tal com vam anunciar al desembre i en coherència amb el que aleshores vam proposar, presentem al Ple municipal (punt 15 de l'ordre del dia) la moció contra la Llei de Seguretat Ciutadana (coneguda com Llei Mordassa).

Seguidament reproduïm el text de la moció que es sotmet a votació el proper dijous 29 al Ple ordinari del mes de gener.

-----------------------------------------

Atès que el Congrés dels Diputats ha aprovat Llei de Seguretat Ciutadana contra el qual ja s'han pronunciat partits polítics de l'oposició, sindicats, magistrats, advocats penalistes i nombroses organitzacions socials.

 

Atès que aquest projecte de llei regula infraccions que es qualificaran com a faltes lleus, greus o molt greus i que seran sancionades amb multes d’entre els 100 € i els 600.000 €, barrejant des de la inducció al consum de drogues o el comerç d'armes, amb l'assistència a manifestacions o la celebració d'espectacles que no comptin amb la deguda autorització.

 

Atès que vint-i-tres anys després de l'aprovació de la polèmica Llei de Seguretat Ciutadana 1/92, també denominada “Llei Corcuera”, que el Tribunal Constitucional va revocar una gran part del seu articulat, el Govern del PP ha presentat una reforma encara més regressiva pel què fa als drets civils i llibertats ciutadanes, i que substituirà la llei del 92.

 

Atès que es tracta d’un text redactat en paral·lel a la reforma del Codi Penal, també de marcat caràcter restrictiu en drets, i que ve a compensar l'eliminació de la majoria de les infraccions penals tipificades com a mancades, que amb la nova Llei de Seguretat Ciutadana passarien a considerar-se infraccions administratives de caràcter molt greu, greu o lleu.

 

La discrecionalitat que li atorga a l'administració a l'hora d'establir sancions, l'elevada quantia de les mateixes, que en el cas de les infraccions molt greus podrien arribar als 600.000 €, i la fixació en la regulació de conductes habituals en les protestes ciutadanes, defineixen a aquesta Llei com la “Llei Mordassa”. S'habilita, per tant, un procediment administratiu que legalitza la criminalització i persecució de les mobilitzacions i crea un instrument governamental, per impossibilitar drets democràtics bàsics com la llibertat d'expressió i de manifestació que recull la Constitució com a drets fonamentals.

 

Les conseqüències del nou text proposat pel Govern significaran que l'acampada del 15-M prèvia a les eleccions de 2011, un concert de solidaritat que no compti amb tots els permisos, participar en accions de la PAH per impedir un desnonament, discutir amb un agent de l'autoritat perquè es nega a identificar-se o perquè se li recrimina una actuació il·legítima, despenjar una pancarta en un edifici públic o la difusió d'una concentració de protesta per una detenció, seran objecte de sancions. A més, en ser sancions administratives la càrrega de la prova s'inverteix i ha de ser l'acusat el que demostri la seva innocència en prevaler el testimoniatge d'un agent de l'autoritat.

 

Aquesta breu descripció d'algunes conductes que seran regulades per aquesta llei, ens indica que aquest projecte de “Llei Mordassa”, torna a situar la seguretat ciutadana en l'òrbita del vell concepte d'ordre públic, molt allunyat de la concepció democràtica de la seguretat.

 

Atesa la plena vigència dels drets fonamentals de llibertat d’expressió, reunió i manifestació, el dret de comunicar i rebre lliurement informació, el dret a la tutela judicial efectiva, el dret a les garanties processals, els drets de llibertat sindical i de vaga, el dret a la intimitat i el dret a la pluralitat política i ideològica, amb prohibició expressa de tota actuació administrativa discrecional, arbitrària o discriminatòria, i el rebuig als intents de qualsevol govern de restringir injustificadament l’abast d’aquests drets i llibertats fonamentals per mitjà d’iniciatives legislatives.

 

Atès que les normes administratives sancionadores que tenen com a finalitat la protecció de la seguretat ciutadana no s’han d’emprar per a restringir d’una manera arbitrària i injustificada l’exercici de drets fonamentals vinculats a la participació política dels ciutadans.

 

Atès que la democràcia és expressió i la seguretat ciutadana protecció de llibertats públiques, i no una restricció de les mateixes. El delicte es combat de forma integral, amb educació, amb promoure una vida digna, amb eliminar les diferències socials, amb bones polítiques de reinserció i amb unes institucions que treballin en la prevenció, no en el càstig.

 

Atès que aquesta Llei, reiterativa a regular conductes que ja tipificava el codi penal, i creadora d'un nou Estat policial, controlador i limitador de llibertats públiques, és inadmissible en un entorn democràtic.

 

Per tot l'anterior, proposem els següents

 

ACORDS

 

Primer.- Exigir al Govern de l’Estat espanyol, la retirada immediata de la Llei de Seguretat Ciutadana i a la Generalitat de Catalunya la desobediència en el cas que no es retiri.

 

Segon.- Mostrar l’oposició a la Llei de Seguretat Ciutadana, que té com a finalitat restringir d’una manera arbitrària el dret a la manifestació pacífica de les reivindicacions dels ciutadans, posa en risc l’exercici dels drets i llibertats fonamentals, vulnera els principis de proporcionalitat i seguretat jurídica i envaeix clarament de competències pròpies del Govern de la Generalitat i dels ens locals.

 

Tercer.- Mostrar el nostre rebuig a que els funcionaris públics dels cossos policials siguin instrumentalitzats com a elements de repressió de la protesta social.

 

Quart.- Mostrar el compromís d'aquest consistori en la defensa dels drets d'expressió i manifestació a la nostra vila i contra qualsevol forma de sanció que limiti l'exercici d'aquests drets, com les contemplades a la proposta d'Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana. I en coherència amb això, la Policia Municipal de Cerdanyola no tramitarà multes basades en les sancions previstes per aquesta llei.

Cinquè.- Exigir la dimissió del Ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, impulsor de la Llei de Seguretat Ciutadana, de postulats franquistes, i que són inconcebibles en una democràcia.

 

Sisè.- Donar trasllat d'aquest acord als Portaveus de tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als Portaveus de tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Ministeri de l'Interior i a la Conselleria de l’Interior, a les entitats municipalistes existents i a les entitats socials de la Vila.

 

Setè.- Fer públics aquests acords a través dels diferents mitjans de comunicació municipals de titularitat pública (Cerdanyola Ràdio i la Revista Riu Sec) així com facilitar els instruments de divulgació d'altres propostes sorgides des de la pròpia ciutadania i/o entitats de la Vila.

 

Cerdanyola del Vallès, 29 de gener de 2015