Compromís per Cerdanyola denuncia l'equip de govern per manca d'informació i guanya


La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), secció 5, falla a favor del Grup Municipal Compromís per Cerdanyola i estima el recurs interposat per CxC.

CxC denuncià la il·legalitat comesa per l'equip de govern en l'aprovació inicial dels pressupostos de l'any 2012, que es van portar a Ple sense que els grups municipals disposessin, en el termini mínim legalment establert (dos dies abans del Ple), de la documentació completa per analitzar-la, fonamentar la seva opinió i les seves propostes i, per tant, poder exercir el seu dret de participar en el debat i establir el seu vot.

Davant la demanda interposada, el TSJC parla clarament de la vulneració de l'ordenament jurídic de dret en la convocatòria d'aquest Ple, recorda que els regidors i regidores han de controlar el correcte funcionament de la institució local i que aquest és un servei que han de prestar a la ciutadania per la seva condició de representats populars. Per tant, han de disposar de la informació necessària per poder fer les seves aportacions.

L'equip de govern acostuma a esgotar els terminis legals, que ja són de per sí molt justos, tot dificultant, fins i tot impedint, que la resta de grups municipals facin la tasca que tenen encomanada. Cal tenir en compte que sovint es tracta de documentació quantiosa i feixuga, que requeriria poder ser analitzada detingudament.

En aquest cas, era el Ple anual de pressupostos generals de 2012, un Ple dels més importants, si no el que més, atès que s'aprova tots aquells ingressos que rep l'ajuntament i les partides en què es gastaran els diners que aportem i de que disposem la ciutadania. El portaveu de CxC en aquell moment, Carles Escolà, va insistir en què l'aprovació inicial s'havia fet de forma il·legal, sense presentar tota la documentació, com marca la Llei d'Hisendes Locals i remarcava «no estem parlant d'un acord qualsevol, estem parlant de l'acord més important que pren aquest Ple anualment». Tot recordant que la pròpia intervenció general de l'ajuntament, tampoc va disposar de tota la informació per fer la seva tasca de fiscalització i control, com va fer constar al seu informe.

Es tracta d'una desinformació i d'una vulneració del nostre dret i el nostre deure de fer la nostra tasca d'oposició amb tota la documentació a l'abast. «L'expedient no hi era. Ara no sabem si el que es porta a aprovació coincideix amb els últims esborranys que se'ns van fer arribar». Altres grups municipals també van manifestar que l'expedient no havia estat disponible amb el temps legalment establert abans del Ple.

Amb aquesta sentència a favor, que CxC valora molt positivament, l'equip de govern haurà de reconèixer que, tal com va dir el nostre portaveu, es va actuar fora de la legalitat. Caldrà veure quines repercussions tindrà aquesta decisió del TSJC. De moment posa al seu lloc el govern local i sentencia que ha de facilitar la informació necessària per a una correcta labor de l'oposició en la defensa dels interessos de la ciutadania.