Al·legacions a la pujada del preu del servei de bus urbà


Al·legacions presentades pel Compromís per Cerdanyola a la Modificació de l'Ordenança núm. 20, reguladora de la Taxa pel servei de transport col·lectiu urbà de viatgers, per la qual s'aprova la pujada dels preus del servei, d'un 30% en el cas del bitllet senzil, aprovada inicialment al ple ordinari de maig del 2012.


EXPOSA

Que al Ple Municipal del 31 de maig del 2012 es va aprovar inicialment la Modificació de l'Ordenança núm. 20, reguladora de la Taxa pel servei de transport col·lectiu urbà de viatgers.

Que en el termini de 30 dies de la publicació de l'acord del Ple al Butlletí Oficial de la Província, el dia 7 de juny del 2012, es poden presentar les al·legacions i els suggeriments oportuns.

Que, un cop estudiada la documentació i atès l'impacte que podria tenir, en cas de ser aprovada definitivament, sobre la ciutadania de Cerdanyola, planteja les següents

AL·LEGACIONS

Primera – En la modificació de l'Ordenança Fiscal número 20 es realitza una pujada dels preus establerts a l'Article 5 de la mateixa (30,4% en el preu del bitllet senzill, 12,8% en la targeta T-10 i 8,98% en la targeta T-4). Per contra, aquesta pujada de la quantia de la Taxa no va acompanyada de cap millora en la qualitat del servei, ans al contrari el servei patirà retallades en el nombre d'expedicions de les línies 1 i 3. L'increment, doncs, només respon a la necessitat de mantenir el marge de beneficis de l'empresa adjudicatària de la gestió del servei, MARFINA BUS S.A., valorats al propi expedient en un mínim del 6%. Aquest augment de la pressió fiscal resulta especialment injust en l'actual context de dificultats econòmiques per a moltes famílies de Cerdanyola, i més encara quan alhora no s'està demanant un esforç equitatiu a altres administracions o empreses privades que en els darrers mesos han gaudit de beneficis fiscals (NTE-Sener, Universitat Autònoma de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona...). Pels motius expressats, PROPOSEM la reversió d'aquest increment de preus i que, en conseqüència, NO ES MODIFIQUI l'Article 5 de l'Ordenança Fiscal número 20.

Segona – L'informe de Intervenció que forma part de l'expedient alerta que “El concessionari del servei realitza la gestió recaptativa de la taxa en aplicació de l'article 8.1 de la Ordenança Fiscal número 20, el que és contrari a les previsions legals que regulen la gestió recaptatòria com una gestió pública reservada a funcionaris i a exercir de forma directa per l'Administració o mitjançant delegació a d'altres administracions supramunicipals.”. Atès aquest fet, PROPOSEM que l'aprovació definitiva de la modificació INCORPORI els necessaris mecanismes per a donar compliment de la legalitat en matèria de gestió recaptativa. En aquest sentit, PROPOSEM que l'Ajuntament recuperi la gestió plena del servei com a millor garantia de qualitat i compliment de la legalitat.

D'acord amb tot el que s'ha exposat, aquesta part,

SOL·LICITA

Primer – Que es tingui per presentat i admès a tràmit aquest escrit, tant en forma com en termini.

Segon – Que s'estimin les al·legacions exposades i siguin incorporades les modificacions proposades a l'aprovació definitiva de l'expedient citat.