Al·legacions a la pujada de preu a la piscina municipal de Montflorit


Al·legacions presentades pel Compromís per Cerdanyola a la Modificació de l'Ordenança núm. 52, reguladora del Preu Públic per la utilització dels serveis de piscines municipals i instal·lacions esportives, aprovada inicialment al ple ordinari de maig del 2012.

EXPOSA

Que al Ple Municipal del 31 de maig del 2012 es va aprovar inicialment la Modificació de l'Ordenança núm. 52, reguladora del Preu Públic per la utilització dels serveis de piscines municipals i instal·lacions esportives.

Que en el termini de 30 dies de la publicació de l'acord del Ple al Butlletí Oficial de la Província, el dia 7 de juny del 2012, es poden presentar les al·legacions i els suggeriments oportuns.

Que, un cop estudiada la documentació i atès l'impacte que podria tenir, en cas de ser aprovada definitivament, sobre la ciutadania de Cerdanyola, planteja les següents

AL·LEGACIONS

Primera – En la modificació de l'Ordenança Fiscal número 52 es realitza, a proposta del concessionari, una pujada del 2% en els preus establerts per a Piscina Municipal de Montflorit. Aquest augment de la pressió fiscal resulta especialment injust en l'actual context de dificultats econòmiques per a moltes famílies de Cerdanyola, i més encara quan alhora no s'està demanant un esforç equitatiu a altres administracions o empreses privades que en els darrers mesos han gaudit de beneficis fiscals (NTE-Sener, Universitat Autònoma de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona...). Pels motius expressats, PROPOSEM la reversió d'aquest increment de preus i que es mantinguin com fins ara.

Segona – L'informe de Intervenció que forma part de l'expedient alerta que “La concessionària del servei de gestió i explotació de la piscina municipal de Montflorit, realitza la gestió recaptatòria del preu públic, cosa que no es preveu a l'ordenança fiscal número 52 i que és contrària a les previsions legals que regulen la gestió recaptatòria com una funció pública reservada a funcionaris i exercida de forma directa per l'administració o mitjançant delegació en altres administracions supra-municipals”. Atès aquest fet, PROPOSEM que l'aprovació definitiva de la modificació INCORPORI els necessaris mecanismes per a donar compliment de la legalitat en matèria de gestió recaptativa. En aquest sentit, PROPOSEM que l'Ajuntament recuperi la gestió plena del servei com a millor garantia de qualitat i compliment de la legalitat.

D'acord amb tot el que s'ha exposat, aquesta part,

SOL·LICITA

Primer – Que es tingui per presentat i admès a tràmit aquest escrit, tant en forma com en termini.

Segon – Que s'estimin les al·legacions exposades i siguin incorporades les modificacions proposades a l'aprovació definitiva de l'expedient citat.