Al·legacions a la modificació de l'ordenança fiscal 13


El ple ordinari de setembre aprobava l'aprovació inicial de la modificació de la Ordenança Fiscal núm. 13, que passa de regular només l'ús lucratiu de l'espai públic per incloure també les activitats organitzades pel teixit associatiu de la ciutat. El Compromís per Cerdanyola hi va votar en contra i va denunciar que al darrera d'aquesta aparent "modificació tècnica" hi havia una privatització encoberta de l'espai públic. En aquesta línia es van presentar les següents al·legacions:

 

EXPOSA

Que al Ple Municipal del 29 de setembre de 2011 es va aprovar inicialment la Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 13.

Que en el termini de 30 dies de la publicació de l'acord del Ple al Butlletí Oficial de la Província, del dia 6 d'octubre, es poden presentar les al·legacions i els suggeriments oportuns.

Que, un cop estudiada la documentació, planteja les següents AL·LEGACIONS, atès l'impacte que podria tenir, en cas de ser aprovada, sobre la ciutadania de Cerdanyola:

Primera - Els punts 7 i 8 són conceptes de nova incorporació que s'allunyen de l'àmbit de regulació de l'ordenança actual i dels quals, al nostre parer, se'n desprèn una regulació excessiva de l'ús de l'espai públic i una intervenció abusiva sobre l'activitat del teixit associatiu local per part de la institució municipal. Aquest nou caire es fa palès fins i tot en el canvi del títol de l'ordenança.

Segona - Cal tenir en compte que la regulació de l'ús de l'espai públic ja està contemplada en altres ordenances i normatives i per tant, en aquest cas, l'objectiu és exclusivament recaptatori.

Tercera - De l'observació estricta d'aquesta ordenança se'n podria derivar un empobriment de la capacitat d'organització d'activitats i celebracions ciutadanes (en especial les que no tenen cap ànim de lucre) i, per tant, de la riquesa sociocultural de la nostra vil·la.

Quarta - Creiem que l'Ajuntament hauria de fomentar la participació i la implicació de la població en les activitats col·lectives però les modificacions proposades per aquesta ordenança van en un sentit decididament contrari.

D'acord amb tot el que s'ha exposat, aquesta part:

SOL·LICITA

Primer - Que es tingui per presentat i admès a tràmit aquest escrit, tant en forma com en termini.

Segon – Que s'eliminin de la proposta de modificació els punts 7 i 8 de l'article 6.

Tercer – Que quedi recollit en el lloc pertinent de l'ordenança que no serà d'aplicació, o bé hi haurà una bonificació del 100%, per a totes les activitats organitzades pel teixit associatiu local i que no siguin de caràcter lucratiu.