Al·legacions a la modificació d'articles del ROM relatius a l'audiència ciutadana (plenillo)


El ple del 28 de febrer del 2013 va aprovar inicialment la modificació d'alguns articles del ROM (Reglament Orgànic Municipal) relatius a l'audiència ciutadana (plenillo). Aquestes són les al·legacions presentades pel Compromís per Cerdanyola

EXPOSA

Que el Ple Municipal del 24 de novembre de 2011 va aprovar una moció per unanimitat per a la constitució d’una Comissió Ciutadana amb representació a la Comissió Especial encarregada de redactar un nou ROM i que l’objectiu d’aquesta Comissió Ciutadana és elaborar propostes i fer el seguiment per a redactar un nou Reglament Orgànic Municipal.

Que amb data de 3 de desembre de 2012 es va constituir oficialment a la sala de Plens de l'Ajuntament l'esmentada Comissió Ciutadana.

Que al Ple Municipal del 28 de febrer del 2013 es va aprovar inicialment la modificació dels articles 140, 141 i 142 del Reglament del Orgànic Municipal i de la modificació de l’acord del Ple de data 7 de juliol de 2011 de determinació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.

Que en el termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'acord del Ple al BOPB, el dia 8 de març de 2013, es poden presentar les al·legacions i els suggeriments oportuns.

Que dins d'aquest termini procedeixo a plantejar la següent


AL·LEGACIÓ

PRIMERA. Entenem que la Comissió Ciutadana, encarregada de fer propostes per a la modificació global del ROM, sobretot en matèria de participació, és sobre la que recau en aquests moments i en primer terme el debat de propostes de canvi d’aquest reglament municipal.

     PROPOSEM

Que sigui aquesta Comissió Ciutadana, reunida en sessió extraordinària, la que sotmeti a debat la modificació inicial del ROM de data 28 de febrer de 2013, que modifica l’horari de l’anomenat “plenillo ciutadà”.

Que es redacti acta oficial d’aquesta reunió extraordinària de la Comissió Ciutadana i se’n lliuri còpia a tots els grups municipals.

Que les seves conclusions siguin considerades per a la seva inclusió en l’aprovació definitiva d’aquesta modificació puntual del ROM.

D'acord amb tot el que s'ha exposat, aquesta part,

SOL·LICITA

Primer - Que es tingui per presentat i admès a tràmit aquest escrit, tant en forma com en termini.

Segon – Que s'estimin les al·legacions exposades i siguin incorporades les modificacions proposades a l'aprovació definitiva de l'expedient citat.

Cerdanyola del Vallès, abril del 2013