Retorn Social


RETORN SOCIAL - CxC

El retorn social són aquells diners que cada any, des de CxC, destinem a ajudes a projectes socials col·lectius en l'àmbit local.

L’objectiu

L’objectiu del retorn social és donar suport econòmic i per contribuir al desenvolupament d’iniciatives i projectes amb voluntat de transformació social, que fomentin la participació, l’apoderament i la xarxa entre comunitats i persones.

D’on surten els diners?

Els fons econòmics procedeixen del romanent dels càrrecs públics de CxC a l’Ajuntament. Les regidores de Compromís, segons fixa el codi ètic, tenen un topall salarial de 3 vegades el salari mínim interprofessional (l’any 2016 és de 655.20€ al mes). Malgrat intentar que aquest topall de sou es fixés per a totes les regidores de l’Ajuntament, no ho vam aconseguir, ja què la resta de partits no hi van estar d’acord. Davant la impossibilitat legal que unes regidores del ple municipal cobrin menys que les altres, les regidores de CxC retornen a l’organització el que sobrepassa d’aquest topall que a Compromís per Cerdanyola ens hem auto-imposat.

Qui decideix l'import econòmic a repartir?

Un cop formulat el pressupost de CxC per a cada any, les responsables econòmiques fan la proposta de la quantitat que es pot destinar al retorn social.

Quants diners retornarem el 2016?

L'any 2016 disposem de 4.000€ (romanent de l’any anterior) per a projectes socials i de solidaritat.

Com es trien els projectes?

La Comissió de Retorn Social està formada per un grup de persones de CxC.

Les seves tasques són rebre els projectes, estudiar-los, avaluar-los d’acord amb uns criteris establerts,  proposar-los a l'assemblea, per a la seva aprovació.

 • Els projectes de menys de 300 euros es decideixen conjuntament entre la Comissió de Retorn Social i la Comissió de Coordinació i no cal que siguin aprovats per l'assemblea.

 • Els projectes de més de 300 euros, són avaluats per la Comissió de Retorn Social,  i es proposen a l'assemblea per a la seva aprovació

 • Del total de diners destinats a retorn social se’n reserva una part  (a determinar la quantitat) per a campanyes o caixes de resistència. Aquestes poden ser per a l’àmbit de Cerdanyola o també d'interès general.

 • Aquest grup de persones vetllen per tal que es compleixin els criteris marcats i el procés es desenvolupi de forma transparent i correcta.

Criteris de selecció dels projectes

 1. Cal que el desenvolupament del projecte proposat sigui transformador i tingui una incidència social.  

 2. Es prioritzaran projectes de gent de Cerdanyola i per a Cerdanyola, projectes que siguin d'àmbit social i que afectin col·lectius amb risc d'exclusió social.

 3. Hi podrà participar qualsevol iniciativa col·lectiva que compleixi amb les bases establertes.

 4. La Comissió tindrà en compte els criteris de valoració següents i la puntuació assignada a cadascun d'ells:

 • participació col·lectiva –  màxim 5 punts

 • foment de xarxa ciutadana – màxim 5 punts

 • economia solidària –  màxim 5 punts

 • perspectiva de gènere – màxim 5 punts

 • projecte amb continuïtat (en el cas dels projectes de més de 300€) - 1 o 0 punts

 1. Es donarà un màxim de 1.000 euros per projecte, tot i que es pot valorar d'ampliar    aquesta quantitat, en funció de la transcendència social del projecte.   

 2. Els projectes aprovats hauran de presentar una petita memòria.

 3. Els projectes han de ser presentats al compte de correu de CxC, o directament a retornsocialcompromis@gmail.com

El calendari previst

 • 01.09.2016: inici del període de presentació de projecte.

 • 31.10.2016: finalització del període de presentació de projectes.

 • Del 01.11.2016 a 20.11.2016: revisió dels projectes  de la Comissió de Retorn social.

 • Del 21.11.2016 al 30.11.2016  S’instarà als que no compleixin els criteris a què ho esmenin.

 • Del 01.12.2016 al 19.12.2016: període de votació dels projectes.

 • 20.12.2016: s’anunciarà quins han estat els projectes més votats, i per tant han obtingut els diners demanats

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Objecte i destinataris

L’objectiu d’aquests ajuts és donar suport i fomentar el desenvolupament d’iniciatives i projectes que amb voluntat de transformació social a la ciutat o entorn més proper, que fomentin la participació, l’empoderament i la xarxa entre comunitats i persones.

Quantitat econòmica dels projectes

Es concediran 2 tipus d’ajuts:

 • De fins a 300€

 • D’entre 301€ i 1000€                                                                                           

Sol·licitud i terminis de presentació

La documentació sol·licitada i especificada a les bases haurà de presentar-se per correu electrònic a retornsocialcompromis@gmail.com o en paper al grup CXC, adreçada a la Comissió de Retorn Social. El termini de presentació de sol·licituds serà el 31.10.2016

Resolució

El termini per la resolució i notificació a les entitats o col·lectius seleccionats serà el 20.12.2016

Requisits

Podran optar als ajuts qualsevol persona o entitat amb fins socials o col·lectius.

Tots els sol·licitants hauran de garantir la viabilitat del projecte amb la documentació aportada, que en tot cas podrà fer-se pública a través dels mitjans corresponents i durant el procés de la convocatòria.

Si els o les sol·licitants reben aportacions o han fet peticions d’altres ajuts a altres organismes per al mateix projecte ho hauran de comunicar en la sol·licitud.

En el cas de projectes de llarg termini i pels ajuts de més 300€, els sol·licitants podran presentar-se fins a 2 convocatòries seguides de 2 fases diferents del projecte, però cada edició s’avaluarà individualment segons les condicions de les bases de cada any. Pels casos d’ajuts de menys de 300€ haurà de ser la Comissió qui valori si concedeix nous ajuts en noves fases del projecte.

Normes de presentació de sol·licituds i documentació requerida

La documentació necessària a presentar és:  

 1. Fitxa sol·licitud de retorn social (adjunt) amb les següents dades: dades de les entitats i persones responsables, descripció de l’activitat a realitzar amb els objectius principals que es volen aconseguir.

 2. Fitxa tècnica (adjunt) amb la descripció dels recursos necessaris (materials, humans, i econòmics),  calendari de desenvolupament del projecte, pressupost detallat.

 3. Fotocòpia del NIF de l’entitat, persona o empresa sol·licitant o de l’entitat que dóna suport als grups

En cap cas les persones de la Comissió de Retorn Social podran formar part directa d’alguna de les sol·licituds realitzades.

Formalització de l’ajuda i pagament

Per tal de rebre l’ajut s’haurà de signar un acord entre CxC i el sol·licitants conforme l’ajut queda vinculat al seguiment del projecte.

Els  ajuts es pagaran un sol cop i en el moment de la concessió de l’ajut. 

Seguiment i justificació

Les persones, entitats,  col·lectius o grups que rebin un ajut de CxC es comprometen a fer constar la col·laboració de CxC en el desenvolupament del projecte (material de difusió, comunicació, etc), a dur a terme el projecte en els terminis establerts i a comunicar qualsevol canvi que es pugui produir.

Justificació

S’haurà de presentar una memòria final del projecte amb justificació de totes les despeses (memòria d’activitats i memòria econòmica) i presentar-la a la Comissió Retorn Social en el període d’entre 1 i 2 mesos posteriors a la finalització del projecte

Si les persones,  entitats o col·lectius no presenten els documents justificatius o no duen a terme el projecte en les condicions que es van establir, la Comissió estudiarà si cal que retornin els diners i quedarien exclosos d’ajuts per a edicions posteriors.