8. Territori i Medi ambient


Cerdanyola necessita canvis profunds pel que fa a la manera d’afrontar l’organització del territori i la preservació del medi ambient. Ens cal una política decidida i enèrgica, que tingui com absoluta prioritat el benestar i la salut de les persones i la preservació i millora mediambiental, que han de ser prioritàries a l’hora de planificar la nostra ciutat.

Els principals objectius a assolir són:

 • Preservació de l’entorn natural.
 • Urbanisme integrador i cohesionador,
 • Dret a l’habitatge,
 • Ciutat sense barreres arquitectòniques,
 • A favor d’una nova cultura de la mobilitat,
 • Control i reducció de la contaminació d’aire, aigües i sól,
 • Cultura de residu mínim,
 • Foment del transport col·lectiu.

 

1. URBANISME

El model ciutat que proposem és el d’una ciutat compacta, cohesionada i no dispersa, amb els serveis propers, de forma que no calgui traslladar-se per abastir-se. Això representaria beneficis a molts àmbits, de forma transversal, com ara beneficis per al comerç i, conseqüentment, per a l’economia local; estalvi de temps, és a dir, millora en la qualitat de vida, i beneficis per al medi ambient, tot contribuint a la no contaminació si es limiten els desplaçaments.

PROPOSEM:

 • Abans de construir nous barris, cal oferir polítiques d’habitatge alternatives.
 • Si el creixement demogràfic natural fes necessari la construcció de nous habitatges, proposem que es facin de forma integrada a la trama urbanística actual i moderant el consum del sól.
 • Cap vivenda a la Plana del castell, per la seva deslocalització respecte del nucli urbà i i perquè destrueix el patrimoni natural que representa el corredor biològic de la Via Verda.
 • Rehabilitació dels barris més antics de la ciutat.
 • Fer un inventari exhaustiu de totes les instal·lacions municipals. Optimitzar la utilització del que ja existeix, i sospesar acuradament aquest ús abans de proposar noves infraestructures.

Volem una ciutat accessible, adaptada i sense barreres, que tingui present, en tot moment, les persones amb algun tipus de dificultat i, pel que fa a les instal·lacions existents, fer tot el possible per millorar-les en aquest sentit.

PROPOSEM:

 • Supressió de les barreres arquitectòniques encara existents.
 • Qualsevol nova actuació urbanística ha de contemplar l’accessibilitat.

El dret a l’habitatge és un dels drets bàsics que tenim, per això cal garantir que l’accés a un habitatge digne sigui una possibilitat real per a tothom, amb especial atenció a la gent jove i a les persones grans.

PROPOSEM:

 • Elaborar un cens de tots els habitatges buits infrautilitzats i terrenys sense ús
 • Vivendes de protecció oficial suficients, amb priorització dels pisos de lloguer. Sempre que sigui possible, construïdes a terrenys de propietat municipal per abaratir costos.
 • Impuls i assessorament a cooperatives d’habitatge.
 • Promoció del lloguer, amb criteris socials.
 • Vetllar per l’oferta de vivendes adaptades suficients en cada promoció.
 • Foment de la rehabilitació d’edificis i habitatges.
 • Polítiques preventives de l’especulació, amb càrregues fiscals als espais buits i inutilitzats
 • Creació d’un Institut municipal de la vivenda, que avaluï la situació amb l’objectiu d’establir les polítiques adequades a aquests objectius i per evitar l’especulació privada o pública.

 

2. MEDI AMBIENT

Allò que afecta al medi ambient també ens afecta a nosaltres. La preservació del medi ambient serà, doncs, un eix fonamental i transversal en qualsevol de les actuacions municipals.
Som partidaris de les polítiques conservacionistes amb els espais naturals que encara tenim i els corredors biològics, tot limitant el creixement de la ciutat i l’ocupació del sòl, tal i com hem dit abans. Cal assegurar la protecció de l’entorn.

PROPOSEM:

 • Control permanent dels nivells de contaminació a l’aire, l’aigua i la terra del municipi, en coordinació comarcal, atès que la contaminació no té fronteres.
 • Solució definitiva per als abocadors de la Plana del castell. Neteja total, tot contemplant les possibilitats de neteja in situ.
 • Ni un abocador més al nostre terme municipal.
 • Establir polítiques de residu mínim: taxa de residu amb bonificació per a qui redueixi; recollida porta a porta; promoció de campanyes informatives als mercats i eixos comercials per reduir l’ús de bosses i envasos d’un sol ús.
 • Promocionar la creació de petites plantes de tractament de residus, entre poblacions mancomunades.
 • Aconseguir la protecció total, 100%, de Collserola com parc natural.
 • Creació d’una oficina municipal de delictes ecològics, amb control ciutadà.
 • Revitalització del Riu Sec.
 • Control i millora de la depuradora del riu.
 • Vetlla pel bon estat dels boscos i els espais forestals del municipi.

 

3. MOBILITAT

La mobilitat és un factor més de la planificació global del territori. Si es continua apostant per la construcció desmesurada de nous habitatges, de grans superfícies comercials lluny dels nuclis habitats, per força haurem de seguir planificant noves vies de comunicació. Si, per contra, potenciem la rehabilitació dels habitatges buits, el comerç de proximitat, la creació de llocs de treball en els propis municipis, estarem treballant per una mobilitat sostenible i respectuosa amb el medi ambient i els espais naturals.

No podem posar en qüestió la nostra qualitat de vida ni la de les generacions futures. Hem d’apostar per la racionalització i restricció de l’ús del vehicle privat, la potenciació del transport col·lectiu, la bicicleta i el anar a peu.

PROPOSEM:

 • Defensarem les millores en la xarxa de ferrocarrils: freqüència, interconnexions, etc.
 • una visió àmplia de la xarxa de transports (municipis veïns i comarca), no només amb Barcelona.
 • El reforç del transport públic local: tots els barris comunicats i amb horaris i freqüència suficients.
 • La millora de la comunicació amb la UAB, que diàriament mou milers de persones i col·lapsa zones del nostre municipi.
 • La defensa del Tramvia del Vallès, que uniria Cerdanyola amb les poblacions veïnes.
 • Promoure que els transports col·lectius siguin de gestió pública.
 • Promoure l’ús d’energies renovables (electricitat) en el transport.
 • Habilitar aparcaments ben dimensionats a prop de les estacions.
 • L’adaptació de les estacions i els vehicles públics a les persones amb dificultats.
 • Desprogramar el Vial Cornisa que travessa Collserola, la Via Interpolar, que travessa Bellaterra i la construcció del túnel d’Horta, tampoc per a ferrocarril.