5. Serveis Socials


1. SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS, SERVEIS DE PROXIMITAT

Els Serveis Socials han de ser considerats com a serveis propers a la ciutadania, que s’ajusten a les necessitats de les persones i s’adapten segons les característiques dels municipis i els moments socials que es viuen.

Avui en dia en que tenim uns Serveis Socials universals, on pot acudir qualsevol persona que visqui al municipi, sigui quina sigui la seva condició econòmica, social, familiar, etc. Cal ser més propers i dinàmics que mai. Els Serveis Socials han de ser un servei que canviï constantment, on es formi als seus professionals per donar la millor resposta, on es tracti a les persones amb respecte i com a iguals, un espai d’acollida i suport als ciutadans i ciutadanes de Cerdanyola.

Per totes aquestes qüestions cal que tinguin un espais de participació ciutadana i d’intercanvi entre els professionals, cal que siguin innovadors i creatius, i deixin de ser un dels serveis residuals dels ajuntaments per passar a ser un dels serveis principals i eixos vertebradors de projectes i programes municipals.

En el nostre municipi ja s’ha estat fent aquesta feina en dos àmbits, en l’àmbit de les persones que es troben en situació de discapacitat i/o dependència, i en l’àmbit de la gent gran, però els Serveis Socials abarquen tots els aspectes de la vida de les persones i caldria promocionar i crear propostes en altres àmbits com joventut, infància, inserció laboral, etc. Sempre comptant amb les aportacions de les entitats i els veïns i veïnes de Cerdanyola, que són els persones que gauridan d’aquestes innovacions. Però tenint en compte la titularitat i la gestió municipal d’aquests, donant suport a les entitats que promouen projectes però no delegant en elles la responsabilitat de crear i gestionar algun dels serveis d’obligat compliment.

PROPOSEM:

 • Serveis Socials Bàsics municipals. Cal que siguin serveis de gestió municipal per poder assegurar una bona atenció i uns bons serveis. Cal acabar amb la subcontractació dels Serveis Socials Bàsics sense deixar de banda iniciatives ciutadanes.
 • Cal promocionar àmbits històricament oblidats en aquest municipi com joventut, infància, inserció laboral, etc. I seguir donant suport a totes aquelles entitats que fa anys que fan feina a Cerdanyola en els àmbits de la discapacitat i dependència, i l’ambit de la gent gran.
 • Hem de tenir un full de ruta respecte el model d’atenció que volem seguir com a ciutat i cap a quina direcció hem de caminar per assolir-lo.

Des de l’any 2007 tenim una nova llei dels Serveis Socials a Catalunya, aquesta promou canvis importants, alguns d’aquests són:

 1. Estableix els drets i els deures de les persones que són usuàries dels Serveis Socials.
 2. Promou que hi hagi una Cartera de serveis, això vol dir que els ciutadans han de saber quins serveis hi ha i com poden sol·licitar-los. Per aquest motiu també promou que els Ajuntaments crein un sistema d’informació que garanteixi la disponibilitat de la informació relativa a les prestacions i a la Cartera de Serveis Social.
 3. Estableix que els ciutadans han de tenir assignat un professional de referència en els Serveis Socials, igual que el metge de capçalera en l’àmbit de la salut.
 4. Promou que es duguin a terme processos participatius per a que les persones usuàries dels serveis i les entitats del municipi puguin incidir en les desicions que es prenen respecte aquests.
 5. Estableix que els Ajuntaments han de tenir un Pla Estratègic de Serveis Socials on es recullin les mesures, els recursos i les accions que farà el municipi per assolir els objectius marcats per la legislació i les polítiques referents als Serveis Socials.
 6. La nova llei considera que els Serveis Socials són un servei universal per a tota la ciutadania, igual que la sanitat i l’educació. I per tant, són exigibles com a dret ciutadà.

PROPOSEM:

 • Drets i deures de la ciutadania: La nova llei de Serveis Social especifica en relació als drets i deures de la ciutadania que “La gestió dels serveis socials es basa en l'aplicació i el respecte pels drets i llibertats fonamentals de la persona, i l'Administració pública és l'encarregada de vetllar pel compliment d'aquesta directriu”. Partint d’aquesta afirmació, l’Ajuntament de Cerdanyola hauria de canalitzar i facilitar les denúncies de la ciutadania per l’incompliment de la LAPAD (Llei de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència), el Govern Central va aprobar la LAPAD com una llei d’obligat compliment, i no ho està duent a terme fet que provoca que moltes famílies i persones es vegin afectades per aquest incompliment.
 • Cartera de serveis: el nostre Ajuntament no té una Cartera de serveis dirigida a la ciutadania, la informació que ofereix no fa referència a tots els Serveis Socials Bàsics i l’accès a aquesta és complicat. S’han de crear i modificar els instruments d’informació i comunicació municipal per a que l’accès a la informació dels serveis municipals sigui fàcil, assequible i adaptada a totes les persones del municipi.
 • Consells locals de participació en serveis socials: La nova llei de Serveis Socials especifica que “La participació de la ciutadania en les deliberacions per prendre decisions en relació als serveis socials s'efectua a través dels consells de participació de serveis socials.” I el “Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials estableix el marc general d'aquests consells locals, el marc dels consells de centres de serveis socials i la creació d'un registre de consells de participació, amb l'objectiu de facilitar el seguiment del desplegament de la Llei de serveis socials”.
  L’Ajuntament de Cerdanyola ha de crear el seu Consell de Participació, que no és el mateix que el consell municipal de Promoció Social i Salut del que formen part els Serveis Socials del nostre Ajuntament. Els Consells Locals de Participació s’assimilarien als Consells Escolars dels centres d’educació primària i secundària. Respecte els Serveis Socials, s’haurien de trobar els professionals i tècnics dels Serveis Socials municipals, representants d’entitats i associacions de Cerdanyola i ciutadans usuaris dels Serveis Socials Municipals. Els Consells Locals de Participació han d’organitzar els Serveis Socials Bàsics dels municipis, i per tant les decisions que es prenen en aquests són vinculants, al contrari dels Consells Municipals que només són consultius.
 • Pla estratègic dels Serveis Socials: cal crear el Pla estratègic dels Serveis Socials municipals, i establir quin model de serveis socials volem seguir i quins objectius en volem marcar com a municipi. Aquest s’ha de crear conjuntament amb els professionals dels serveis socials, les entitats i associacions i els ciutadans de Cerdanyola.

 

2. RESUM DE LA PROPOSTA:

 • Facilitar l’accès a la informació (Cartera de serveis):
  • Web (ha de ser més accessible, i ha d’estar adaptada a persones amb necessitats especials com cecs, sord-cecs...)
   • Cartera de Serveis
   • E-mail de consulta
   • Bústia de queixes i suggeriments
   • Alguns tràmits on line com: demanar hora amb el treballador o educador social sobretot en període de beques...
  • Mail (com una bústia on es puguin enviar consultes i suggeriments)
  • Telèfon (ja existeix)
 • Promoure la formació de professionals
 • Que l’Ajuntament canalitzi i faciliti les denúncies cap al Govern Central per incompliment de la LAPAD (Llei dependència).
 • Promoure projectes grupals i comunitaris, amb el Pla d’Inclusió és una bona oportunitat.
 • Serveis socials municipal de gestió municipal! Igual que tots els serveis públics!