7. Joventut


1. JOVENTUT AL CAPDAVANT DE LES PRIORITATS DE CERDANYOLA

Durant molts i molts anys les polítiques de joventut han sigut les grans oblidades a la nostra vila. Els governs municipals han donat a joventut un paper quasi de comparsa amb uns pressupostos ridículs i una importància molt relativa dins l'organigrama d'organització municipal.

En els darrers anys la situació s'ha agreujat amb l'entrada en la decadència d'un equipament com el Casal de Joves Altimira i la poca participació del jovent en la creació i dinamització d'entitats juvenils. Si bé sembla que amb la creació d'una Regidoria de Joventut fixa per primera vegada un responsable polític de l'àrea, la seva falta de recursos econòmics (cal repetir, amb una assignació quasi testimonial d'aquests) impossibilita un normal desenvolupament i inici d'una política continuada que ni tan sols pugui tenir, a la llarga, la possibilitat d'assolir l'èxit o el fracàs.

Des del Compromís per Cerdanyola ens comprometem a que les polítiques de joventut estiguin en la primera plana de les prioritats de Cerdanyola, amb una aposta a llarg termini per una política que es mantingui i que estigui confeccionada amb la participació de tots els agents socials del poble.

L'aposta per una política de joventut consensuada i que es mantingui en el temps no pot esperar més i ja fa anys que fa tard.

PROPOSEM:

 • Ens comprometem a augmentar considerablement l'assignació pressupostària de Joventut, base sobre la qual aconseguirem aprofundir en les polítiques de joventut i assolir una base de jovent mobilitzat.
 • Qualsevol mesura que encetem necessitarà uns recursos econòmics que, donada la quantitat quasi testimonial de recursos de que disposa actualment la Regidoria de Joventut, fa inevitable preveure un augment molt important del pressupost.

PER ACONSEGUIR RECURSOS ECONÒMICS EXTRA PROPOSEM:

 • Que la partida pressupostària destinada als Casals d'Estiu estigui costejada per Educació i no per Joventut, ja que no li pertoca i, a més, representa gairebé el 50% del pressupost assignat a l'àrea.
 • Remoure institucions i entitats per tal d'informar-se i aconseguir subvencions que ens puguin servir per rebre diners externs i poder encetar petits programes que dinamitzin l'activitat juvenil.

 

2. PARTICIPACIÓ

Les polítiques de participació actuals de l'Ajuntament són un fracàs i l'àrea de Joventut no és l'excepció. Els processos participatius fets fins ara han sigut fracassos reiterats que han posat de manifest sempre les mateixes conclusions. A més, la baixa participació en aquests processos és indicativa de la mala salut del moviment juvenil del poble en el teixit associatiu.

Aquesta baixa participació és deu fonamentalment al descrèdit que generen les institucions i, per extensió l'Ajuntament, entre el jovent del poble. En concret, el descrèdit d'aquests processos es deu a que l'incompliment reiterat d'acords, promeses i conclusions preses en reunions del jovent actiu del poble ha provocat una davallada continuada en l'assistència als processos de participació. La frustració de veure com gairebé res del que es projectava es duia a terme ha escapçat l'interès vers els assumptes del poble del poc jovent organitzat en associacions i entitats de Cerdanyola.

Entenem que si els joves comencen a veure que des de l'Ajuntament i les institucions es torna a confiar i es materialitza allò que està subjecte a confiança, la participació augmentarà i les decisions preses cada cop es veuran més reforçades amb més participació en la presa de decisions, esdevenint així un model molt més democràtic, apropat a la gent i just amb les necessitats dels i les joves.

PROPOSEM:

 • Encetar una nova era en els processos participatius del poble, on el contacte amb les entitats del poble serà continu i les decisions seran vinculants. És a dir, aprovarem allò que decideixi el jovent organitzat.
 • Elaboració participativa dels Plans Locals de Joventut dintre dels terminis previstos.
 • Donar veritable rellevància al seguiment i compliment al Pla Local de Joventut.
 • Elaboració participativa i dins dels terminis del Pla d'Actuacions (anual) per determinar les intervencions que cal fer en matèria de joventut.
 • Aprofundir en el contacte directe amb els cinc instituts d'educació secundària (IES) per mantenir ben informat a tot el jovent de les activitats que es proposen tant des de les entitats com des de les institucions.

D'altra banda, per a què la participació tingui efectivitat, és a dir, implicació i compromís, el primer que cal és informació. Cal que totes i tots els joves de Cerdanyola coneguin què fan les entitats i associacions de Cerdanyola, quins programes promou l'Ajuntament i quines pràctiques en l'àmbit de la joventut, així com activitats puntuals, es volen dur a terme a curt, mitjà i llarg termini.

PROPOSEM:

 • Edició d'una publicació d'una periodicitat a determinar dedicada exclusivament a informar al jovent sobre els temes que el puguin interessar.
 • Continuar i aprofundir en la política d'informació mitjançant les xarxes socials i els portals a internet dedicats al jovent de Cerdanyola. En tot cas, cal donar-li una difusió constant per aconseguir que esdevinguin mitjans de consulta generalitzada.

 

3. EQUIPAMENTS I ENTITATS

Tot i que apostem per donar la veu al jovent organitzat, fins que això no sigui així potser haurem d'esperar un cert temps. És per això que apuntem com a propostes pròpies i a consultar i debatre amb els jovent de Cerdanyola la necessitat d'habilitar i construir equipaments on les entitats que ho vulguin puguin reunir-se i disposar d'espais per a realitzar les seves activitats.

PROPOSEM:

 • Hotel d'Entitats on les entitats tindran el seu propi espai i estaran en contacte amb altres entitats i associacions (retroalimentació i la germanor entre entitats). Les pròpies decidiran el tipus de gestió que volen fer de l'espai, tot contemplant pros i contres de la autogestió o la co-gestió amb l'Ajuntament de determinades parts que pugui tenir l'espai.
 • Nou Casal de Joves.
 • Manteniment del Casal de Joves Altimira, posant l'accent en les sales d'assaig per als músics locals.
 • Actualitzar la ubicació dels Skateparks i considerar-ne la ubicació de més, sempre en zones on es pugui desenvolupar aquesta activitat amb suficient espai i no places ni carrers.

 

4. OCUPACIÓ I HABITATGE

A més de les mesures ja proposades en l'apartat específic d'ocupació i d'habitatge d'aquest programa, cal posar l'èmfasi en aquells camps que toquen de ple en el jovent.

PROPOSEM:

 • Cens de pisos buits
 • Més potenciació Borsa de Treball Jove i de l'Oficina d'Habitatge

 

5. TRANSPORT, UNIVERSITAT

PROPOSEM:

 • Transport gratuït a la UAB per als joves de Cerdanyola.
 • Més programes de col·laboració laboral entre empreses públiques i privades de Cerdanyola i la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Sales d'estudi obertes tota la nit.