4. Educació


1. L'EDUCACIÓ: UN DRET I UN BÉ SOCIAL A DEFENSAR

Estem patint una de les etapes de major retrocés en tot allò que té a veure amb els serveis públics. Davant aquesta ofensiva cal fer possible la participació de tota la ciutadania allà on veiem afectats els nostres drets.

L’Ajuntament com a institució pública més propera ha de vetllar pels drets de les persones i en aquest cas pel dret a l’educació en totes les etapes de la vida, per l’educació permanent.

L’Educació és un dels drets socials més significatius assolits pels ciutadans a través de la història, indispensable per lluitar contra les desigualtats socials i territorials. Per això, tot i que corresponen a la Generalitat les competències en aquest àmbit, l’Ajuntament ha de significar-se en la defensa de l’educació pública, ha de planificar i preveure els serveis necessaris i mostrar una acció decidida en tots aquells assumptes que li pertoquen.

La formació d’una ciutadania participativa i crítica ha de ser un objectiu prioritari. L’educació no és només a dins de les escoles i les institucions, també és al carrer. És per això que l’educació serà un eix transversal en qualsevol actuació al municipi.

El Compromís per Cerdanyola planteja aquestes línies bàsiques de treball en educació:

 1. Defensa clara i activa de l’educació pública.
 2. Projecte municipal 0-3.
 3. Major implicació en l’educació de persones adultes.
 4. Planificació i defensa de les infraestructures educatives necessàries.
 5. Defensa de serveis i ajuts per a alumnes amb n.e.e.
 6. Promoure una major relació amb la UAB. Millorar l’actual conveni pel que fa a la col·laboració educativa.
 7. Noves biblioteques públiques.
 8. Dinamització del Consell Municipal d’Educació.

 

2. EDUCACIÓ INFANTIL (0-3)

Les escoles bressol són importants per la franja d’edat que acullen, etapa molt important en la vida d’una persona. Les persones amb infants al seu càrrec necessiten saber que hi ha una oferta educativa que els garanteixi l’atenció deguda.

Aquesta és una assignatura pendent a Cerdanyola pel que fa a l’oferta pública, que no s’ha aconseguit ja que les places actuals encara que s’ofertin des de centres de titularitat pública, són gestionades per empreses privades. D’aquesta manera no hem pogut veure, com hagués estat desitjable un projecte 0-3 municipal, aquest no existeix. I els dos centres ( insuficients per les necessitats actuals ) a Montflorit i a Cordelles que actualment “són de l’Ajuntament” estan gestionats per dues empreses diferents.

Compromís per Cerdanyola no proposarà mai serveis municipals privatitzats. Aquests casos de subcontractació afavoreixen la precarietat laboral i la precarització del servei.

PROPOSEM:

 • Gestió pública de les escoles bressol Montflorit i Cordelles.
 • Redacció d’un projecte educatiu per a les escoles bressol públiques del nostre municipi.
 • Augmentar l’oferta pública 0-3 insuficient en aquests moments.
 • Obrir oferta de llocs de treball a professionals de l’àmbit del 0-3, prioritzant que visquin al poble.
 • Participació de les famílies i reclamació a la Generalitat de la seva responsabilitat en aquesta etapa educativa.

 

3. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Com a primera etapa obligatòria, l’educació primària gaudeix d’un important feix d’atencions, sent l’Ajuntament responsable de conèixer les necessitats i per tant planificar, conjuntament amb la Generalitat, els centres i serveis necessaris. També l’Ajuntament és responsable del manteniment de les escoles públiques, per tant del seu bon estat i funcionament.

PROPOSEM:

 • Una comissió de matriculació potent i amb criteris d’equitat per tal d’harmonitzar escola i barri, al mateix temps que es treballa per evitar la segregació escolar.
 • Una brigada especialitzada i dedicada als centres educatius que atengui amb la major diligència els temes de manteniment que puguin sorgir.
 • Lluitar de forma decidida, conjuntament amb la comunitat educativa per la reforma integral o la nova escola Xarau.
 • Seguir obrint escoles al barri fora de l’horari escolar.
 • Potenciar i fer suport als projectes de socialització de llibres iniciats als centres.
 • Seguir amb els Plans Educatius d’Entorn.

 

4. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

L’etapa que posa els nostres joves en contacte amb el món del treball o bé la universitat és apassionant. El nostre entorn és privilegiat en tots dos sentits. A més la formació dels nois i les noies pot ésser complementada si els posem en contacte amb la realitat social i el seu entorn.

PROPOSEM:

 • Col·laborar amb els equips de professionals dels centres pel que fa a l’orientació professional dels i de les estudiants, tenint en compte la nostra realitat com a municipi i també la comarca.
 • Seguir l’evolució de l’oferta i la demanda pel que fa a Cicles Formatius.
 • Crear convenis amb les empreses que puguin oferir estades en pràctiques.
 • Establir programes de motivació a l’excel·lència.
 • Mantenir l’experiència de les classes de reforç en els IES.
 • Mantenir i ampliar les relacions amb la UAB.
 • Defensar la totalitat de serveis i ajuts per a alumnes amb n.e.e.

 

5. EDUCACIÓ PERMANENT

Al nostre municipi l’Escola d’Adults ha superat diferents etapes. En aquests moments, en que sembla que s’ha estabilitzat la seva ubicació, caldria treballar colze a colze amb les mestres i els mestres per tal de poder assumir les demandes que dia a dia es plantegen en una localitat tan dinàmica com Cerdanyola.

Al mateix temps l’Escola Taller també compleix un gran paper en aquells cassos en què cal una motivació més propera al món laboral per aquells/aquelles estudiants que han deixat de banda altres opcions.

PROPOSEM:

 • Ampliar l’oferta formativa de l’Escola d’Adults, tenint en compte l’actual situació d’atur.
 • Ampliar les places necessàries davant de l’actual augment de la demanda a: Informàtica, Anglès i Cicles formatius de grau Superior.
 • Millorar les infraestructures de l’Escola d’Adults: climatització d’aules, etc.
 • Fomentar i fer suport a iniciatives d’autoorganització per a la formació, tot optimitzant l’ús dels equipaments existents.
 • Difondre els programes de la UAB adreçats a majors de 50 anys (Universitat a l’abast).

6. ESCOLA DE MÚSICA

La trajectòria de l’Escola Municipal de Música és un privilegi al nostre municipi del qual volem seguir gaudint. L’equip de professionals de l’escola compta amb la confiança de la ciutadania, basada en la tasca desenvolupada fins ara.

Per tant, vetllarem per mantenir l’actual nivell de competències i per millorar tot el que calgui.

PROPOSEM:

 • Vetllar per la conservació i el manteniment de les instal·lacions actuals, tot fent les adequacions necessàries.
 • En cas que es contruís l’Auditori, traslladar-hi l’Escola de Música.
 • Garantir unes condicions laborals dignes per al professorat.
 • Recolzar les activitats de promoció de l’educació musical als centres educatius del municipi, a partir de l’equip de professionals de l’escola.

 

7. EDUCACIÓ EN EL LLEURE

A Cerdanyola hi ha una llarga tradició d’esplais que són un espai de socialització i gaudi saludable per a una part molt important dels nostres infants, joves i famílies, on es recull un bagatge ple de valors, tant socials com de convivència.

Caldrà comptar amb les monitores i monitors de Cerdanyola a l’hora de redactar els plans d’educació i joventut que es puguin dur a terme en els propers anys, atès que aquestes persones disposen d’un coneixement directe de les seves necessitats.

PROPOSEM:

 • Fer suport i potenciar els espais, com ara casals d’estiu i esplais, que permeten la socialització i el creixement d’infants i joves.
 • Millora integral dels edificis que ocupen els esplais, amb la participació directa de les respectives assemblees de persones vinculades.
 • Ajudes a la promoció i difusió del projecte educatiu que s’hi duu a terme.
 • Garantir el diàleg entre la xarxa d’esplais i caus de Cerdanyola (Xecc) i l’ajuntament, pel que fa a la seva tasca.
 • Potenciar les activitats obertes al poble que realitzen els esplais al llarg de l’any, i d’altres dutes a terme per part l’ajuntament en aquest àmbit.