9. Cultura


A l’hora d’enfocar el que hauria de ser una política municipal sobre cultura, no ens limitarem a considerar el que entenem com manifestacions culturals en sentit estricte, sinó quelcom més ampli, que abasta i impregna la totalitat de la vida de les persones i de la vida en societat.

La missió de la política cultural hauria de ser, prioritàriament recuperar l’interès per la cosa pública, la implicació als afers col·lectius. Per això calen canvis de plantejaments, d’interessos, de llenguatge, de direcció; cal que sigui la col·lectivitat la protagonista.

Cal invertir esforços per contrarestar la desafecció existent a la societat. És per això que pensem en una política que afavoreixi la comprensió de l’entorn i dels processos que regeixen la vida social.

PROPOSEM:

 • Recolzar i impulsar l’associacionisme.
 • Promoure xarxes i mitjans de comunicació lliures.
 • Potenciar i difondre l’ús de les TIC basades en el programari lliure, tant pel que fa a l’ús de la pròpia administració com a l’hora d’impulsar projectes vinculats a la ciutadania
 • Proporcionar tecnologies adaptades, per persones amb algun tipus de dificultat.
 • Foment del coneixement lliure, copyleft...
 • Recolzar d’iniciatives que reivindiquin el caràcter crític, innovador i independent de la cultura i de l’art.
 • Fomentar activitats culturals i lúdiques que no requereixin d’una gran inversió econòmica, que qüestionin el binomi: cultura i diversió igual a consum.
 • creació d’infraestructures que permetin activitats autogestionades.
 • Assolir la ràtio nombre de persones/biblioteca, ja que actualment estem per sota.
 • Fomentar activitats que impliquin transversalment totes (o diverses) franges d’edat.
 • Facilitar l’ús la via pública com escenari d’activitats culturals i artístiques.

 

És important la identificació de la ciutadania amb el seu poble, ja que el sentit de pertinença afavoreix la implicació en els assumptes col·lectius. Cerdanyola te una història rica: jaciments prehistòrics, ibers, romans (ja desapareguts), esglésies de diferents estils artístics, episodis de la guerra civil importants com el que va passar a l’antiga església del cementiri... Si no coneixem el nostre passat no tindrem les eines necessàries per canviar el present. L’educació és una de les eines més importants a l’hora de crear éssers socials, per tant el patrimoni i la història de Cerdanyola han de ser presents als centres educatius.

PROPOSEM:

 • Conservar, potenciar i difondre el patrimoni local.
 • Reobertura del Museu d'Història Local de Ca n'Ortadó.
 • Crear tallers amb la gent gran que va viure la guerra civil, que va lluitar en la lluita antifranquista… Aquest tallers haurien d’estar vinculats amb educació.
 • Treball amb les escoles sobre el patrimoni de Cerdanyola.