2. Administració, economia i finances i promoció econòmica


1. ADMINISTRACIÓ:

Entenem que cal fer a l’Ajuntament una valoració de llocs de treball acurada i justa amb la que es pugui afrontar la reforma de l’estructura municipal, amb ple coneixement de les necessitats que es tenen i de l’actiu humà de que es disposa, que creiem que és molt important i que no està ben aprofitat. En aquest sentit, sabem que haurem d’afrontar dinàmiques enquistades i interessos creats; tanmateix, en cas que es generés algun conflicte, hauria d’arribar a coneixement de la ciutadania que ha de ser la beneficiària de la gestió municipal.

El cos de funcionaris de carrera s’ha de considerar un actiu del municipi, l'organització del qual ha de propiciar la prestació del millor servei possible i de la manera més eficient.

En aquest sentit, el Compromís es proposa una organització dinàmica que faci possible establir espais de co-decisió i de co-gestió en els serveis que la societat sigui capaç d'auto-organitzar amb l’ajuda de l’administració. Per evitar que aquestes experiències derivin en negocis privats i en pràctiques corruptes, ens proposem evitar la perpetuació de persones i entitats promovent-ne la rotació i exercint un control legal i ètic.

Aquesta flexibilitat ens permetrà establir una diferenciació entre serveis permanents i serveis que s’han de prestar de manera provisional o que han de variar de tamany de manera molt significativa en funció de circumstàncies diverses, sense que això ens condicioni de cara al futur. Es possible dur a terme aquestes polítiques sense necessitat de recórrer a empreses privades ni a models d’explotació laboral que rebutgem.

En funció d’aquestes necessitats creiem que la diferenciació entre personal funcionari i personal laboral s’ha de fer segons les tasques que cadascun dels dos grups tingui encomanades, éssent el funcionari la figura prevista per a les tasques permanents i el laboral per a les provisionals o les que depenen de necessitats variables.

Les decisions polítiques s’han de sotmetre a controls participatius. Aquest procediment s’ha de dissenyar tenint en compte la participació de la població mitjançant assemblees obertes amb la participació del nivell polític i el tècnic.

PROPOSTES:

 • Ens proposem que la diferenciació entre el nivell polític i l’administratiu sigui clara, els càrrecs polítics han d’estar en la direcció política de l’Ajuntament mentre que els càrrecs tècnics han d’actuar en les tasques que els pertoquen, sense que es donin interferències mútues.
 • Creiem que cal crear una oficina antifrau al servei de tota la ciutadania, amb direcció independent de l’equip de govern i amb capacitat per a investigar i censurar conductes, no només il·legals, sinó que vagin contra l'ètica de la gestió pública. Siguin polítiques, funcionàries o particulars les persones afectades.

 

2. FINANCES:

No és cap secret que la situació financera del nostre Ajuntament és molt delicada i està sotmesa a un pla de viabilitat econòmica. Potser és menys conegut el fet que aquesta situació no és fruit d’una simple conjuntura adversa sinó el producte d’un desequilibri estructural amagat, durant molts anys, sota un endeutament diferit a un futur en el que es creia que els ingresos augmentarien. Cosa, d’altra banda, contrària al que ha passat.

El primer que cal establir és en quins ingressos l’Ajuntament té o no té marge de maniobra. El que és evident és que en aquells que deriven de les transferències estatals o autonòmiques no en tenim cap, de marge. Reclamar un majors ingressos pot ser un exercici de justícia però és defugir la responsabilitat que tenim com polítics locals.

Atès que l’Ajuntament té encomanada la gestió d’alguns serveis públics essencials i que no pot deixar-los d’assumir, entenem que si la situació econòmica del consistori arriba a ser asfixiant s’ha de re-negociar amb fermesa amb els creditors, fins i tot fent valer la possibilitat de deixar de pagar a l’estil de l’estat d’Islàndia.

PROPOSEM:

 • No fer previsions d’ingressos falsos per justificar despeses que després esdevinguin impagables. Els ingressos provinents de tributs locals es poden calcular amb precisió en molts casos, como l’IBI o l’Impost de circulació; en els que depenen de la conjuntura, en canvi, cal fer càlculs prudents i amb responsabilitat.

El Compromís defensarà la dissolució d’organismes inútils o bé la desvinculació de Cerdanyola, tot cancel·lant els compromisos econòmics que se'n deriven per al nostre Ajuntament.

PROPOSEM:

 • Abandonar el Consorci del Centre Direccional. Creiem que el Consorci del Centre Direccional és un llast econòmic que l’Ajuntament de Cerdanyola mai hauria hagut d’assumir i, per tant, donada la situació actual ens oposarem a continuar pagant la quota que ens correspongui.
 • Ens comprometem a portar a terme una auditoria general de llarg recorregut per tal d'esclarir les responsabilitats polítiques en la mala gestió dels recursos econòmics en els darrers anys.
 • Pretenem que el pressupost municipal s’elabori amb processos participatius, alhora que amb responsabilitat i realisme en els objectius.

Donada la gravetat i durada de la crisi econòmica actual, tot fa pensar que haurem de canviar el sentit de les prioritats polítiques cap a dinàmiques més assistencials, si més no de manera provisional. En aquest sentit caldrà tenir present aquest criteri a l’hora d'assignar els recursos econòmics, deixant de banda altres afers, fonamentalment obres i reformes.

PROPOSEM:

 • Quant a l'espai públic, cal prioritzar una política de manteniment i reparació del patrimoni existent.
 • Màxima amortització dels béns materials i immaterials que té l'Ajuntament, acabant així amb les substitucions periòdiques que s’han estat duent a terme (Ex: contenidors soterrats).

Els petits estalvis tenen un gran valor quan es fan com una política continuada i no si es fan de manera puntual.

PROPOSEM:

 • En el mateix sentit entenem que la modernització del programari informàtic del consistori s’haurà de fer migrant al programari lliure, per evitar pagar llicències costoses.

Es fa necessari reduir la despesa en propaganda institucional, evitar la publicitat partidista i fomentar els canals d’informació digitals que tenen un cost molt més baix i una penetració social cada cop més àmplia.

La gestió del patrimoni municipal ha de buscar l’optimització.

PROPOSEM:

 • El Compromís proposarà que es faci un estudi rigorós sobre l’ús dels espais físics de que disposem, ja que hi ha locals tancats o infrautilitzats, mentre n'hi ha d’altres llogats a entitats que no en poden disposar per fer treballs d’utilitat social.
 • Ens oposarem a la venda de patrimoni com via d’ingressos per fer front a les necessitats financeres puntuals.

Estem a favor de la municipalització dels serveis. Exemples de les privatitzacions de serveis municipals són les grans zones a les que s’ha volgut donar un ús econòmic per la via de la concessió sense èxit, com ara el Bosc Tancat, la zona esportiva de Fontetes o d’altres.

Els plecs de condicions per externalitzar (privatitzar) serveis no es compleixen. L'Ajuntament no vigila el compliment d'aquest contracte amb l'empresa, que sempre busca obtenir el màxim benefici amb el mínim cost.

PROPOSEM:

 • Cal retornar els espais a la ciutadania per a un ús general i amb un cost racional per a l’Ajuntament.
 • Rehabilitar, amb les inversions que calguin, els espais municipals degradats, com el Bosc Tancat (piscines) i la Zona Esportiva Fontetes.

Cerdanyola disposa d’espais oberts a la ciutadania que estan infrautilitzats o monopolitzats per molt poques entitats. Cal evitar aquesta dinàmica amb l'objectiu que, encara que una determinada entitat o associació pugui gestionar o participar en la gestió d'algun d’aquests espais, no en faci una apropiació ni voluntària ni involuntària, ja que són patrimoni de tots els ciutadans.

 

3. PROMOCIÓ ECONÒMICA:

El Compromís per Cerdanyola defensarà que l’Ajuntament recuperi els serveis externalitzats com via per dinamitzar l’economia local.

Pel que fa al comerç local, s’ha de prioritzar una política dirigida a evitar que els cerdanyolencs i les cerdanyolenques hagin de sortir del municipi per comprar o accedir a serveis, fomentant l'associació, complementació i col·laboració dels comerços i petits emprenedors locals. Aquests elements també han de redundar en la creació d'ocupació a Cerdanyola.

PROPOSEM:

 • Promoure les empreses locals, sobretot les que tinguin un caràcter social, com ara les cooperatives.
 • Una de les propostes que creiem que pot ajudar molt, és la creació d'espais lúdics entorn al comerç, de manera que  esdevingui més atractiu.
 • Dotar Cerdanyola d'una xarxa d’economia solidària: volem que hi hagi cooperatives de crèdit, xarxes d’intercanvi de béns i serveis i ens comprometem a donar-los suport i assessorament
 • Impulsarem projectes d'agricultura ecològica, com model productiu sostenible econòmicament i mediambientalment.