Codi ètic dels i les portaveus del Compromís per Cerdanyola


· Els regidors i regidores del COMPROMÍS PER CERDANYOLA són portaveus de l’Assemblea. Plantejaran a l’ajuntament les qüestions acordades per l’Assemblea i informaran a aquesta de les qüestions plantejades a l’ajuntament.

· En cas d’impossibilitat de consultar l’Assemblea, els i les portaveus donaran suport a aquelles propostes o projectes que siguin coherents amb el programa del COMPROMÍS PER CERDANYOLA i que estiguin al servei del conjunt de la ciutadania, més enllà d'interessos personals.

· Si un o una portaveu no respon com l’Assemblea ha acordat, aquesta pot demanar la seva dimissió, que haurà de ser acatada obligatòriament.

· El càrrec de portaveu és escollit per un període màxim de dos anys. Transcorregut aquest temps, el o la portaveu vigent dimitirà i el càrrec passarà al següent membre de la candidatura, i així successivament fins el final de la legislatura. L'Assemblea podrà decidir la permanència dels i les portaveus al càrrec, que en cap cas podrà superar els 8 anys.

· L’exercici del càrrec és obligatori, llevat del cas de reelecció o d'una altra causa justificada.

· En cas d'incompliment del codi ètic o dels Estatuts del COMPROMÍS PER CERDANYOLA per part d'un o una portaveu, el seu càrrec serà revocat per l'Assemblea, deixant el seu càrrec obligatòriament al següent membre de llista.

· El el moment d'acceptar el càrrec de regidor o regidora, els i les portaveus signaran un document que es farà públic en el que es comprometran a deixar el càrrec si l’Assemblea així ho exigeix.

· Els diners que pertoquin als i les portaveus de COMPROMÍS PER CERDANYOLA seran gestionats per l’Assemblea i preferentment revertiran en accions per a la ciutat.

· Els recursos públics que l’administració local posi al servei dels i les portaveus no seran utilitzats per a finalitats particulars ni diferents a les autoritzades.

· Els i les portaveus no acceptaran regals de cap persona, institució o empresa relacionada amb l'administració i tindran l'obligació de denunciar públicament qualsevol oferiment rebut en aquest sentit.

· Els i les portaveus mai faran ús de informació privilegiada per a finalitats diferents de les pròpies del càrrec.

· Els i les portaveus mai afavoriran els interessos propis del personal que puguin tenir al seu càrrec més enllà del criteri de capacitat.